Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Achtergrond

Verpleeghuis-A-team haalbaar, mits artsen indicatie invullen

Arts moet niet verder kunnen als voorschrijfreden antibioticum ontbreekt

Artsen in verpleeghuizen gaan antibiotica bewuster voorschrijven als een A-team meekijkt. Dat blijkt uit de succesvolle pilot die projectleider Andrea Eikelenboom-Boskamp onlangs afrondde. Na de zomer gaat het A-team verder. Dan ligt de focus op de antibiotica die geen eerste keuze zijn, of die terecht worden voorgeschreven. De indicatie moet dan wel bekend zijn.

PW 24 - 14-06-2019 | door Cindy Reinders

Medicatiebeoordeling eens per jaar schiet er vaak bij in

Knelpunten in het medicatieproces van zorginstellingen in kaart gebracht

Vijf belangrijke knelpunten in de medicatieveiligheid komen naar voren uit 73 audits die het Instituut Verantwoord Medicijngebruik deed in zorginstellingen. Problemen met medicatie treden met name op bij het in zorg komen, bij het geven, het tussentijds aanpassen en bij de evaluatie. Apothekers kunnen een belangrijke rol spelen bij de aanpak van een groot deel van deze problemen.

PW 24 - 14-06-2019 | door Rob Essink, Els Dik en Marlotte van der Veer

‘Wij vragen apothekers mee te praten over hun pensioen’

BPOA-voorzitter over het nieuwe pensioenstelsel en de stem van leden

De pensioenregeling voor apothekers loopt eind dit jaar af. Voor de Beroeps­pensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers (BPOA) is dit niet meteen aanleiding voor verandering. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 25 juni lanceert BPOA een enquête om leden te vragen naar hun pensioenbehoeftes. Voorzitter Annelien van Groningen: “We willen allemaal een goed pensioen, maar welke premie zijn we bereid daarvoor te betalen?”

PW 24 - 14-06-2019 | door Edwin Bos 1 reactie

DokterDichtbij: efficiëntieslag verwerking herhaalmedicatie

Pilot met regionale app omzeilt fiatteringsbuffer van huisarts

Vier apotheken in Deventer en omstreken zijn een pilot gestart voor het verwerken van herhaalmedicatie met de door huisartsen ontwikkelde app DokterDichtbij. Aanvragen van patiënten gaan via deze regionale app direct naar de apotheek en belanden niet eerst in de fiatteringsbuffer van de huisarts. Apotheker Henk Esselink: “We kunnen herhaal­recepten direct verwerken, dat werkt efficiënter.”

PW22/23 - 31-05-2019 | door Edwin Bos

Technologie als verlengde arm van de apotheker

Claudia Rijcken publiceert boek over farmaceutische zorg in digitale tijdperk

Technologie gaat apothekers niet vervangen, maar maakt hun werk er juist leuker en makkelijker op, wat gezien de snel toenemende zorgvraag van wezenlijk belang is. Dat is de stellige overtuiging van apotheker Claudia Rijcken die samen met andere deskundigen het boek Pharmaceutical Care in Digital Revolution schreef. “Apothekers die het hebben gelezen, zeggen weer meer zin in hun vak te hebben gekregen.”

PW22/23 - 31-05-2019 | door Frans van den Houdt

Combinatie antipsychotica alternatief voor monotherapie

Van alle monotherapie en polytherapie met anti­psychotica is de combinatie aripiprazol met cloza­pine geassocieerd met het laagste risico op een relapse bij patiënten met schizofrenie.

PW22/23 - 31-05-2019 | door Linda de Graaf

Beroepsverbod buiten tuchtrecht

Professor Anton Loonen vindt aanpassing wet geen goed idee

Tuchtrechters zijn binnenkort bevoegd om zorgverleners in de individuele gezondheidszorg een beroepsverbod op te leggen (PW 15). Maar de apotheker wordt hierdoor, net als andere BIG-professionals, in zijn grondrechten aangetast, betoogt Anton Loonen.

