Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

2024

Artikel Apotheker begeleidt afbouwen oxycodon
Mevrouw (65 jaar) gebruikt elf jaar oxycodon. De huisarts benadert de openbaar apotheker omdat hij graag wil dat ze ermee stopt, maar hij krijgt mevrouw niet gemotiveerd. De apotheker neemt contact op en begeleidt haar succesvol tijdens het afbouwen.
Artikel Patiënt is vaak niet tevreden over zijn medicijngebruik
Bijna 40% van de mensen die geneesmiddelen gebruiken is niet helemaal tevreden over het gebruik en wil weten of er verbeteringen mogelijk zijn. De apotheker kan naast de huisarts een belangrijke rol spelen in het optimaliseren van het geneesmiddelgebruik, maar patiënten weten hem hiervoor nog onvoldoende te vinden. “Een mooie kans voor apothekers om zich nog zichtbaarder te maken als medicatiespecialist.”
Artikel D source code Nieuwe bekostiging leidt tot een ongelijk speelveld
Een eenduidige aanspraak is de basis om gezamenlijk kostenbeheersing van dure geneesmiddelen vorm te geven, stelt Pieter Knoester. Herintroductie van de dubbele aanspraak leidt volgens hem tot een nieuw, ongelijk speelveld en zal resulteren in een kostenverschuiving.
Artikel Alertheid nodig: formuleringen tacrolimus niet inwisselbaar
Leveringsproblemen van medicijnen zijn aan de orde van de dag, waarbij vaak naar een alternatief van een andere fabrikant kan worden uitgeweken. De formuleringen van het immunosuppressivum tacrolimus kunnen echter niet zomaar worden gewisseld, ook de ‘langwerkende’ preparaten onderling niet. Onderstaande ervaring uit het Universitair Medisch Centrum Groningen met casus illustreert dit.
Artikel Aandacht nodig voor rationeel voorschrijven van nieuwe geneesmiddelen
Nieuwe middelen bieden extra behandelmogelijkheden, maar de risico’s zijn vaak onbekend, zegt apotheker Marloes Dankers. Zij deed onderzoek naar de keuzes en visies van zorgverleners in de eerste lijn ten aanzien van nieuwe middelen en concludeerde: “Wetenschappelijk bewijs speelt een beperkte rol in de overweging een nieuw middel voor te schrijven.”
Artikel Vaker hypertensie bij langdurig gebruik ADHD-medicatie
Langdurig gebruik van ADHD-medicatie is geassocieerd met een toegenomen risico op hart- en vaatziekte, vooral hypertensie en arteriële aandoeningen. Dit onderstreept het belang van een zorgvuldige afweging van de voor- en nadelen bij het voorschrijven van ADHD-medicatie.
Artikel Patiënt krijgt meer regie met zelfstandige medicatieverificatie
Door zelf hun medicatie te verifiëren, voorafgaand aan een electieve ziekenhuisopname, krijgen patiënten een grotere mate van regie over hun opname. Dat resulteert in een verhoogd bewustzijn over hun gezondheid, wat uiteindelijk kan leiden tot een verbeterde kwaliteit van zorg. Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) onderzocht de ervaringen met deze aanpak in de praktijk.
Artikel Borstvoeding kan vaak bij chronische medicatie
Bij ongeveer één op de tien vrouwen die de beslissing nemen om geen borstvoeding te geven, speelt geneesmiddelgebruik een rol. Zij noemen daarbij ook medicatie waarbij deze bezorgdheid niet terecht is, zoals lamotrigine of een SSRI. Met goede informatie voor zorgverlener en zwangere vrouw hoopt Moeders van Morgen Lareb hierin verbetering te brengen.
Artikel Zwangere kan veilig astmamedicatie gebruiken
De multidisciplinaire richtlijn Astma en zwangerschap stimuleert de continuïteit van zorg en draagt bij aan eenduidigheid in adviezen. Gebruik van medicatie tijdens zwangerschap en lactatie vormt een belangrijk onderdeel, met een helder gedefinieerde rol voor apothekers. Uitgangspunt is dat goede astma-controle veiliger is dan accepteren van longaanvallen.
Artikel Goed geïnformeerd van start met het gebruik van de anticonceptiepil
Door de inzet van pilconsulenten kunnen vrouwen goed geïnformeerd starten met het gebruik van de anticonceptiepil en die zonder onacceptabele bijwerkingen gebruiken. Ook vrouwen die de pil al langer gebruiken en behoefte hebben aan advies kunnen bij de consulent terecht. “Iedereen maakt uiteindelijk haar eigen keuze, maar daarvoor is wel de juiste informatie nodig.”
