Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Apotheken Mediq sluiten 2010 goed af

Reorganisatie vangt vermindering inkomsten op

PW Magazine 08, jaar 2011 - 17-02-2011
Mediq heeft over 2010 een bedrijfsresultaat geboekt van €114,5 miljoen. Het resultaat van Mediq Apotheken Nederland kwam uit op € 27 miljoen. Dat betekent een stijging van 46% ten opzichte van 2009. Het bedrijfsresultaat bij Apotheken Nederland steeg in het vierde kwartaal van € 4,2 miljoen tot € 8,9 miljoen.
Apotheken Mediq sluiten 2010 goed af

Het bedrijf kon een boekwinst van € 2 miljoen bijschrijven door de verkoop en leaseback van 32 apotheekpanden. Het nettoresultaat van het gehele concern steeg in het vierde kwartaal met 28% tot € 18,5 miljoen. Over heel 2010 steeg dit resultaat met 3% tot € 76,7 miljoen.

Volgens bestuursvoorzitter Marc van Gelder van Mediq verloopt de reorganisatie van de keten naar wens. Inmiddels is de reductie van tweehonderd fte’s, die vorig jaar werd ingezet, in volle gang. In totaal verminderde de keten het personeelsbestand met 167 fte’s. Eind 2011 moet deze operatie zijn afgerond.

De verlaging van het apotheektarief en de uitbreiding van het preferentiebeleid kosten Mediq ongeveer € 8 miljoen. Volgens Van Gelder vangt de reorganisatie van de keten dit grotendeels op. Nieuwe maatregelen zijn derhalve niet nodig.

“We hebben ons aangepast aan de nieuwe situatie in Nederland”, onderstreepte Van Gelder. “Door het preferentiebeleid zijn onze inkomsten sterk teruggelopen. We hebben ook onze efficiency verhoogd, onder meer door de introductie van central filling, waarop we nu 195 apotheken hebben aangesloten. Ook zelfstandige apothekers tonen daarvoor veel interesse. Er zijn nu vijftig zelfstandigen die meedoen.”

Inmiddels heeft Mediq zorgmodules ontwikkeld voor onder meer antidepressiva, osteoporose en COPD en over betaling afspraken gemaakt met grote zorgverzekeraars zoals Achmea Agis en De Friesland. “We zetten daarbij onze schaalgrootte in, die natuurlijk interessant is voor verzekeraars. Dat is ook belangrijk met het oog op volgend jaar, wanneer we overgaan op vrije tarieven. We willen echt investeren in zorg.”

Van Gelder onderstreept dat zorgverzekeraars aanvankelijk maar mondjesmaat  bereid waren voor farmaceutische zorg te betalen. “Maar we zien dat dit verbetert."

Mediq telt nu 25 franchisenemers, tien meer dan vorig jaar. Van Gelder: “We willen de komende tijd vooral inzetten op franchise. De belangstelling voor dit concept is groot. We hebben nu behoorlijk veel aanvragen. Uiteindelijk willen we naar een keten toe van circa vierhonderd apotheken.” De keten heeft nu 225 eigen apotheken.

Document acties

Reacties

Anoniem
17-02-2011 16:24
zegt:

Cijfers roepen vragen op.

Effect grootschalige Central Filling op de voorraadpositie is niet wat de leveranciers van CF robots ons voorrekenen. Besparing van 30% is nergens terug te vinden. Idem de besparing op personeelskosten van 2 tot 4 FTE's per apotheek. Daar komen de effecten van de Central Compounding via Farmaline nog bij. Geen enkele Mediq Apotheek is nog zelf bereidend. Dat zou volgens de aanhangers van de uithollingstheorie toch 1.5 FTE per apotheek moeten schelen. Is allemaal niet terug te vinden in de cijfers van Mediq RE.

Kan zijn dat Mediq RE nog wat achter de hand wil houden voor later. De NZa blijft immers de kosten van zorgaanbieders monitoren en doorberekenen in de maximumprijzen in kader van Ketenzorg e.d.

