Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

2017

OLVG laat bereiding chemo over aan robot
Een cytostaticarobot heeft in het OLVG in Amsterdam de bereiding van chemotherapie grotendeels overgenomen van de apothekersassistenten. De robot verkleint de kans op blootstelling en geeft de assistenten meer tijd voor complexere bereidingen.
Sarilumab herstelt simvastatine
Bij reumatoïde artritis (RA) normaliseert sarilumab de verhoogde bloedspiegels van simvastatine.
Trage MRSA toch ontdekt
‘Slow-VISA’-stammen dragen wellicht bij aan de persistentie van MRSA-infectie.
Nano-aanpak van MRSA
MRSA2 in macrofagen kan worden bereikt met vancomycine dat is verpakt in nanodeeltjes.
Laaggradig glioom: geen effect etoposide
Toevoeging van etoposide aan een regime van vincristine plus carboplatine ter bestrijding van laaggradig glioom bij kinderen, heeft geen wezenlijke invloed op de totale of de progressievrije overleving.
Apothekersassistent van het jaar: Gerda Beijert-Scholtens
Gerda Beijert-Scholtens is winnaar van de verkiezing Apothekersassistent van het jaar, die dit jaar voor het eerst werd gehouden. Van de tweehonderd deelnemers werd zij het beste beoordeeld op de onderdelen kennis, kunde en klantvriendelijkheid.
Uitvoering helft klinische onderzoeken onvoldoende
Doelmatigheid en transparantie van klinisch geneesmiddelonderzoek in Nederland moeten verbeteren; minder dan de helft (45%) van de beoordeelde studies is goed uitgevoerd en gerapporteerd in de wetenschappelijke literatuur. Dat concludeert Sander van den Bogert in zijn promotieonderzoek.
Rivaroxaban na stent
Rivaroxaban (Xarelto) kan in combinatie met een P2Y12-remmer worden toegepast bij patiënten met niet-valvulair atriumfibrilleren die orale anticoagulantia nodig hebben na stentplaatsing via een percutane coronaire ingreep.
Niertransplantatie beter dan dialyse
Bij kinderen met chronische nierziekte (CKD) is preventieve niertransplantatie beter dan dialyse in het vertragen van cardiovasculaire schade. Dit zijn de uitkomsten van de 4C-studie (Cardiovascular Comorbidity in Children with CKD) bij 166 kinderen, van wie 76 een nieuwe nier kregen en 90 startten met dialyse.
Vaccinatie tegen rotavirus
Vaccinatie van kinderen tegen rotavirus kan beperkt blijven tot de risicogroepen. Dit staat in een gezamenlijk advies van de Gezondheidsraad en het Zorginstituut Nederland aan de minister van VWS.
Aanpassingen productinformatie, september 2017
De productinformatie van enkele geneesmiddelen moet worden aangepast. De Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures – Human (CMDh) besloot hiertoe op grond van periodieke veiligheidsrapportages (PSUR’s) en aanbevelingen van de Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC).
Erasmus MC start polikliniek farmacogenetica
Het Erasmus MC heeft een polikliniek Farmacogenetica geopend voor patiënten die starten met psychiatrische medicatie. Op basis van hun DNA-profiel wordt de dosering vastgesteld.
Overheid verspreidt preventief jodium
Om Nederland goed voor te bereiden op een kernongeval distribueert de overheid in oktober jodiumtabletten. Bepaalde groepen mensen die in een straal tot 100 km rond een kernreactor wonen ontvangen de tabletten. Apotheken en drogisten mogen vanaf volgende week de tabletten ook verkopen.
Effect sunitinib als verwacht
Bij eerstelijnstherapie van gemetastaseerde niercelkanker is sunitinib in de praktijk even werkzaam als in klinische studies.
Nierfalen: carfilzomib
Bij nierfalen is dosisverlaging van carfilzomib onnodig.
Risicofactoren voor bias
Kleine groepen, vroege publicatie, veel citaties en startende onderzoekers zijn geassocieerd met overschatting van effecten van interventies.
Lage dosis epoëtine werkt even goed
Bij anemische hemodialysepatiënten die worden behandeld met erytropoëtische groeifactoren, werkt een vaste lage aanvangsdosis even goed als een hoge dosis. Sterfterisico en bijwerkingen nemen echter niet af.
