Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Ziekenhuis worstelt met medicatieoverdracht

Financiering extra fte's blijkt groot probleem

PW Magazine 20, jaar 2011 - 10-05-2011
De invoering in Nederlandse ziekenhuizen van de richtlijn 'Overdracht van medicatiegegevens in de keten' verloopt moeizaam. Dat blijkt uit een enquête van adviesbureau M&I/Partners. Meer dan de helft van de ziekenhuizen voert niet meer dan een vijfde van de voorgeschreven opname- en ontslaggesprekken.
Ziekenhuis worstelt met medicatieoverdracht

De overgrote meerderheid van de ziekenhuisapothekers heeft te maken met een omgeving die het nut van medicatieveiligheid wel degelijk inziet. Het onderwerp staat hoog op de agenda. Er is bovendien geld vrijgemaakt voor projecten op dit gebied. Dat betekent overigens niet dat momenteel al geld beschikbaar is voor de benodigde fte’s.

Slechts een op de tien ziekenhuizen zegt te voldoen aan de richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten. Ziekenhuizen moeten al sinds 1 januari volgens deze richtlijn werken. Bij calamiteiten zal de Inspectie voor de Gezondheidszorg ook handhaven.

De ondervraagde ziekenhuisapothekers geven aan dat de ziekenhuisapotheek verantwoordelijk moet zijn voor opname- en ontslaggesprekken. Volgens bijna alle ondervraagden is de apothekersassistent de juiste persoon om de gesprekken uit te voeren.

De invoering van ziekenhuisbreed elektronisch voorschrijfsysteem (EVS) verloopt redelijk voorspoedig. Bijna drie kwart van de ondervraagden verwacht 1 januari 2012 klaar te zijn met de implementatie. Op die datum is een EVS verplicht in ziekenhuizen.

Volgens de ziekenhuisapothekers zouden verpleegkundigen meer betrokken moeten worden bij projecten als de invoering van EVS. Zij werken dagelijks met het systeem, maar worden vaak pas laat betrokken bij een EVS-project.

Vaart maken

Volgens adviseur Jacomien De Jong van M&I/Partners doen ziekenhuizen er goed aan om vaart te maken met de invoering van de richtlijn medicatieveiligheid. “Iedereen ziet de urgentie in, maar ik vraag me af of alle ziekenhuizen er op tijd klaar voor zijn”, zegt zij. De Jong adviseert ziekenhuizen zich niet dood te staren op de technische details, maar vooral werk te maken van de procesmatige kant en de bijhorende gedragsverandering.

Document acties

Reacties

Anoniem
11-05-2011 11:35
zegt:

Juridisch kader ‘overdracht van medicatiegegevens in de keten’ voor zorgverleners, versie 5, oktober 2010 pagina 1 van 32
Juridisch kader overdracht medicatiegegevens voor
zorgverleners.
Samenvatting in 57 vragen en antwoorden
Behorende bij de richtlijn overdracht van medicatiegegevens in de keten
Versie oktober 2010. Vastgesteld in de landelijke stuurgroep overdracht van
medicatiegegevens in de keten op 3 november 2010.
Aangesloten partijen:
ActiZ, GGZ Nederland, KNMG, KNMP, LEVV, LHV, NFU, NHG, NICTIZ, NPCF, NVZ, NVZA, Orde,
V&VN, Verenso en ZN. IGZ en VWS zijn initiatiefnemers en aanjagers van de richtlijn. De FNT,
NMT, en VGN zijn later aangesloten.
Auteur: mr. J.A. Rendering

VRAAG 1
Is een zorgverlener verplicht om de richtlijn Overdracht van medicatiegegevens te
volgen?
Ja, iedere zorgverlener die betrokken is bij het voorschrijven, verstrekken of toedienen
van medicatie is in beginsel verplicht om de bepalingen van de richtlijn overdracht van
medicatiegegevens op te volgen.
VRAAG 2
Geldt de verplichting tot het volgen van de richtlijn altijd en in alle omstandigheden?
Nee, een zorgverlener is niet altijd verplicht om volgens de bepalingen in de richtlijn
overdracht van medicatiegegevens te handelen. Een verantwoorde en goede
zorgverlening kan juist een reden zijn om van de richtlijn af te moeten wijken. Het
klakkeloos volgen van de richtlijn, zonder dat de zorgverlener hierbij bewust handelt en
de belangen van de patiënt voldoende afweegt, kan leiden tot aansprakelijkheid.
Juridisch kader ‘overdracht van medicatiegegevens in de keten’ voor zorgverleners, versie 5, oktober 2010 pagina 8 van 32
Maar daartegenover staat dat het afwijken van de richtlijn zonder dat daar voldoende en
gemotiveerde redenen voor zijn de zorgverlener kwalijk genomen kan worden.
Meer informatie over verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid is te vinden in hoofdstuk 2.

--------------------------------------------------------------------------------
De ziekenhuiscollega’s die deze verplichtende richtlijn met voeten treden dienen door het HB te worden geroyeerd.
Anders gaat de politiek de hele apothekersgemeenschap daarop afleveren.

