Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Toename aantal meldingen zorgfraude

PW25 - 14-06-2018
Het aantal meldingen van mogelijke zorgfraude is in een jaar tijd met ruim 50% gestegen: van 446 in 2016 naar 675 vorig jaar. Met name het aantal meldingen over fraude in de wijkverpleging en fraude met persoonsgebonden budgetten (pgb’s) is in 2017 fors toegenomen. Dat blijkt uit een rapportage van het Informatie Knooppunt Zorg (IKZ).
Toename aantal meldingen zorgfraude

De stijging van het aantal signalen komt deels doordat opsporingsdiensten, toezichthouders en uitvoerders in de zorg actiever informatie uitwisselen, vermeldt het rapport Signalen zorgfraude 2017. IKZ is een samenwerkingsverband van negen partners, waaronder de Nederlandse Zorgautoriteit, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Belastingsdienst.

IKZ constateert dat zorgaanbieders vaak op meerdere terreinen frauderen. Bijvoorbeeld door cliënten met psychische problemen of cliënten met een lichte verstandelijke beperking minder dagbesteding te geven dan zou moeten. En daarbij ook onvoldoende begeleiding te geven in de beschermde woonvorm waar zij verblijven.

Ten opzichte van 2016 valt volgens IKZ verder op dat het aantal signalen dat betrekking heeft op vervalsing meer dan verdubbeld is: van 62 in 2016 tot 140 in 2017. Van vervalsing is onder meer sprake als een zorgaanbieder andere zorg declareert dan de geleverde zorg. Bijvoorbeeld door aan te geven dat de zorg verzekerde zorg betrof, waar dat niet het geval is, of door aan te geven dat medicatie geleverd is die uiteindelijk niet ter hand is gesteld aan de betreffende patiënt.

De meeste signalen hadden vorig jaar betrekking op mondzorg (108), beschermd wonen (70), geestelijke gezondheidszorg (65), medische specialistische zorg (61) en de wijkverpleging (61). In de farmacie kwamen 13 signalen binnen, in 2016 waren dat er 16.

Pgb-signalen

In vergelijking met 2016 is het aantal pgb-signalen vorig jaar gestegen van 36 tot 197, dat komt neer op 29% van alle signalen. De signalen over fraude met een pgb kwamen vanuit onder meer de Wet langdurige zorg (WIz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Bijna 40% van de signalen was in 2017 afkomstig van een patiënt, cliënt of verzekerde. Ten opzichte van 2016 valt op dat een groter deel van de signalen voortkomt uit eigen onderzoek, aldus IKZ.

 

Document acties

Back to top