Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Onvrede over verlaging apotheektarief

'Veilig medicijngebruik in het geding'

PW Magazine 51 / 52, jaar 2010 - 17-12-2010
De verlaging van het apotheektarief met ruim 5% tot € 7,50 heeft tot grote teleurstelling geleid onder alle betrokkenen in de apotheekbranche. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) brengt hiermee het veilig medicijngebruik van patiënten in het geding, menen de gezamenlijke apotheekorganisaties.
Onvrede over verlaging apotheektarief

De apotheekorganisaties hebben berekend dat de tariefsverlaging nagenoeg overeenkomt met het verlies van circa een arbeidsplaats per apotheek. De organisaties zijn het oneens met de wijze waarop de NZa het tarief 2011 heeft berekend. “De NZa werkt met een theoretische ‘standaardapotheek’ die er financieel veel rooskleuriger voor staat dan de gemiddelde apotheek in Nederland”, benadrukken ze.

Daarnaast baseert de NZa het tarief op nieuwe ‘kostprijsprincipes’, die er op neerkomen dat het inkomen van de zorgverlener - voor een apotheker gesteld op € 80.000 bruto per jaar - de sluitpost vormt voor de bedrijfsrisico’s en investeringen van een apotheek, stellen de organisaties.

Ze wijzen er verder op dat ook het inkoopbeleid van zorgverzekeraars van groot belang is voor de inkomsten van een apotheek. Voor 2011 hebben de zorgverzekeraars een uitbreiding van het preferentiebeleid aangekondigd. De gevolgen hiervan voor de apotheekinkomsten worden tot grote teleurstelling van de apotheekorganisaties niet meegenomen in de tariefsberekening.

Ook apotheekketen Mediq is zeer ontevreden over de tariefsverlaging. Het beleid van de NZa en de uitbreiding van het preferentiebeleid hebben per saldo een negatief effect van circa € 8 miljoen op het bedrijfsresultaat van Mediq in 2011, in vergelijking met 2010.

Mediq onderstreept dat mede als gevolg van reorganisatie de werkdruk in de apotheken toch al is toegenomen. CEO Marc van Gelder van Mediq: “Mediq is teleurgesteld over de analyse en de conclusies van de NZa. We worden gestraft voor de bereikte kostenbesparingen, die we weer moeten inleveren.”

De Vereniging van Jonge Apothekers (VJA) maakt zich eveneens ernstige zorgen. “Aangezien de vergrijzingsgolf er aan komt, moeten we juist nu investeren om personeel te behouden”, beklemtoont de VJA in een persbericht.” Dit is niet mogelijk als het tarief wordt verlaagd in 2011.”

De VJA heeft onder haar leden een enquête gehouden, waaruit blijkt dat 16% van de jonge apothekers de ambitie heeft binnen drie jaar de apotheek te verlaten. Maar liefst 38% geeft aan dat de werkzaamheden in de praktijk niet voldoen aan de verwachting op het moment van afstuderen.

Het apotheektarief van de NZa en het inkoopbeleid 2011 van zorgverzekeraars zorgen samen ervoor dat een apotheek in 2011 ongeveer € 50.000 inlevert. Landelijk gaat het om een extra bezuiniging van ongeveer € 100 miljoen op de apotheken.

Document acties

Reacties

Anoniem
20-12-2010 00:54
zegt:

De achtergrond van de maatregelen van de NZa en zorgverzekeraars is voor een aantal onder ons al langer bekend en hebben daarvoor ook gewaarschuwd. Tevergeefs. Alle "koepels" blijven de Overheid in het "spel" volgen. "Grijp je kans" is het enige wat de Mediqs, Escura's en Mosadexen weten in te brengen. Kansen op wat? Zeer korte termijn geluk"

Martin van Rijn, de topambtenaar van VWS dankzij wie Nederland is opgezadeld met een onwerkzaam zorgstelsel heeft op skipr een column geplaatst. Kraakhelder zet hij uiteen hoe het "spel" wordt gespeeld om de "goede" uitkomst te krijgen. Eerder vergeleek hij de zorg al met autohandel en fietsen. Nu is er de vergelijking met de telecom sector. Prijs en volume effecten. Simpel toch?

KNMP, LHV, Orde e.a. zullen nu toch eens de Wooncorporaties moeten navolgen. Die hebben het "spel" al veel eerder door en zijn naar Luxemburg gestapt. Proefproces en natuurlijk gewonnen. Je moet het wel doen om te winnen.

Het "spel" van de Martin van Rijn's is voor zorgaanbieders onwinbaar met de huidige "spelregels'.