ZonMw-parel voor signaleren niet ophalen psychofarmaca
In een groot aantal Amsterdamse apotheken start volgend jaar een project waarbij de apotheek een signaal geeft als psychofarmaca niet worden opgehaald, zodat hulpverleners hierover in gesprek kunnen met de patiënt. Het project is vandaag beloond met een ZonMw Parel.
CBG: meer aandacht voor gebruiksgemak
Gebruiksvriendelijkheid moet een meer systematische plek krijgen in de beoordeling van geneesmiddelen.
Alternerende therapie zinvol bij ‘verslaafde’ tumorcellen
Bij resistente tumoren is het effectiever om gelijk een andere behandeling te starten, dan om een pauze in te lassen. Dat concludeert hoogleraar Daniel Peeper van het Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam.
Galenusprijs voor verrijkte autologe stamcellen
De Galenusprijs 2017 is toegekend aan het middel Strimvelis. Dit product bestaat uit lichaamseigen CD34-positieve stamcellen waaraan een gen is toegevoegd voor het enzym adenosinedeaminase.
Rechter: voor diergeneesmiddel met fipronil recept vereist
Een diergeneesmiddel met fipronil tegen vlooien, teken en muggen bij honden en katten mag alleen op recept van een dierenarts worden afgeleverd. Dat heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) deze week besloten.
Ernstige huidreacties bij gebruik epoëtines
Behandeling van bloedarmoede met epoëtines kan in zeer zeldzame gevallen leiden tot ernstige uitslag en blaarvorming van de huid.
CF-middel Orkambi geweerd uit basispakket
Nieuwe prijsonderhandelingen over het cystische fibrose-geneesmiddel Orkambi (ivacaftor + lumacaftor) hebben producent Vertex en het ministerie van VWS niet tot elkaar gebracht. Orkambi wordt dan ook niet opgenomen in het basispakket.
Toedienapp BENU wint KNMP-zorginnovatieprijs
Met een toedienapp is BENU Apotheek in Eibergen winnaar van de KNMP-zorginnovatieprijs 2017. Het project 'Medicatie Controle App met elektronische toedienregistratie' kreeg de meeste stemmen van KNMP-leden, die voor het eerst zelf mochten meebeslissen.
Kennis nodig voor als richtlijn tekortschiet
Bij de verschuiving in de apothekersopleiding – van chemie naar patiëntgeoriënteerde vakken en farmacotherapie – mag gedegen basiskennis van de chemie niet verloren gaan. Die waarschuwing uitte de nieuwe hoogleraar Klinische Farmacologie Alwin Huitema tijdens zijn oratie Niet normaal doen! op vrijdag 13 oktober aan de Universiteit Utrecht.
Minder angst voor een boete van de ACM
Zorgaanbieders in de eerste lijn hebben in de afgelopen twee jaar actiever samenwerkingsverbanden gesloten en zijn minder angstig voor een boete van de mededingingswaakhond. Dat blijkt uit een evaluatie van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).
Eén positief advies, oktober 2017
De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) adviseert positief over één handelsvergunning.
Handelsvergunningen diergeneesmiddelen
De Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP) adviseert positief over twee handelsvergunningen.
Korter QT met isavuconazol
Isavuconazol verkort het QT-interval op dosis- en concentratieafhankelijke wijze. Keirns et al. vonden dit effect in een fase I-onderzoek met 148 gezonde vrijwilligers die 200 of 600 mg isavuconazol, 400 mg moxifloxacine of placebo kregen.
Methylfenidaat beperkt zelfmoord
Methylfenidaat vermindert suïcidepogingen bij voortgezet gebruik. In databasegegevens van 25.629 gebruikers tussen 6 en 25 jaar oud uit Hong Kong waren er per 10.000 patiëntjaren 9,27 suïcidepogingen tijdens methylfenidaatgebruik.
PCSK9-remmer: effect bij veel meer lipiden
Remmers van proproteïne-con-vertase subtilisine/kexine type 9 (PCSK9) verlagen niet alleen de LDL-cholesterolspiegel maar hebben ook gunstige effecten op triglyceriden, HDL-cholesterol en vooral lipoproteïne (Lp) a.
Opsporing Verzocht toont beelden van overval apotheek Sittard
Het tv-programma Opsporing Verzocht heeft gisteravond camerabeelden getoond van de gewapende overval in juni op Apotheek Overhoven-Hoogveld in Sittard. Op de beelden is te zien hoe één van de overvallers een apothekersassistent bedreigt.