Aanvullende zorgmodules komen niet van de grond. Marc van Gelder is daar helder in. Geen enkele zorgverzekeraar is bereid, of in staat, meer te betalen dan het wettelijk opgelegde mini maxi tarief, tenzij er een afwenteling van risico tegenover staat. Per saldo kost het Idea/Click model de zorgverzekeraar niets.

De vrije prijzen per 2012 worden door Mediq RE met open armen ontvangen. Mediq ziet nog wel wat beren op de weg; invulling ICT problematiek, invulling zorgmodules e.d.

De Grootste Beer ontgaat Mediq RE.

Op de NZa site staan een groot aantal research artikelen. Mediq doet er goed aan deze eens door te nemen. Vrije prijzen in de door de NZa/VWS monetair geschoolde economen aangehangen speltheorie die onder het ingestane systeemmodel Zorgstelsel 2006 ligt als sturingsmechanisme voor de kostenbeheersing laat niets heel van het door Marc van Gelder getoonde optimisme. Zijn verlangen te groeien naar 400 apotheken, met 225 eigendomsapotheken, laat wel zien dat hij twijfels heeft. Ook met 400 apotheken komt Mediq RE er niet. Op de relevante markt is 35% marktaandeel naar huidige NMa richtlijnen geoorloofd. AMM ten gunste van zorgverzekeraars blijft gelden. AMM ten nadele van zorgaanbieders eveneens.

Dat is het spel zoals het in Nederland wordt gespeeld. De verliezers zijn bekend. Uiteindelijk zijn dat de burgers in dit land; NZa kijkt naar het algemeen beland en niet naar individueel belang. Daarvoor moet je bij de Civiele Rechter zijn en die kijkt weer naar het algemeen belang.

Alle NZa research papers gaan uit van modellen waarin consumenten niet verplicht zijn zich te verzekeren.

Dat verklaart wellicht het falen van het Zorgstelsel 2006 waarin wordt uitgegaan van verplicht verzekeren.

Dat de zorgverzekeraars sinds 2006 financieel binnenlopen mag dan geen verbazing meer wekken. De hele onderbouwing van het Zorgstelsel op basis van de voorgestane speltheorie valt weg als 1 partij gegarandeerde klandizie heeft, ook nog tegen "vrije" prijzen, =zorgpremies, voor het basispakket en aanvullend verzekeringspakket.

Vrije prijzen per 2012 invoeren is dan ook vragen om grote problemen. Erom smeken zoals Marc van Gelder doet roept vraagtekens op over de kennis intern bij Mediq. Gezien de cijfers van Mediq kan zij wel een 20% daling in de vergoeding opvangen door de CF en CC voordelen wel door te voeren. Dat kan eenmalig. Ook daarna is het einde oefening voor Mediq, tenzij de verzekeraars daarna hun vrije prijzen verhogen.

Dat wordt titreren op basis van de Q1 cijfers apotheken nederland van Mediq.

Geen wonder dat de KNMP tegenwoordig reacties krijgt vanuit de NZa ondertekent door een medewerker van de unit geestelijke gezondheidszorg.

Anoniem
17-02-2011 17:12
zegt:

"Geen enkele Mediq Apotheek is nog zelf bereidend."


We wachten maar af of de Inspectie de Geneesmiddelenwet gaat handhaven. Eerst alle bereidingsfaciliteiten laten opruimen en dan langs komen met de Memorie van Antwoord uit 2006.