HIer de column van Martin van Rijn. Ook voor VJA verplichte leesstof. (Hebben ze nu al het rapport NZa inkoopvoordelen 2009,2010 en 2011 met bijlagen doorgenomen? )


Verplichte leesstof voor iedere zorgaanbieder, want geeft inzicht in denken (en handelen) van degenen die over de Zorg gaan.


Zorgverzekeraars moeten volgens hem bepalen wat een zorgaanbieder "mag" verdienen.......

De apothekers moeten hun inkomen maar zien te verdienen uit de handverkoop. Die zijn weggevaagd; overbodig. (inbreng zorgverzekeraars zie bijlage pagina 60 rapport NZa)

De huisartsen zijn de volgende en daarna de medisch specialisten.

Grip op P x Q
Grip op P x Q

Na langdurig en intensief overleg is er weer een overeenkomst tot stand gekomen over de ontwikkeling van de specialisteninkomens. Over de inhoud en de gevolgen van de afspraken zal de komende tijd nog wel veel gesproken worden, maar duidelijk is dat alle elementen aanwezig waren die tarief- en bekostigingsafspraken in de zorg zo ingewikkeld maken: de publieke verantwoordelijkheid voor een beheersbare ontwikkeling van de zorguitgaven, de wens van de specialisten voor loon naar werken, het streven van de ziekenhuizen naar een redelijke solvabiliteit met het oog op toekomstige financiering en de nog aarzelende inkoopactiviteiten van de zorgverzekeraars.
(Advertentie)
Vermijden

Die verschillende belangen zijn redelijk met elkaar te verenigen wanneer er sprake is van een forse stijging van prijs en/of volume. Anders gezegd, als we de formule Zorguitgaven = Prijs x Volume toepassen, dan is duidelijk dat bij een fors stijgend zorgbudget scherpe afwegingen tussen prijs en volume kunnen worden vermeden. En dat lukt natuurlijk weer niet als de zorguitgaven onder druk komen te staan.

Implosie?

Toch ligt hier een belangrijke sleutel voor de toekomst van de gezondheidszorg. In onze vergrijzende samenleving zal de zorgvraag de komende decennia fors gaan toenemen. Als we de kwaliteit van de zorg niet willen verminderen, dan zullen we een veel groter volume moeten gaan realiseren tegen een lagere prijs. Vergelijk het met de telecomsector: het volume aan telecommunicatie is explosief gegroeid, en de prijs per eenheid is implosief gedaald. Alleen zo kon telecommunicatie voor iedereen worden gerealiseerd.
Inkomen

Veel meer volume tegen een lagere prijs: kan dat wel? Dat gaat alleen maar als we bereid zijn een paar grondslagen in ons denken over de bekostiging van de gezondheidszorg opnieuw te doordenken. Neem de vaststelling van tarieven.

In essentie gaat dat als volgt: bepaal een inkomen waarvan je vind dat de betreffende zorgverlener dat mag verdienen (norminkomen). Deel dat door het aantal verrichtingen die hij/zij in een jaar ongeveer realiseert en je hebt het tarief per verrichting. U en ik weten dat het in de praktijk niet zo simpel is, want we hebben meerdere verrichtingen, discussies over het aantal uren per jaar, technologische vooruitgang, praktijkkosten, etc. , maar de facto komt het toch hier op neer. Eigenlijk is dus tariefvaststelling het garanderen van een bepaald inkomen. Onderhandelen over prijs en volume is dus eigenlijk altijd verstopt onderhandelen over inkomen. Merkwaardig dat ingrepen in de prijs veelal leiden tot hoger volume.
Historisch

Zou het niet eens tijd worden stijgend volume gepaard laten gaan met dalende prijs? Dat kan op twee manieren: een steeds grotere grip van de overheid op het P x Q-spel, met alle suboptimale allocaties van dien, of verzekeraars die een stabiele premieontwikkeling tot bedrijfsdoelstelling verheffen. Als het specialistenakkoord tot nadenken leidt over dit soort veranderingen in de bekostiging van de gezondheidszorg, dan kan het akkoord wel eens meer historisch blijken dan menigeen nu denkt.

* Bekeken (6)
* Reacties (0)

=====

Einde oefening is nabij. Tenzij de gezamenlijke koepels de gang naar Luxemburg gaan afleggen, niets om je voor te schamen; de Wooncorporaties zijn hen voorgegaan en hebben zoals verwacht gewonnen.

EVRM, 1ste protocol, artikel 1.

De Martin van Rijns van deze wereld gebruiken het als WC papier en gaan daarmee door tot ze bij de eigen lurven worden gevat.

KNMP, LHV, Orde e.a. als zij het "spel" nog niet doorhebben is het einde oefening nabij.