Degludec evenaart glargine
Bij diabetes mellitus type 2 heeft insuline degludec niet meer cardiovasculair risico dan insuline glargine. In een non-inferioriteitsstudie vonden Marso et al. cardiovasculaire sterfte, hartinfarct of beroerte bij 325 van 3818 degludecgebruikers en 356 van 3819 glarginegebruikers (hazard ratio 0,91; 95%-BI 0,78-1,06).
Zes uitbreidingen indicaties, oktober 2017
De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) adviseert positief over zes uitbreidingen van indicaties.
Toezicht psychofarmaca in gehandicaptenzorg
Het aantal recepten voor psychofarmaca in de gehandicaptenzorg moet omlaag, daarom gaat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) – de voormalige IGZ – intensiever zorgaanbieders bezoeken. Ook wil de Inspectie hiermee de bewustwording vergroten onder voorschrijvers.
Rechter: abortuspil bij huisarts strafbaar
Het voorschrijven van een abortuspil door huisartsen voor een medicamenteuze overtijdbehandeling (OTB) is strafbaar. Met deze uitspraak heeft de rechter de stelling verworpen van een groep huisartsen, seksuologen en een abortusarts die vinden dat huisartsen de abortuspil wel mogen voorschrijven.
Test voorspelt de kans op dementie
Met de resultaten van diagnostische tests voorspellen hoe groot de kans is dat een individuele patiënt binnen enkele jaren dementie krijgt. Wetenschappers van het VUmc Alzheimercentrum hebben daarvoor rekenmodellen ontwikkeld.
ZIN adviseert vergoeding Trimbow
Het Zorginstituut Nederland (ZIN) adviseert de combinatie-aërosol beclometason + formoterol + glycopyrronium (Trimbow) op te nemen op bijlage 1B van de Regeling zorgverzekering.
ZIN bepleit prijsafspraak Maviret
Het Zorginstituut Nederland (ZIN) adviseert glecaprevir + pibrentasvir (Maviret) op te nemen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem.
Ketamine verzacht pijn migrainepatiënt
Bijna drie kwart van de migrainepatiënten ervaart minder pijn tijdens een aanval door het gebruik van ketamine. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek, zo meldt The Telegraph.
Behoud nierfunctie bij tolvaptan
Dat tolvaptan de nierfunctie op peil houdt bij acuut gedecompenseerd hartfalen, komt wellicht doordat tolvaptan het intravasculaire volume ongemoeid laat.
Orkambi toch in het basispakket
Het geneesmiddel Orkambi voor cystische fibrose (CF) komt toch in het basispakket. Dat meldt minister Edith Schippers van Volksgezondheid, nadat ze afspraken heeft kunnen maken over de prijs met fabrikant Vertex.
Drie kwart krijgt DOAC's
Van Amerikaanse patiënten met een eerste episode van atriumfibrilleren krijgt 75% een DOAC-recept.
Gebruik digitale medicatiecontrole blijft achter
Van de verpleegkundigen en verzorgenden in de ouderenzorg gebruikt 22% een digitale medicatiecontrole, terwijl meer dan de helft van hen deze werkwijze wel noodzakelijk vindt. Dat blijkt uit de jaarlijkse eHealth-Monitor van Nictiz en het NIVEL.
Zwemmen in medicijnresten
Vissen in de Niagara-rivier hebben last van antidepressiva en antihistaminica.
Acetosal nog beter met rivaroxaban
Toevoeging van rivaroxaban aan acetylsalicylzuur als secundaire preventie reduceert cardiovasculaire sterfte met nog eens 24%. Bij de eerste formele interimanalyse werd de COMPASS-studie stopgezet omdat de combinatietherapie superieur bleek, na een gemiddelde behandelduur van 23 maanden.
Proeftherapie tijdelijk vergoed
Hypertherme intraperitoneale chemotherapie (HIPEC) bij maagkankerpatiënten wordt sinds 1 oktober voorwaardelijk vergoed uit het basispakket. De regeling geldt voor de duur van vijf jaar. Er is een budget van € 1,8 miljoen beschikbaar.
VWS-minister Bruins krijgt geneesmiddelen
Drie mannen staan sinds gisteren aan het roer op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS): minister van VWS Hugo de Jonge, minister voor medische zorg Bruno Bruins – verantwoordelijk voor geneesmiddelen – en staatssecretaris Paul Blokhuis. Wie zijn ze en wat gaan ze doen?
Consumentenbond: kleine zorgverzekeraars zijn populair
Consumenten zijn het meest tevreden over de kleine zorgverzekeraars DSW, ONVZ en PNOzorg. Dat blijkt uit de Zorgmonitor van de Consumentenbond, een enquête onder tienduizend leden van een internetpanel.