Artikel Farmacieopleiding UU: vak duurzaam uitoefenen
Duurzaamheid is een multidisciplinair onderwerp dat een multidisciplinaire aanpak vergt. Om duurzaam onderwijs te realiseren werkt de farmacie-opleiding van de Universiteit Utrecht (UU) daarom samen met veel partners, zoals overheidsinstellingen, zorginstellingen, waterschappen en nationale en internationale onderwijsinstellingen. “Dit grote netwerk draagt bij aan de inhoudelijke en procesmatige implementatie van duurzaamheid binnen ons eigen leerplan.”
Artikel Aios haalt meer uit vervolgopleiding door individualisering
Individualisering binnen de medisch specialistische vervolgopleiding biedt kansen voor jonge professionals om meer uit hun opleiding te halen. Hierdoor worden competente specialisten opgeleid die beter zijn voorbereid op wat de maatschappij van toekomstig zorgprofessionals vraagt. “Individualisering biedt een kans om je eigen draai aan de opleiding te geven.”
Artikel Je spelenderwijs bewust worden van de risico’s van VTGM
Om verpleegkundigen bewust te maken van de risico’s bij het toedienen en voor toediening gereed maken (VTGM) van geneesmiddelen en hen te motiveren deze in te perken, bedacht ziekenhuisapotheker Dorieke van Balen met collega’s een training in spelvorm. “Verpleegkundigen zijn nu veel alerter op fouten.”
Artikel C source code Alteplase bij herseninfact veilig bij gebruik van DOAC
Gebruik van een DOAC leidt niet tot een grotere kans op een intracraniële bloeding, grote bloeding of sterfte na toedienen van alteplase bij een herseninfarct, ten opzichte van warfarine of geen gebruik van een anticoagulans.
Artikel ‘Meer focus op klinische besluitvorming in onderwijs’
Klinische besluitvorming is een essentieel proces in de farmaceutische zorg dat meer aandacht verdient in het onderwijs voor studenten en apothekers. Interviews met apothekers laten zien dat het belangrijk is kennis, vaardigheden en klinische ervaring op te doen en samen te gebruiken bij de aanpak van een casus. Ook het nemen van besluiten als het antwoord niet evident is, verdient aandacht.
Artikel Crazy idea: werking medicatie sturen met hulp van fotofarmacologie
Groningse masterstudenten maken tijdens het vak innovative therapeutics kennis met fotofarmacologie. Tijdens colleges leren ze hoe licht effect kan hebben op de werking van medicijnen waardoor ze naast bioactief ook foto-actief worden. “It’s a crazy idea, let’s make it happen.”
Artikel ‘Data gaan leven zodra je de theorie zelf kunt toepassen’
De theorie van onderzoeksmethodologieën en statistische methodes wordt door studenten vaak als droge kost ervaren, maar zodra ze hiermee aan de slag kunnen in de praktijk raken ze enthousiast. De master Farmacie in Leiden zet daarom vol in op het aanscherpen van vaardigheden in het veld. “Het lijkt mij erg leuk het dagelijkse apotheekwerk te combineren met praktijkonderzoek.”
Artikel Combinatie statine met ezetimib effectiever
Combineren van een statine met ezetimib is bij personen met diabetes en een hoog risico op atherosclerotische aandoeningen effectiever in het verlagen van het LDL-C dan een hogere dosering statine. Dit geldt ook voor personen met een laag of matig cardiovasculair risico.
Artikel Octet Stream Medicijngebruik veiliger bij closed loop voor genetische data
Er is nog geen standaard voor digitale gegevensuitwisseling van farmacogenetische uitslagen. Automatisering verbetert echter de medicatieveiligheid. In het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven is voor farmacogenetica een automatiseringsslag uitgevoerd voor het verkrijgen van een volledige closed loop vanaf aanvraag tot aan medicatiebewaking. “Deze oplossing zorgt voor een verbeterde medicatieveiligheid, voor nu en in de toekomst.”
Artikel IEF image Dubbele kosten, maar lang niet altijd dubbel effectief
Veel onderzoek is nodig om de heterogeniteit van tumoren te begrijpen en om gepersonaliseerde behandelingen te kunnen ontwikkelen. Het ontwikkelen van combinatietherapieën waarin geen sprake is van synergie zal dit onderzoeksproces verder vertragen. In onderstaand artikel worden enkele aandachtspunten besproken met betrekking tot de klinische en financiële gevolgen van combinatietherapieën.
Artikel ‘Bespreek risico’s pilgebruik, vooral met vrouwen ouder dan 35 jaar’
De pil is nog steeds een veelgebruikt anticonceptivum. Een verhoogd risico op trombose is daarvan een bekende bijwerking, met name bij vrouwen vanaf 35 jaar. Toch laten de meldingen bij Bijwerkingencentrum Lareb zien dat gebruiksters hiervan niet altijd op de hoogte zijn. Het is belangrijk om deze mogelijke bijwerking, de risicofactoren en het pilgebruik regelmatig te bespreken.