Anoniem
27-12-2010 13:07
zegt:

SFK als rekenmeester van de NZA.Het PW is redactioneel een merkwaardige koers gaan varen. Eerder dit jaar werd het blad zowel op papier als op de website congruent uitgegeven. Het enige verschilletje tussen papier en de website was, dat de literatuurverwijzingen alleen op de website stonden vermeld. Het bewaren van een gedrukt exemplaar was niet langer noodzakelijk voor archivering. Een USB-stick volstond. Tegelijk met de mogelijkheid om reacties online te publiceren, werd gelijktijdig de helft van het papieren exemplaar niet meer digitaal gepubliceerd. Dat lot trof ook het geruchtmakende commentaar van Edwin Bos in het PW van 22 oktober.

Maar ook het voorpagina artikel ”In gevecht” uit het PW 50 is niet digitaal opgeslagen. Dat betekent tevens dat reageren op dit artikel niet mogelijk is. Het uitstekende artikel van René Groeneveld verdwijnt zo in de papiercontainer. Het overlevingsverhaal van collega Nienke van Oostveen verdient het voor het nageslacht digitaal te worden bewaard. Het beschrijft een persoonlijk gevecht van een onschuldige zorgverlener met haar faillissement.

”Beginnende zelfstandige apothekers zagen de nettowinst in hun apotheek kelderen van € 160.000 in 2007 tot € 40.000 in 2009. Aan goodwill betaalden deze apothekers gemiddeld € 2,7 miljoen. In opdracht van de Stichting Jong Zelfstandige Apothekers (JZA) deed de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) onderzoek naar de financiële positie van jong zelfstandigen.”

Waarom krijgt de lezer van deze digitale publicatie toch een heel ander gevoel? Reageren kan, dus al typend geschiedt zulks ook. Gemiddeld houdt die groep die 2,7 miljoen goodwill meetorst dus nog 40.000 euro over. En dit na afbetaling van de goodwill en de benodigde rentebetalingen. Over de vorm en de condities zwijgt SFK, maar ook alle externe contractpartners van het Transitieakkoord kunnen meelezen. Na tien jaar stug afbetalen zijn alle zorgen over. Hoeveel beter moet het dan wel niet gaan met de groep niet -JZA- apotheekhoudenden?

Twee volledig tegenstrijdige publicaties in het PW. Het gedrukte verhaal staat diametraal tegenover de jubelende digitale SFK- publicatie over de successen van de starters! Commentaar komt er niet van de redactie, dus dient nu van lezers te komen. De bekende groep van analytici. Hoe weinig ambitie kan de redactie hebben overgehouden? Het redactioneel commentaar van Edwin Bos van 22 oktober is alleen nog in het gedrukte exemplaar te lezen.

Anoniem
28-12-2010 13:16
zegt:

Onderdeel van de prijsberekening van het nieuwe wmg tarief is de toepassing van het kostprijsprincipe door de NZa. Een model dat de KNMP, met andere koepels, heeft ontraden. De NZa is er mee doorgegaan en zal daar ook na 2012 mee doorgaan.

Komen er nu nog juridische acties tegen dit besluit vanuit de KNMP (eventueel samen met andere koepels) tegen dit kostprijsprincipe; de spiraal neerwaarts zit dan helemaal ingebakken in het tariefsysteem van de NZa, ook bij de vrije prijzen en bij de vaststelling van de maximumprijs mbt de Ketenzorg; lumpsum per patient per jaar, inclusief genees- en hulpmiddelen, met niet-complexe chronische aandoeningen als COPD, Hartfalen, DM2, en CVRM. Reuma, depressie e.d. volgen nog.

Lijkt mij dat een Rechtsgang vereist is om de farmaceutische zorg ( maar ook de andere zorg in de Eerste Lijn) te borgen. En volg dan wel het advies van Hugo Hurts op; ga niet naar het CBb, maar naar Luxemburg. De Rechter van het CBb houdt immers gepaste afstand van de Overheid inzake ingrepen in het algemeen belang.

Luxemburg is in het leven geroepen om het individu te beschermen tegen juist dit soort Overheidsingrepen. In het verleden is immers aangetoond waar het stellen van algemeen belang boven het individueel belang op uitloopt.

Opkomen voor Mensenrechten is ook een mensenrecht en de KNMP (en andere koepels) moeten zich daar niet voor schamen. De Wooncorporaties met 135 miljard euro op de bank zijn ook naar Luxemburg gegaan om hun mensenrecht op te eisen en te behouden. En de Nederlandse Overheid respecteert deze rechtsgang; de Wooncorporaties blijven gewoon aan de onderhandelingstafels zitten. De angst van de KNMP om juist die plaats te verliezen is misplaatst.

MOgelijk dat een extern bureau de KNMP hierop kan wijzen.

Back to top