"Vaststelling van een nieuwe Geneesmiddelenwet

29359 NADERE MEMORIE VAN ANTWOORD
Ontvangen 19 december 2006


De leden van de PvdA-fractie vragen wat de waarde is van de bepaling
inzake ter hand stellen als het er feitelijk op neer komt dat er een centraal
punt van vervaardiging is. Deze leden vragen of dit niet kan betekenen dat
als er maar geproduceerd wordt door en voor apothekers er geen
vergunningplicht is. Tevens vragen deze leden wat moet worden verstaan
onder bereiden «op kleine schaal».
Apothekers zijn vrijgesteld van vergunningplicht voor de zogeheten
magistrale en officinale bereidingen, ook wel «eigen bereidingen»
genoemd. Deze vrijstelling vloeit voort uit Richtlijn 2001/83/EG. De vraag
is derhalve wat «eigen bereidingen» zijn. Om als eigen bereiding te
kunnen worden aangemerkt is het in elk geval nodig dat zij rechtstreeks
worden verstrekt aan de eigen patiënten van de apotheek. Rechtstreeks
houdt in dat deze geneesmiddelen niet eerst worden doorverkocht aan
andere apotheken die het geneesmiddel feitelijk ter hand stellen. Tevens
moet het gaan om eigen patiënten van de bereidende apotheek, niet om
de patiënten van een andere apotheek. Dit betekent onder meer dat,
uitzonderingen daargelaten, de bereidende apotheker de medicatie-
bewaking verzorgt, voorlichting geeft en ook de geneeskundige
behandelingsovereenkomst met de patiënt sluit. Incidenteel kan een
apotheek een geneesmiddel wel eens «collegiaal» bereiden. Indien echter
alle bereidingen als hoofdactiviteit structureel niet rechtstreeks wordt
afgeleverd, en ook niet aan eigen patiënten, is geen sprake meer van
eigen bereidingen. Dan verschilt de situatie bij de bereidende apotheek
materieel niet van die bij een fabrikant of groothandelaar en is dus sprake
van vergunningplicht. De zinsnede «op kleine schaal» is ontleend aan
artikel 40, tweede lid, tweede alinea van richtlijn 2001/83/EG. Daarin staat
dat de bedoelde vergunning niet vereist is voor bereidingen bestemd
«uitsluitend voor verstrekking in het klein». Deze zinsnede is in de richtlijn
niet nader gedefinieerd. In de Memorie van toelichting (29 359, nr. 3, blz.
18) en in de Nota naar aanleiding van het verslag (nr. 6, blz. 26) is uiteen-
gezet aan de hand van welke feitelijke omstandigheden de schaalgrootte
kan worden vastgesteld en hoe de Inspectie voor de gezondheidszorg
daar mee omgaat.”

“Indien echter
alle bereidingen als hoofdactiviteit structureel niet rechtstreeks wordt
afgeleverd, en ook niet aan eigen patiënten, is geen sprake meer van
eigen bereidingen.”

Anoniem
17-02-2011 17:45
zegt:

De Rechter (en daarmee de Overheid) kijkt naast wat de Wet zegt en eist ook naar wat in het algemeen belang is en maakt bij verzoeken tot handhaving voortdurend de belangenafweging wat in het belang is van de Economie en wat in het belang van de individuele burger.

Het is zoals A Klink het de Eerste Kamerleden vorig uitlegde naar aanleiding van de grensoverschrijdende zorg: "je hebt het belang van de Lidstaat en je hebt het belang van de burger en het belang van de Lidstaat gaat daarbij voor'.

A Klink hoefde de Eerste Kamerleden, allen immers benoemd door de Lidstaat, niet uit te leggen dat de burgers geheel losstaan van de Lidstaat en dat de Lidstaat het algemeen Openbaar Bestuur en haar werknemers inhoudt.

En de Economie is de Lidstaat.

Bij de Geneesmiddelenwet wordt handhaving niet eens gevraagd door de belanghebbende partij, de KNMP.

Handhaving van Wetgeving is aan het Nederlandse Openbaar Bestuur (inclusief Rechters) niet besteed. Het is zoals Frits Bolkestein het in Buitenhof zei: "de kunst van het wegkijken is in Nederland tot hogere kunde verheven" .