PrEP voor minder dan € 100 per maand
Dagelijkse pre-expositieprofylaxe (PrEP) tegen hiv-infectie is sinds 30 oktober verkrijgbaar voor € 99,50 per maand.
Zorginstituut versimpelt GVS-bijlage 2
Het Zorginstituut Nederland (ZIN) heeft aan de minister van VWS advies uitgebracht over aanpassingen in bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
ACM: collectief weigeren zorgcontract is verboden
Een collectieve boycot van zorgcontracten door zorgaanbieders in de eerste lijn is verboden en nadelig voor patiënten. Daarvoor waarschuwt de Autoriteit Consument & Markt (ACM), die ziet dat veel zorgaanbieders overwegen geen contract af te sluiten.
Raltegravir: eenmaal daags
Eenmaal daags 1200 mg raltegravir werkt even goed als tweemaal daags 400 mg.
'Stop met selectieve introductie medicijnen'
Als de Europese Commissie (EC) een markttoelating afgeeft voor nieuwe medicijnen, moeten farmaceutische bedrijven verplicht zijn die medicijnen aan te bieden in alle lidstaten. Daarvoor pleit Edith Schippers, in haar laatste dagen als minister van Volksgezondheid, in een brief aan de EC en alle EU-lidstaten.
Rivaroxaban-acetosal gestaakt
Het fase-III-onderzoek NAVIGATE ESUS is afgebroken omdat rivaroxaban 15 mg/dag gelijk opging met de standaardtherapie, acetylsalicylzuur 100 mg/dag.
Cellijnen verkeerd in veel publicaties
Tienduizenden wetenschappelijke publicaties gaan niet over de cellen die erin genoemd worden.
Geef ouderen met AF vaker anticoagulantia
Ouderen met atriumfibrilleren (AF) krijgen vaak ten onrechte trombocytenaggregatieremmers (TAR’s) in plaats van orale anticoagulantia (OAC’s). Ondergebruik van OAC’s is echter niet geassocieerd met atherosclerotische klachten.
Idebenon onder voorwaarden op bijlage 1B
Het Zorginstituut Nederland (ZIN) adviseert om het weesgeneesmiddel idebenon (Raxone) op te nemen op bijlage 1B en bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Toename aantal bezoeken huisarts
78% van de Nederlanders heeft in 2016 de huisarts bezocht. Het gemiddeld aantal bezoeken neemt de afgelopen jaren licht toe en ligt nu op 4,4 bezoeken per persoon. Dat blijkt uit cijfers van NIVEL Zorgregistraties eerste lijn.
Alert: extra controle vereist na assortimentswijziging
Apothekers moeten zich bewust zijn van het gevaar van het samenvoegen van geneesmiddelen in het assortiment, waarschuwt Stichting Portaal voor Patiëntveiligheid/CMR (PvP) in een CMR-alert. Controle door een tweede persoon na zo’n wijziging is van belang indien de omzetting ook moet plaatsvinden voor baxterpatiënten, vindt PvP.
Paars spuug en braaksel door omeprazolsuspensie
Bij gebruik van een omeprazolsuspensie kan spuug of braaksel een paarse kleur krijgen. Deze verkleuring is niet schadelijk, maar kan er wel op wijzen dat de omeprazol mogelijk niet genoeg werkt. Dat meldt Bijwerkingencentrum Lareb.
Natriumbenzylpenicilline met korte houdbaarheid
Sandoz brengt natriumbenzylpenicilline (1.000.000 en 10.000.000 IE) op de markt als poeder voor injectie zonder citraatbuffer. Daardoor is het product na reconstitutie en doorverdunnen kort houdbaar en is het belangrijk deze middelen tijdig te gebruiken.
Leverschade beperkt toepassing daclizumab
De Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) adviseert verdere beperkingen voor daclizumab (Zinbryta) wegens ernstige leverbijwerkingen.
Stop liever niet-medicamenteus met roken
Gedragsmatige ondersteuning bij het stoppen met roken heeft de voorkeur. Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) verwijst in de recent herziene behandelrichtlijn Stoppen met roken daarvoor naar de zorgmodule Leefstijl Roken.
Consument onderschat risico van pijnstillers
Consumenten overschatten de eigen kennis en onderschatten de risico’s bij het gebruik van paracetamol en ibuprofen. Dat concludeert het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) uit onderzoek onder zeshonderd respondenten.
