Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Partijen eerste lijn tegen klachtenwet

PW Magazine 5, jaar 2015 - 29-01-2015
Invoering van de nieuwe klachtenwet geeft een forse lastenverzwaring voor zorgverleners en burgers. In een brief aan de Eerste Kamer uiten tien eerstelijnspartijen, waaronder de KNMP, hun bezwaren tegen deze wet.

Het kabinet streeft naar minder regeldruk, maar volgens de partijen zorgt de nieuwe Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) juist voor het tegenovergestelde.

Door deze nieuwe wet, die voor behandeling in de Eerste Kamer ligt, nemen de lasten voor zorgverleners en burgers in het eerste jaar toe met € 15,1 miljoen, daarna met structureel € 8,9 miljoen per jaar.

Dat blijkt volgens de eerstelijnspartijen uit een recente regeldruktoets die is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS. Bij indiening van het wetsvoorstel werd gesproken over een lastenverzwaring van € 0,1 miljoen.

Een zorginstelling zoals het Academisch Medisch Centrum en een individuele openbare apotheek zijn volgens de Wkkgz gelijk. In de eerste lijn werken vooral kleinschalige zorgaanbieders, waardoor zorgaanbieder en zorgverlener vaak dezelfde persoon is. De eerstelijnspartijen vinden dit een onevenredige belasting.

Daarnaast moet een zorgverlener volgens de nieuwe wet uitspraak doen over een tegen zichzelf gerichte klacht. Van een onafhankelijke beoordeling is volgens de partijen dan geen sprake meer, terwijl het huidige systeem daarin wel voorziet.

Verder vrezen de partijen dat het aantal claims zal stijgen doordat de nieuwe klachtenwet de mogelijkheid biedt bij de beoordeling van een klacht of geschil direct een claim in te dienen. Sinds de introductie van het nieuwe zorgverzekeringsstelsel is het aantal claims van patiënten fors gestegen. Dat komt volgens de partijen door onduidelijkheid rond zorgpolissen en de kostenbewustwording van patiënten en niet door verwijtbaar handelen van zorgverleners.

Klachten van patiënten over het begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel – de nieuwe naam voor het eerste-uitgiftegesprek – tonen dit volgens de KNMP ook aan.

Document acties

Back to top