PW22/23 - 31-05-2019 | door Anton Loonen

Herkenning en begrip essentieel voor therapietrouw bij COPD

Patiënten die inhalatiemedicatie gebruiken zijn vaak ‘onbewust onbekwaam’

COPD-patiënten gebruiken hun inhalatiemedicatie vaak niet goed. Patiënten met een slechtere longfunctie gebruiken dikwijls te veel medicatie uit angst voor een benauwdheidsaanval. Terwijl patiënten met een betere longfunctie nogal eens te weinig nemen. De apotheek is de juiste plek voor probleemsignalering en verbetering van de therapietrouw, concludeert promovenda Kirsten Koehorst-ter Huurne.

PW22/23 - 31-05-2019 | door Kirsten Koehorst-ter Huurne, Kris Movig, Paul van der Valk, Job van der Palen en Marjolein Brusse-Keizer

‘Koppeling onderzoek, onderwijs en praktijk van eminent belang’

Problemen te lijf met goed opgeleide apothekers, onderzoekers en beleidsmakers

Iedere dag maken gebruikers van geneesmiddelen zich zorgen over effectiviteit en mogelijke bijwerkingen, maar ook over beschikbaarheid, kosten en vergoedingen. Om op deze terreinen voortgang te boeken is koppeling van onderzoek, onderwijs en praktijk van eminent belang, vindt hoogleraar Farmacie en internationaal gezondheidsbeleid Aukje Mantel. In januari sprak zij haar oratie uit aan de Universiteit Utrecht.

PW22/23 - 31-05-2019 | door Aukje Mantel

Adviezen bij QTc-verlenging aangepast na evaluatie

Afhandeling van QT-interacties: wijzigingen per 1 juni 2019

De werkgroep QT-interacties heeft de adviezen geëvalueerd en de praktische afhandeling verder verbeterd. Bij de evaluatie zijn opmerkingen vanuit de praktijk meegenomen. Deze aangepaste adviezen van 2019 vloeien voort uit de evaluatie van de (destijds nieuwe) bewakingen van de QT-interacties van april 2018 [1].

PW22/23 - 31-05-2019 | door Leden werkgroep QT-interacties

Preventief antibioticum bij COPD is zinvol

Profylaxe met antibiotica is effectief in het voorkomen van exacerbaties bij COPD en verbetert de kwaliteit van leven bij stabiele patiënten met matige tot ernstige COPD. Macroliden zijn daarbij superieur aan andere antibiotica.

PW21 - 24-05-2019 | door Linda de Graaf

Speuren naar sporen van geneesmiddelen in water

'Pas over een paar jaar duidelijk of vissen massaal high worden van medicijnen'

De Europese Commissie lanceerde onlangs een plan van aanpak om milieuverontreiniging door medicijnresten tegen te gaan. Het sluit goed aan op de ketenaanpak ‘Medicijnresten uit Water’, waarmee een groot aantal partijen in Nederland het probleem te lijf gaat. Hoe is het op dit moment gesteld met de kwaliteit van ons bodem- en oppervlaktewater?

PW21 - 24-05-2019 | door Frans van den Houdt

Parkinson: levodopa laat ziekteprogressie ongemoeid

LEAP-studie naar langetermijneffecten: medicijn beïnvloedt alleen symptomen

Het gebruik van levodopa bij de ziekte van Parkinson beïnvloedt de ziekteprogressie niet. Om ziektebeperkingen tegen te gaan, is terughoudendheid met starten met levodopa daarom niet nodig. Ook niet bij lethargie, stemmingsklachten of geringe motorische klachten van de patiënt. Dit blijkt uit de resultaten van een Nederlandse multicenterstudie die onlangs zijn gepubliceerd.