Anoniem
11-05-2011 20:07
zegt:

Het naleven van richtlijnen behoort niet tot de 7 vragen die de KNMP stelt aan apotheken om het profiel van de geleverde kwaliteit te kunnen vaststellen.

Vraag 1: lidmaatschap van de KNMP.

Had moeten zijn: is de apotheek een Klassieke Openbare Apotheek Benchmark van de NZa, de Marktmeester die als geen ander weet wat goed is voor het land en wat het mag kosten.

Royeren van leden van de KNMP is er niet bij. Lost namelijk niets op voor de te leveren kwaliteit.

Ziekenhuizen hebben naast een belabberde opname en ontslag begeleiding ook te maken met de interne logistiek; veel ziekenhuizen werken nog met afdelingskasten als pseudo apotheken. Er is totaal geen zicht op wat een intramurale patiënt krijgt voorgeschreven en wat deze daadwerkelijk krijgt toegediend en op welk tijdstip en in welke sterkte en in welke toedieningsvorm.

Medicatiebewaking?

Medicatieoverdracht beperkt zich niet tot de voordeur van het ziekenhuis.

Anoniem
11-05-2011 21:20
zegt:

Laat nu de Minister vandaag aan de Tweede Kamer hebben laten weten een oplossing te hebben gevonden voor het probleem van de medicatie overdracht; de overheveling van extramuraal naar intramuraal wordt ingezet per 2012 en fors ook. Per 2013 de volgende stap en per 2015 zijn de verzekeraars volledig risico dragend voor alle geneesmiddelen. Als alles binnen de muren blijft scheelt dat in het aantal overdrachten. Wat een geweldige vondst.

Datum 11 mei 2011

Betreft: voorhang bekostiging dure geneesmiddelen (TNF-alfaremmers)

Geachte voorzitter,

In deze brief bericht ik u over de overheveling van dure medisch-specialistische geneesmiddelen van de extramurale bekostiging naar de ziekenhuisbekostiging.

----

Ik zet de belangrijkste punten van deze brief op een rij:
1. De patiënt mag geen hinder ondervinden; de inhoud van het verzekerde pakket blijft zoals die is, net als de mogelijkheid om de zorg in de thuissituatie te ontvangen.
2. De maatregel beoogt een eenduidige regeling van aanspraak en bekostiging van dure medisch-specialistische geneesmiddelen.
3. Inzet is a) het tegengaan van afbakeningsproblematiek intra/extramuraal en b) het realiseren van lagere prijzen (via prijscompetitie) bij deze dure geneesmiddelen.
4. Per 1 januari 2012 overheveling van TNF-alfaremmers en drie vergelijkbare geneesmiddelen, vanaf 2013 overheveling van andere geneesmiddelgroepen.
5. Door het bedingen van lagere prijzen voor TNF-alfaremmers wordt door ziekenhuizen een doelmatigheidsopbrengst van structureel € 50 miljoen behaald; deze opbrengst wordt (taakstellend) verdisconteerd in het macrobudgettair kader 2012 voor medisch-specialistische zorg.

Farmacotherapeutische substitie wordt door de Minister gezien als mogelijkheid om kortingen te bedingen tot 70%. En extramurale verstrekking moet mogelijk blijven. Is echter geen verzekerd recht.

Lees de brief. 9 pagina's. Er zit heel wat tussen de regels door te lezen over de intenties van deze Minister.

En voor de toekomst is de Minister ook helder:
Nieuwe beschikbaar komende medisch-specialistische geneesmiddelen Gedurende de komende jaren zullen steeds nieuwe medisch-specialistische geneesmiddelen op de markt beschikbaar komen. Het is niet logisch en gewenst als gedurende de uitvoering van deze operatie er aan de voordeur steeds nieuwe geneesmiddelen het GVS instromen. Daarom zal ik aanvragen voor opname in het GVS van relevante nieuwe medisch-specialistische geneesmiddelen die vanaf vanaf 1 januari 2012 worden ingediend niet langer in behandeling nemen. Deze geneesmiddelen komen vanaf dat moment alleen in aanmerking om onderdeel te worden van de Zvw prestatie geneeskundige zorg en daaruit volgende ziekenhuisbekostiging. De instroom van nieuwe geneesmiddelen in deze Zvw prestatie zal in wet-en regelgeving mogelijk gemaakt worden, waarbij conform de brief ‘Zorg die loont’ specifiek zal worden omschreven voor welke ziektebeelden deze geneesmiddelen worden vergoed. Om een gelijk speelveld te waarborgen voor leveranciers van vergelijkbare geneesmiddelen geldt het voorgaande uitsluitend voor nieuwe geneesmiddelen die niet in een bestaand GVS cluster opgenomen kunnen worden en voor middelen die vergelijkbaar zijn met de geneesmiddelen die per 2012 worden overgeheveld. Leveranciers van deze geneesmiddelen zullen op een later moment nader hierover worden geïnformeerd.