Artikel Apothekers bieden passende zorg en bellen 600 patiënten
Apothekers zijn overal in het land bezig hun positie in de regio te versterken. In dit artikel een overzicht van enkele initiatieven om de farmaceutische zorg te verbeteren, zoals apothekers die met Punt voor Parkinson zijn geselecteerd door het Zorginstituut Nederland als ‘passende zorg’ en Limburgse apotheken die zeshonderd patiënten hebben gebeld om de therapietrouw te verbeteren.
Artikel ‘Ik probeer mensen op een luchtige manier aan het denken te zetten’
Waarom zou je duizenden kilometers naar Silicon Valley reizen om mooie voorbeelden te zien van innovatief en efficiënt werken, als je ook bij Nederlandse bedrijven veel inspiratie kunt opdoen? Die gedachte van Joris Arts leidde uiteindelijk tot het boek Wat de zorg kan leren van … “Zorgverleners denken vaak dat ze niks hebben aan ervaringen uit andere sectoren. Daar ben ik het dus niet mee eens.”
Artikel application/x-internet-signup Efficiëntere benadering in ontwikkeling van peptidekankervaccins
Immunotherapie biedt enorm veel opties voor kankerbestrijding in de toekomst. Om effectieve immunotherapie mogelijk te maken is efficiënte voorspelling van neoantigenen cruciaal. In haar onderzoek vond Ronja van Berkum dat het doeltreffender is om de focus in de voorspelling van neoantigenen te verschuiven naar eiwitten met een ubiquitine label.
Artikel chemical/x-genbank Medicijninformatie op individu afgestemd blijft beter hangen
Patiënten begrijpen en onthouden informatie die is afgestemd op de individuele behoeften beter. Apothekers kunnen patiënten voorzien van schriftelijke informatie waarin persoonlijke kenmerken zijn verwerkt. Het is belangrijk dat de patiënt herkent dat informatie op maat gemaakt is. De apotheker kan dit benoemen in het uitgiftegesprek.
Artikel image/x-jg Extracellulaire vesicles hebben potentieel voor reparatie hart
Extracellulaire vesicles (EV’s) zijn erg populair in verschillende onderzoeksdomeinen. Het potentieel van EV’s voor reparatie van schade aan het hart is inmiddels aangetoond, maar de vraag rijst of dit ook daadwerkelijk zal resulteren in een klinische toepassing. Dit artikel werpt een realistische blik op de opkomende rol van EV’s in de context van cardiale reparatie.
Artikel D source code Vrouwen krijgen vaak laat diagnose ADHD
Veel vrouwen komen er pas in de overgang achter dat ze ADHD hebben, zegt psychiater Sandra Kooij. Psychostimulantia zet zij bij deze groep patiënten vaak later in het behandeltraject in. Eerst worden slaapproblemen aangepakt: “Als je slecht slaapt, word je somber en voelt het alsof je leven niks meer waard is.”
Artikel Diltiazemcrème te gebruiken tijdens de borstvoeding
Bij Moeders van Morgen Lareb komen met enige regelmaat vragen binnen uit de praktijk over het gebruik van diltiazemcrème voor anale fissuren tijdens de borstvoeding. Dit is een lastige vraag, omdat er geen onderzoek is gedaan naar deze situatie. Afraden lijkt dan ook het meest logische advies. Toch is er meer over te zeggen dan in eerste instantie werd gedacht.
Artikel Apotheker had zelfvoorschrijver met handgeschreven recept moeten helpen
Een cosmetisch arts schreef zichzelf met een handgeschreven recept een antibioticum voor met een ongebruikelijk lange kuurlengte. De apotheker weigerde de medicatie af te leveren, waarna de arts een klacht indiende. Het Regionaal Tuchtcollege oordeelde dat de apotheker verder in gesprek had moeten gaan met de arts en geeft de apotheker een waarschuwing.
Artikel Kilo’s blijven weg bij continueren van tirzepatide
Bij deelnemers met overgewicht of obesitas leidt stoppen van tirzepatide tot een substantieel verlies van eerdere gewichtsafname. Continuering van de behandeling leidt tot een behouden initiële of zelfs verhoogde gewichtsreductie.
Artikel Monitoring antipsychotica bij jongeren kan veel beter
Gebruik van antipsychotica kan leiden tot ernstige en hinderlijke bijwerkingen, ook bij kinderen en adolescenten. Monitoren is van belang. Echter, de wijze van monitoren verschilt sterk tussen zorgverleners en is suboptimaal. Richtlijnen zijn niet eenduidig en niet eenvoudig toepasbaar in de dagelijkse praktijk. Promotieonderzoek van Lenneke Minjon laat zien dat hier nog veel winst is te behalen.