Handhaving van de Geneesmiddelenwet, waarvoor onze Marga van Weelden zich zo sterk heeft gemaakt in het belang van de farmaceutische zorg in het algemeen en in het algemeen belang in het bijzonder, kunnen wij, oprechte openbare apothekers, categorie overigen, de klassieke apothekers, de benchmark van de NZa nota bene, gewoon vergeten.

Marga van Weelden is voor haar activiteiten beloond met een vorstelijk pakket Mediq Re aandelen. Sindsdien doet zij er het zwijgen toe.

Het is in dit land "ieder voor zich, en God voor ons allen". Dat model is niet toekomstbestendig, maar dat de KNMP e.a. niets schelen.

Volgens Harry Stulemeijer op Linkedin is een groep apothekers bezig om de rechtsgang naar Luxemburg in te slaan om handhaving EVRM art 1, 1ste protocol, ook in Nederland op te eisen.

Dat is voor de burgers in dit land de enige weg. De Wooncorporaties zijn ons voorgegaan om 4.50 euro. Wie is de KNMP dan om navolging van dat goede voorbeeld te weigeren?

Anoniem
18-02-2011 10:29
zegt:

De discussie op Linkedin, zoals hierboven bedoeld is hier te vinden:

http://lnkd.in/MFVjAK

(Volgens Harry Stulemeijer op Linkedin is een groep apothekers bezig om de rechtsgang naar Luxemburg in te slaan om handhaving EVRM art 1, 1ste protocol, ook in Nederland op te eisen.)

Anoniem
20-02-2011 17:10
zegt:

Zelden zulke gespannen gezichten gezien als op de webcast van de presentatie van de jaarcijfers. Wellicht hebben Marc en Hans zich voortdurend zitten af vragen of de hamvraag zou komen: "is het waar dat achter de schermen de KNMP in onderhandeling is met VWS/NZa/ZN-leden voor een handhaving van Z-index KNMP taxe in ruil voor een verlaging van het (wmg) tarief naar 6.50 of zelfs 5.50 per gemiddeld (wmg) regel tarief en handhaving of zelfs verhoging van de claw back per 1 januari 2012 in kader van vrije prijzen?

Uit zichzelf hebben de heren het de analisten en beleggers niet verteld. Wellicht speelt hier de gedachte dat er sprake is van een meldingsplicht en een onderzoeksplicht en de afweging van het algemeen belang.

Cijfers van Mediq RE blijven vragen oproepen. Besparing door CF en CC is in de cijfers niet terug te vinden. Dat kan duiden op creatief boekhouden of op het opwerpen van een buffer om de klap van 1 januari 2012 op te vangen.

Een andere buffer is het aantrekken van franchise nemers. Die mogen tegen betaling het Mediq logo voeren. 175 x 15.000 euro is toch mooi meegenomen. Of dat genoeg zal zijn voor de inkomstendaling met 25% per 2012 valt nog te bezien.

Wens van Mediq om uit te groeien naar een keten van 400 apotheken duidt erop dat Marc en Hans rekenen op 1200 resterende openbare apotheken in dit land.

Zou zomaar kunnen gebeuren. Volume effect doet de 25% inkomstendaling, brutowinst, teniet. Daar moet je geen Einstein voor zijn.

Waar blijft de info vanuit NapCo om hier een ander licht op te doen schijnen? Mediq komt op voor Mediq. KNMP komt op voor het bureau KNMP.
Is hun goed recht.

En NapCo? Zijn de NapCo leden de kuikens die voor Kerst 2011 worden uitgenodigd om te toasten op 2012?

Zonder KNMP kunnen openbare apotheken heel goed overleven. Wellicht beter zonder dan met. Je ziet het als je het doorhebt. JCK.

Anoniem
20-02-2011 18:29
zegt:

Na het experiment van het sovjet-systeem, de districten, gaat de KNMP zich omvormen tot een vereniging van apotheekhoudenden. Consultatierondes volgen dit voorjaar. Leden kunnen zonder de KNMP, maar de KNMP kan niet zonder de KNMP. Das logisch, eigen toko eerst.