Welkom in de vrije wereld van Minister E Schippers. Dat belooft wat te worden voor de vrije prijzen en de 10 resterende farmaceutische prestaties.

Anoniem
12-05-2011 21:23
zegt:

Farmacotherapeutische Substitutie..

December 2007 preekte de ZN-vos de passie bij de Haagse rechtbank

--

Slikt u alles? Waar is de poster uit 2007?

LJN: BC1006,Voorzieningenrechter Rechtbank 's-Gravenhage , KG 07/1490 Print uitspraak


Datum uitspraak: 20-12-2007
Datum publicatie: 02-01-2008
Rechtsgebied: Civiel overig
Soort procedure: Kort geding
Inhoudsindicatie: Oneerlijke mededinging, actie apothekers. Ter beoordeling is of gedaagde bij het voeren van de campagne 'Slikt u alles van uw zorgverzekeraar?' onrechtmatig heeft gehandeld jegens eiseressen, meer in het bijzonder of de reclame-uitingen van gedaagde kunnen worden beschouwd als misleidend in de zin van artikel 6:194 BW. Bij die beoordeling geldt als uitgangspunt dat het ingevolge artikel 6:195 BW aan gedaagde is om de juistheid van de in die uitingen vervatte stellingen of suggesties aannemelijk te maken.


………………….

De campagne is bovendien onrechtmatig, omdat in het nadeel van eiseressen onjuiste en misleidende informatie aan consumenten wordt verstrekt.
In de poster wordt onjuiste en tendentieuze informatie gegeven. Er is geen enkele zorgverzekeraar die patiënten voorschrijft welke medicijnen zij moeten slikken. Dat doet de arts. Als de arts simvastatine voorschrijft, dan krijgt de patiënt dat geneesmiddel.
In de folder wordt gesuggereerd dat de zorgverzekeraar in de toekomst misschien niet meer alle geneesmiddelen vergoedt. Dat is onwaar en tendentieus. De consument kan iedere werkzame stof krijgen die een arts voorschrijft, alleen worden per geneesmiddel de producten geleverd die niet te duur zijn en dat is niet nieuw. Dat beleid wordt al sinds 2005 gevoerd. Voorts wordt in de folder gesuggereerd dat er sommige zorgverzekeraars per zes maanden de lijst van de te vergoeden medicijnen wisselen. In feite veranderen de apothekers zelf regelmatig om commerciële redenen van product.
De folder verwijst naar een internetsite van gedaagde. Daarop staat dat de verzekeraar op de stoel van de arts gaat zitten. Dat klopt niet. De arts bepaalt welk werkzame stof en dus welk geneesmiddel de patiënt moet krijgen. Ook de daar gedane suggestie dat verzekeraars slechts bij uitzondering bereid zijn een geneesmiddel te vergoeden is een grove vertekening van de werkelijkheid.
Ook in het persbericht is de voorlichting onjuist, onvolledig en tendentieus.
In een radio-interview met de voorzitter van gedaagde worden voormelde uitingen nog eens herhaald.
De advertentie in De Telegraaf is gelijk aan de poster. De advertentie is geplaatst ondanks uitdrukkelijk verzoek om dat niet te doen.

“De consument kan iedere werkzame stof krijgen die een arts voorschrijft, alleen worden per geneesmiddel de producten geleverd die niet te duur zijn en dat is niet nieuw”

--

Beloften van verzekeraars, woekerpolis,verliespolis, pensioenstroppolis, de roof bij het Havenpensioenfonds door Aegon.
Het grootste zwarte gat van de USA, de verzekeraar AIG, ruim 180 miljard dollar.

Anoniem
13-05-2011 18:44
zegt:

Uitspraak van de Rechter was een juiste.

De Medische Noodzaak verklaring haalt de angel uit de preferentie door de verzekeraars. Het is aan de arts om Medische Noodzaak verklaringen te schrijven. Het aan de verzekeraar om een malus richting artsen te bedenken om Medische Noodzaak verklaringen in aantal te verminderen. Desnoods loopt die malus via de apotheekhoudenden.

De positieve lijst is nog immer van kracht. Geen enkele verzekeraar durft het aan in zijn polissen de keuzevrijheid van zijn verzekerden in te perken zodanig dat per indicatie 1 middel wordt vergoed en de Medische Noodzaak verklaring niet langer meer van kracht is.

Farmacotherapeutische substitutie zonder de positieve lijst staat er wel aan te komen. De overheveling van de TNF + 3, en per 2013 een 15 tal andere groepen, is te beschouwen als een experiment van VWS: GVS is niet langer van kracht voor deze groepen en dat maakt de positieve lijst niet meer geldig. De verzekeraars kunnen hun rol van regisseur nu opnemen: de zorg is per 2006 functioneel omschreven en dat gaan we met ons allen weten ook.

En de politiek zal inzien dat verzekeraars gewoon commerciële bedrijven zijn met een eigen agenda en die is niet dezelfde als van de verzekerden: het grote uitknijpen kan beginnen tot de piep.

Back to top