Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

BPOA-bestuur treedt af na vertrouwenscrisis

Onenigheid over onderzoek naar te lage pensioendekking

PW Magazine 18, jaar 2013 - 25-04-2013
Het bestuur van de Beroepsvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers heeft aangekondigd af te treden. Oorzaak is onenigheid met de achterban over een onderzoek naar de financiële situatie en het bestuur van het pensioenfonds SPOA.
BPOA-bestuur treedt af na vertrouwenscrisis

Tot de jaarvergadering van 21 juni blijft het bestuur van de Beroepsvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers (BPOA) aan, zij het niet meer actief. Naar eigen zeggen krijgt het bestuur onvoldoende steun van de achterban om een ‘robuust BPOA op te bouwen’. Op korte termijn moeten belangrijke besluiten genomen worden over de vormgeving van het pensioen van de openbare apothekers. Dit vanwege wijzigingen in wet- en regelgeving.

Volgens BPOA wilden Napco en de Vereniging van Jonge Apothekers (VJA) echter eerst een onderzoek laten uitvoeren naar de financiële situatie en het bestuur van het pensioenfonds Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers (SPOA). SPOA wilde hieraan meewerken als er duidelijkheid zou komen over de onderzoeksvraag. Ook zouden de partijen gezamenlijk een onderzoeksbureau kiezen. Napco en de VJA wilden dat de stichting Sobi van Pieter Lakeman dit onderzoek zou verrichten. BPOA echter vond dat ‘een partij met statuur’, zoals KPMG of Deloitte, dat zou moeten doen.

Onenigheid over het onderzoekstraject heeft uiteindelijk geleid tot de vertrouwenscrisis. Daarbij komt dat kortingen en de structureel te lage dekkingsgraad van het fonds al eerder aanleiding waren tot onrust onder apothekers. De financiële positie van SPOA bleek vorig jaar onvoldoende te verbeteren.

Inmiddels heeft het bestuur van SPOA aangegeven graag mee te werken aan een extern onderzoek naar het eigen functioneren. Het bestuur heeft diverse organisaties binnen de beroepsgroep uitgenodigd plaats te nemen in een commissie. Deze krijgt als taak de onderzoeksvragen te formuleren, het onderzoeksbureau te selecteren en de onafhankelijkheid te bewaken.

Deelnemersbijeenkomst

Het is de bedoeling dat het onderzoek op korte termijn van start gaat. De resultaten worden in een extra deelnemersbijeenkomst over ongeveer vier maanden gepresenteerd.

SPOA telt ruim 4700 deelnemers en beheert ongeveer € 1,2 miljard aan pensioenvermogen. Het fonds kende sinds 2009 geen indexatie meer toe. Na een korting van 6,8% per 1 april bedraagt de dekkingsgraad van SPOA 100%. De wettelijke eis is 104,3%. De dekkingsgraad is volgens SPOA mede zo laag omdat het fonds in het verleden veel heeft geïndexeerd.

Document acties

Reacties

25-04-2013 17:22
J.C. Kortekaas zegt:

Inmiddels heeft het ontslagnemend BPOA bestuur een verzoek ontvangen van het Comité Apothekerspensioen, ondersteund door genoeg leden, om op een extra vergadering een nieuw bestuur te kiezen.

Het moge duidelijk zijn dat BPOA een krachtig bestuur behoeft, gekozen door de leden van BPOA.

Dit is mogelijk volgens artikel 12 lid 2 en 3 van de BPOA statuten.

Lid 2.
Behalve de in artikel 11 bedoelde jaarvergadering zullen algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk acht, alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen wordt verzocht door ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van vijfentwintig stemmen in de algemene vergadering.

Lid3.
Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld is het bestuur verplicht tot bijeenroeping ener algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door het bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene vergaderingen bijeenroept.

24-06-2013 09:19
J.C. Kortekaas zegt:

Op 21 juni is het nieuwe BPOA bestuur te Amersfoort gekozen en gelijk in functie getreden.

De collega's Paul van Bakel, Bas Steffens en Bastien Renirie,
kregen alle drie ruim 70% van de ruim 450 uitgebrachte stemmen.
Hiermee hebben ze een ruim mandaat van de BPOA-leden ontvangen.

Back to top