Herbeoordeling van hydroxyethylzetmeel
De Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) is een herbeoordeling gestart van geneesmiddelen met hydroxyethylzetmeel.
FDA geeft voorrang aan acalabrutinib
In een versnelde procedure heeft de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) acalabrutinib (Calquence) toegelaten voor de behandeling van patiënten met mantelcellymfoom die ten minste één eerdere behandeling hebben ontvangen.
RVS: laat apotheker dure medicijnen bereiden
Apothekers moeten snel een vrijstelling krijgen in de wet voor het magistraal bereiden van geoctrooieerde geneesmiddelen. Daarvoor pleit de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in een advies over het goedkoper ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen.
Riskante comedicatie bij hiv
Bij 40% van 248 hiv-patiënten vereiste de comedicatie onmiddellijk ingrijpen.
Hiv-screening loont
In de Britse situatie zou hiv-screening in de eerstelijnszorg de kosteneffectiviteitsdrempel van £ 30.000 per QALY bereiken na 33 jaar.
Werking maraviroc gelijk bij volwassenen en kinderen
Farmacokinetiek, werkzaamheid en veiligheid van maraviroc zijn bij kinderen en volwassenen vergelijkbaar.
Verzorgenden: veel mis met gebruik medicatie
85% van de verpleegkundigen en verzorgenden heeft te maken met patiënten die hun medicatie niet goed gebruiken. Daarbij gaat het vooral om laagopgeleide patiënten, ouderen en patiënten met psychische problemen. Dat blijkt uit onderzoek van het NIVEL en IQ Healthcare in samenwerking met Verpleegkundigen en verzorgenden Nederland (V&VN).
Hartritmestoornissen bij MS-patiënt door Gilenya
Patiënten met multiple sclerose (MS) kunnen bij gebruik van fingolimod (Gilenya) ernstige hartritmestoornissen krijgen. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) adviseert artsen en apothekers per direct te heroverwegen of fingolimod nog geschikt is voor MS-patiënten met hartaandoeningen.
Herbeoordeling van flupirtine
De Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) begint een herbeoordeling van flupirtine.
Meer bekend over oorzaak epilepsie
Epilepsie is in 80% van de gevallen het gevolg van laaggradige tumoren, aanlegstoornissen van de hersenschors of sclerose van de hippocampus. Dat blijkt uit onderzoek van de European Epilepsy Brain Bank, in samenwerking met het Academisch Centrum voor Epileptologie.
ZIN: medicinale cannabis niet in basispakket
Recente wetenschappelijke publicaties geven geen aanleiding tot herbeoordeling van medicinale cannabis. Hierdoor blijft vergoeding via het verzekerde pakket onmogelijk. Dat schrijft het Zorginstituut Nederland (ZIN) aan de minister voor medische zorg Bruno Bruins.
Medisch specialisten: problemen met ICT-systemen
Volgens de helft van de medisch specialisten werken de huidige ICT-systemen onvoldoende, waardoor het uitwisselen van gegevens moeizaam verloopt. Specialisten en huisartsen vinden dat gemeenschappelijke standaarden voor zorginformatie moeten worden ingevoerd. Dat blijkt uit onderzoek van Nictiz en het NIVEL.
Martin van Rijn nieuwe voorzitter Reinier Haga Groep
Oud-staatssecretaris van Volksgezondheid Martin van Rijn is vandaag begonnen als nieuwe voorzitter van de Reinier Haga Groep, de grootste niet-academische ziekenhuisgroep van Nederland. Van Rijn volgt Chiel Huffmeijer op, die met pensioen is gegaan.
Aripiprazol met sliksensor
De Amerikaanse Food and Drug Administration heeft een middel toegelaten dat registreert of het is ingeslikt.
InfectoCillin 250 Saft vervangt Broxil PVS
Het niet-geregistreerde InfectoCillin 250 Saft (fenoxymethylpenicilline 250.000 IE/5 ml, poeder voor oplossing) wordt vanaf 1 december tijdelijk vergoed. Dit geneesmiddel is een alternatief voor Broxil 125 mg/5 ml poeder voor orale suspensie, dat momenteel niet verkrijgbaar is.
Ruim twee derde Nederlanders kreeg vorig jaar geneesmiddel
71% van de Nederlanders kreeg in 2016 minstens één geneesmiddel voorgeschreven door de huisarts. Onder de patiënten van 85 jaar en ouder was dat 97%. Dat blijkt uit cijfers van NIVEL Zorgregistraties eerste lijn.