Artikel Hoestpoli maakt klachten acceptabel en leefbaar
Door de inzet van geneesmiddelen en niet-medicamenteuze interventies worden chronische hoestklachten voor 70-80% van de patiënten van de Delftse hoestpoli acceptabel en leefbaar. Wel is er volgens longarts José de Kluijver winst te behalen op het gebied van voorlichting over centraal hoestdempende middelen: “Die mag meer genuanceerd.”
Artikel Xanomeline: nieuw aangrijpingspunt bij schizofrenie
Xanomeline-trospium is effectief in het verminderen van positieve en negatieve symptomen van schizofrenie. De combinatie van het antipsychoticum met een muscarine-antagonist wordt goed verdragen.
Artikel Meebewegen met zorgbehoefte van patiënt door personalized care
We horen veel over toenemende werkdruk in de zorg, maar ook over de steeds grotere zorgbehoefte. Om te voorkomen dat het zorgsysteem verder overbelast raakt, is het tijd voor een innovatieve benadering van zorgverlening. Hiermee is reeds ervaring opgedaan in het Albert Schweitzer ziekenhuis.
Artikel CBD-olie kan veilig samen met tamoxifen
CBD-olie kan in de maximale over the counter-dosering van 50 mg veilig worden gebruikt in combinatie met tamoxifen. Daarnaast lijkt het gebruik van CBD-olie mogelijk een gunstig effect te hebben op de kwaliteit van leven van patiënten die tamoxifen-gerelateerde bijwerkingen hadden. Dit blijkt uit de TUCAN-studie.
Artikel Oxycodon afbouwen in de eerste lijn vraagt om samenwerking
Het afbouwen van oxycodon bij chronische pijn vraagt persoonlijke begeleiding en farmaceutische expertise. Met het toenemend huisartsentekort lijkt hier een belangrijke rol weggelegd voor de apotheker. Deze haalbaarheidsstudie laat zien dat apothekers de begeleiding van patiënten graag op zich nemen, al ervaren ze nog wel belemmeringen in de praktijk.
Artikel 'Hartverwarmend te zien hoe blij Nederlanders zijn als ze hun medicijn weer hebben’
Zolang de voorraad strekt, verstrekt de Belgische Apotheek De Grens met plezier geneesmiddelen aan de noorderburen, die vanwege tekorten in eigen land dagelijks aankloppen. “Ik help graag mensen. Dat is toch de kern van ons beroep”, stelt apotheker Winde Thys.
Artikel Nirsevimab vermindert risico op opname door RSV
Nirsevimab beschermt kinderen tegen ziekenhuisopname vanwege een lage luchtweginfectie met het respiratoir syncytieel virus (RSV) en tegen zeer ernstige RSV-infecties. Het middel werd goed verdragen.
Artikel Snellere maturatie na de geboorte zorgt voor hogere klaring
Over het doseren van geneesmiddelen bij dysmature neonaten, ook wel small for gestational age (SGA)-neonaten genoemd, is nog weinig bekend. Daarom is onderzoek gedaan naar de farmacokinetiek van gentamicine bij SGA-neonaten. Daaruit blijkt dat de renale klaring van gentamicine zich sneller ontwikkelt bij SGA-neonaten dan bij gemiddelde neonaten, ook wel appropriate for gestational age (AGA)-neonaten genoemd.
Artikel Significante daling in verspilling RTA-spuiten
Verspilling van RTA-spuiten op de intensive care (ic) kan significant worden verminderd door de introductie van prefilled sterilized syringes (PFSS’en). Daarnaast wordt de hoeveelheid verspilling van het voor toediening gereed maken (VTGM) op voorraadproducten significant beïnvloed door de duur van de quarantaine. Dit blijkt uit een studie die is uitgevoerd op de ic van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU).
Artikel Verfijning in doseren en monitoren tacrolimus
De tacrolimusbehandeling na transplantatie is complex door de nauwe therapeutische breedte en grote variabiliteit in de farmacokinetiek. Het gebruik van farmacokinetische modellen en alternatieve matrices, zoals intracellulaire concentraties en dried blood spot (DBS)-microsampling, kunnen mogelijk het doseren en monitoren van tacrolimus optimaliseren, blijkt uit promotieonderzoek van Marith I. Francke.
Artikel ‘Zorgverleners moeten altijd alert zijn op interacties tussen medicijn en kruidenmiddel’
Veel mensen gebruiken naast hun medicatie ook kruidenproducten zonder te beseffen dat dit interacties kan geven, van milde tot zeer ernstige. Maar ook zorgverleners zijn zich hiervan vaak onvoldoende bewust. Reden voor het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) een campagne te starten. “Apothekers moeten standaard vragen of een patiënt ook kruidenmiddelen gebruikt.”
Back to top