PW21 - 24-05-2019 | door S.R. Suwijn en R.M.A. de Bie

Verbeterde formuleringen voor vitamine K-profylaxe

Uitzicht op effectief oraal alternatief voor pasgeborenen met cholestase

Alle pasgeborenen krijgen direct na de geboorte vitamine K toegediend. Dit beoogt baby’s te beschermen tegen vitamine K-deficiëntiebloedingen die kunnen leiden tot overlijden of levenslange invaliditeit. Bestaande orale formuleringen bieden geen bescherming bij pasgeborenen met cholestase, maar dierproeven met nieuwe formuleringen laten veelbelovende resultaten zien.

PW21 - 24-05-2019 | door Thijs Rooimans, Feilong Sun, Herman Vromans, Wim Hennink, René van Nostrum en Peter van Hasselt.

‘Maak milieukringloop medicatie deel van gezondheidsbeleid’

Europese Commissie komt met plan om ecologische dreiging aan te pakken

Medicijnresten in water en bodem vormen een steeds grotere bedreiging voor de ecologie, inclusief de mens, waarschuwt de Europese Commissie in het onlangs gepubliceerde plan van aanpak. Voor een succesvolle implementatie is een breed maatschappelijk draagvlak nodig. Ook moet de medische milieukringloop onderdeel worden van het gezondheidsbeleid.

PW21 - 24-05-2019 | door Margarita Amador en Alfons Uijtewaal

‘Luister naar de patiënt, die weet dat medicinale cannabis werkt’

Tjalling Erkelens is directeur van de enige legale kwekerij in Nederland

De enige legale kweker van medicinale cannabis in Nederland, Bedrocan, levert via het Bureau Medicinale Cannabis aan apotheken en farmabedrijven in binnen- en buitenland. De productie groeit gestaag, maar het aantal voorschrijvers in Nederland is nog altijd gering. “Het is nu aan wetenschappers om meer diepgravend onderzoek te doen en bewijs voor effectiviteit te verzamelen.”

PW20 - 17-05-2019 | door Frans van den Houdt

Toename acute intoxicaties door opioïde pijnstillers

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum ziet stijging aantal consulten

Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) ziet sinds 2006 een toename in het aantal acute overdoseringen met opioïde pijnstillers. Vooral uit de groep jongeren tot 25 jaar ontving het NVIC relatief veel meldingen. Een voorzichtig voorschrijfbeleid, goede beoordeling van herhaalrecepten en alertheid op mogelijke risicopatiënten kan het aantal vergiftigingen helpen terugdringen.

PW20 - 17-05-2019 | door C.C. Visser, C. Oerlemans, A.J.H.P. van Riel en I. de Vries

Remifentanil-PCA op grote schaal toegepast bij bevalling

Een op drie barende vrouwen krijgt pijnbehandeling

Remifentanil-PCA was in 2017, na epidurale anesthesie, de meest toegepaste pijnbehandeling durante partu ondanks hogere pijnscores en lagere tevredenheid. Het ging om ruim 21.000 toepassingen. Bij strikte naleving van de standard operating procedure ten aanzien van dosering en maternale monitoring is de kans op complicaties extreem klein.

PW20 - 17-05-2019 | door Sabine Logtenberg

Praktijk toont waarde cannabis, maar bewijzen nog flinterdun

Onderzoek nodig naar variëteiten en toedieningsvormen medicinale cannabis

Voor patiënten met chronische pijn kan volgens deskundigen medicinale cannabis verlichtend werken, maar goed klinisch onderzoek ontbreekt. Volgens sommigen is medicinale cannabis daarom slechts een alternatief voor gangbare behandelingen. Anderen stellen dat alle pijnpatiënten het onder begeleiding van een arts moeten kunnen uitproberen.

PW20 - 17-05-2019 | door Edwin Bos

Poor metabolizer van CYP2D6 kan toe met minder risperidon

Het CYP2D6-genotype heeft een significant effect op het metabolisme van en de blootstelling aan risperidon en aripiprazol. Preventief genotyperen kan van waarde zijn om de behandeling met deze antipsychotica te optimaliseren.

PW20 - 17-05-2019 | door Linda de Graaf

Document acties

Back to top