Anoniem
20-02-2011 21:06
zegt:

De KNMP en ASKA doen er beter aan om VWS/NZa te overtuigen van het alternatief voor de adepten van Michael Porter's Redefining Health Care. Het Zorgstelsel, systemeemodel 2006, is op basis van MP's model.

Aanbesteden wat er maar aan te besteden is, concurrentie op zorgaanbieders niveau, richten op de acute zorgverlening slaat de plank geheel mis; 30% van de verzekerden zorgen voor 90% van de kosten. Chronische aandoeningen vereisen een ander aanbod dan acute zorg. VWS/NZa en Michael Porter zien dat over het hoofd.

Eigen bijdragen achteraf innen is teken dat VWS/NZa de zorg totaal niet begrijpt.

Ook verhoging van eigen bijdragen direct bij afname zorgconsumptie is weinig zinvol; de patiënten hebben geen keuze; chronisch zieken zijn de meerderheid en bij acute zorg heb je geen tijd om te kijken naar alternatieven en onderhandelen over de prijsvorming.

De nieuwste Hype bij VWS/NZa/CvZ en de onderliggende koepels is de ziektelast; vergoeding van zorgconsumptie op basis van ziektelast. Gaat ook niet werken en is ook weer een afwenteling van kosten op de individuele burgers.

Een alternatief biedt Alain Enthoven. Wijst al sinds 1980 op enig "juiste" manier; keuzevrijheid voor de verzekerden en concurrentie tussen een aantal "health plans" en "hmo's" op basis van Geïntegreerde Managed Care Organisaties; de "IDS'sen"; integrated delivery systems.

Betekent wel dat menig zorgaanbieder in dienst zal treden van een IDS. Of apotheekhoudenden daarbij horen? Neen, maar ze moeten zich wel conformeren naar de diverse IDS'en. In stedelijke gebieden kunnen IDS'en wel eigendomsapotheken hebben. Gaat om reisafstand en populatie dichtheid.

Ook Alain Enthoven ziet de voordelen van een nationaal single payer model.

Google en lees de bijdragen van Alain Enthoven in tijdschriften als Health Affiars e.d.

En vergeet niet: USA is anders ingericht dan Nederland, maar Nederland schuift langzaam maar zeker op naar het USA model en dat moet je niet willen als beschaafd Europees land.

Consultatie ronde door het HB KNMP is gezien de wijze waarop de districten nu functioneren zinloos; kritische, opbouwend, leden worden de mond gesnoerd. Top down benadering van ruim voor de WO2.

Chris Heerkens is een blauwe maandag HB lid geweest. Zijn grootste ontdekking: de KNMP heeft geen enkele boekenkast, geen afdeling politiek, geen afdeling beleid, geen enkel benul van farmaco-economische modellen. Niets. Men beperkt zich tot het berekenen of het vanuit VWS/NZa aangeleverde budgetten nog kunnen. Na aftrek van kosten Bureau KNMP.

En dit KNMP model is niet houdbaar.

NZa probeert bij te sturen en laat tegenwoordig de unitmanager Geesteljke Gezondheidszorg de brieven van de KNMP beantwoorden.

Wanneer gaan KNMP leden deze hint oppakken en ernaar handelen?

NapCo wellicht? Nog 10 maanden te gaan.

Anoniem
21-02-2011 16:30
zegt:

De Webcast:

Central Fillling is leading.

Verpleegster voor de thuiszorg van de TNF –alfaremmers.

Uitgebluste analytici en strakke gezichten.

De Rabo-man wacht al zes jaar op herstel in Polen.

Marc is extremely happy met het pakjesmodel. Een winwinsituatie. Bogin werd zo goedkoop dat Nefarma er last van kreeg.

Back to top