Daling aantal nieuwe hiv-besmettingen zet door
Het aantal nieuwe hiv-diagnoses in Nederland blijft dalen, zij het in beperkte mate. In 2016 waren er ongeveer 820 nieuwe hiv-diagnoses, blijkt uit cijfers die vandaag door Stichting HIV Monitoring zijn gepresenteerd.
Tien positieve adviezen, november 2017
De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) adviseert positief over tien handelsvergunningen.
RIVM onderzoekt antibioticaresistentie ouderenzorg
Om resistentie effectief te bestrijden, gaat het RIVM in kaart brengen hoe vaak resistente bacteriën voorkomen in de ouderenzorg. In 2018 start een landelijk onderzoek onder bewoners van driehonderd verpleeghuizen.
Amsterdam nieuwe vestigingsplaats EMA
Het Europees geneesmiddelenagentschap EMA komt naar Amsterdam. Dat hebben de Europese landen gisteren in Brussel besloten. Het agentschap is in Londen gevestigd, maar moet vanwege het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU verhuizen naar een ander land.
Vier uitbreidingen indicaties, november 2017
De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) adviseert positief over vier uitbreidingen van indicaties.
60% slaagt voor derde BIG-toets
Van de tien apothekers die in september hebben meegedaan aan de derde toets voor de BIG-herregistratie hebben zes (60%) een voldoende gehaald. Dat meldt de BIG-examencommissie. Bij de voorgaande toetsen slaagden achtereenvolgens 50% en 61% van de kandidaten.
Orale therapie beperkte plek bij koortslip
Orale behandeling van een koortslip kunnen huisartsen – alleen – overwegen bij patiënten die eerder zeer ernstige klachten ondervonden zoals uitgebreide laesies, veel pijn en langdurige klachten, en bij wie lokale behandeling onvoldoende helpt. Dat staat in de herziene NHG-Behandelrichtlijn Koortslip die half november is verschenen.
Dubieuze medicatie bij 60% dementen
Demente bejaarden lopen een grote kans op potentieel ongewenste medicatie (PIM), vooral psycholeptica en middelen bij zuurgerelateerde afwijkingen. Nederland scoort hoog in aantal PIM’s.
Adjuvant S-1 evenaart CAPOX
Adjuvante therapie met capecitabine + oxaliplatine (CAPOX) of met S-1 maakt geen verschil bij maagkanker stadium III.
Orale anticoagulantia genegeerd
Therapietrouw aan orale anticoagulantia komt niet veel hoger dan 50%.
Sterke stijging polyfarmacie
In twintig jaar nam het aantal Engelse bejaarden dat vijf of meer geneesmiddelen gebruikt, toe van 12,2% (95%-BI 11,5-13,0) tot 49,6% (95%-BI 48,5-50,8).
Bevestiging twee negatieve adviezen
Het oordeel van de Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) over iloperidon (Fanaptum) en etirinotecan pegol (Onzeald) blijft negatief.
Charge Lipitor 20 mg teruggeroepen
Pfizer roept charge T29522 terug van Lipitor 20 mg filmomhulde tabletten 30 stuks (ZI-nr. 14072475).
Lareb: verminderde werkzaamheid methylfenidaat
Het wisselen van Concerta naar generieke methylfenidaat van fabrikanten Sandoz en Mylan veroorzaakt een verminderde werkzaamheid. Dat blijkt uit meldingen die Bijwerkingencentrum Lareb heeft ontvangen.
Onderzoek naar minder ziekenhuisheropnames
Door elke week een geautomatiseerde medicatiebeoordeling met medische beslisregels uit te voeren, kan het aantal ziekenhuisheropnames door medicijngebruik onder ouderen verminderen van 20% naar 15%. Onderzoekers verbonden aan het project CHECkUP van het Limburgse Zuyderland Medisch Centrum willen dat aantonen.
Toch artsenverklaring voor Brilique
Zorgverzekeraars Nederland (ZN) verlangt opnieuw artsenverklaringen voor ticagrelor (Brilique).
Olaf Dekkers benoemd tot lid van het CBG
Endocrinoloog en klinisch epidemioloog Olaf Dekkers is benoemd tot nieuw lid van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Met de komst van Dekkers zegt het CBG zijn klinische en methodologische expertise te versterken.
Handelsvergunningen diergeneesmiddelen, november 2017
De Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP) heeft positief geadviseerd over een handelsvergunning voor grapiprant (Galliprant).
Back to top