Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Groen licht Kamer voor vrije tarieven

Minister wijst kritiek rapport van de hand

PW Magazine 22 / 23, jaar 2011 - 27-05-2011
Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft vorige week groen licht gegeven voor de invoering van vrije tarieven in de farmaceutische zorg. Minister Edith Schippers (VWS) wees kritiek uit een recent onderzoek van Zorgverzekeraars Nederland van de hand. De KNMP steunt de lijn van de minister.
Groen licht Kamer voor vrije tarieven

PvdA, SP en GroenLinks onderstreepten in het overleg dat uit het onderzoek, uitgevoerd door de Boston Consulting Group (BCG), naar voren komt dat invoeren van vrije tarieven al binnen vijf jaar kan leiden tot € 170 miljoen aan extra kosten. Minister Schippers erkende dat er risico’s zijn, maar meent dat vrije tarieven vooral voordelen opleveren.

VVD, CDA, D66 en PVV steunden de voorstellen van VWS. D66 pleitte wel voor duidelijke kwaliteitsindicatoren voor apothekers.

Schippers plaatste kritische kanttekeningen bij het onderzoek van Zorgverzekeraars Nederland. Ze vindt dat er een aantal zwakke aannames in staat. Verder zette Schippers vraagtekens bij de timing van het onderzoek. “Het was misschien beter geweest om het een paar maanden eerder te doen.”

Volgens de minister hebben de betrokken partijen ruimschoots de tijd gehad zich aan de komst van vrije tarieven aan te passen. “De NZa heeft al in 2008 geadviseerd vrije tarieven in te voeren”, benadrukte zij. “Dan kun je het niet overhaast noemen wanneer wij die in 2012 willen invoeren. Het vorige kabinet heeft dit systeem ook in het vooruitzicht gesteld.”

De minister gaf aan dat partijen de ruimte krijgen zelf afspraken te maken over de prestaties en de beloningen. “Natuurlijk lopen partijen dan tegen allerlei vragen op. Waar mogelijk probeert VWS die vragen te beantwoorden. Maar alle onzekerheden kan ik nooit helemaal wegnemen. Er moeten keuzes worden gemaakt, die goed of minder goed kunnen uitvallen ten opzichte van de concurrent. Dat geeft ook een stimulans om het beter te doen en verder verantwoordelijkheid te nemen.”

Overigens blijkt volgens de minister wel duidelijk uit het rapport dat de consument bereid is van apotheek te wisselen als de prijs te hoog of de kwaliteit onvoldoende is.

De KNMP steunt de lijn van de minister omdat die volgens de organisatie de beste uitkomsten voor de patiënt garandeert. De voorstellen uit het rapport van de zorgverzekeraars maken het vrijwel onmogelijk voor apothekers om aan patiënten de gewenste kwaliteit van farmaceutische zorg te leveren, meent de KNMP. “Er zal een situatie ontstaan waarin voornamelijk zal worden geconcurreerd op distributie van geneesmiddelen en niet op kwaliteit van zorg”, aldus voorzitter Jan Smits.

Document acties

Reacties

Anoniem
27-05-2011 19:16
zegt:

“Het no go moment ligt nu.”

Edith is verrassend eerlijk en competent. Want een frisse verademing na brekebeen Klink.
En ze zit uitstekend in haar onderwerpen.
Ze legt Eelke uit waartoe zorgverzekeraars zijn geschapen in de Zorgverzekeringswet.

“Als dat niet werkt kan ik het beter zelf doen als overheid.”

Ze zet terecht vraagtekens bij de 5-apotheken 5km-norm van BCG.
Lees het NZA rapport uit 2008 er maar op na.


http://www.nza.nl/publicaties/Consultatiedocumenten/consultatiedoc2008/106405/

En o ja….

“Apotheken hebben geen compensatie ontvangen voor de 770 miljoen meeropbrengst,
en Jan zonder apotheek heeft het geaccepteerd.”

Anoniem
30-06-2011 01:22
zegt:

Vrije prijzen in Nederland.

Hoe het zal gaan in de extramurale farmaceutische zorg is af te leiden aan de gang van zaken in de Mondzorg alwaar ook met vrije prijzen zal worden gewerkt. Een experiment van 3 jaar ipv 5 jaar om, in de woorden van de Minister, nog meer druk te zetten op de sector.

Vrije prijzen? Nou neen. Met een beperking. Zie hier de antwoorden van de Minister op kamervragen.

Ontoelaatbare effecten

De leden van de CDA-fractie vragen wanneer sprake is van ontoelaatbare effecten. Onder
ontoelaatbare effecten versta ik ontwikkelingen die de betaalbaarheid, toegankelijkheid of de
kwaliteit van zorg in gevaar brengen. Dat kan inderdaad ook betrekking hebben op te hoge
prijzen. De NZa zal hierop continu toezien. In dat verband vraagt de PvdA-fractie waarom er
richtprijzen ontbreken, dit zou patiënten of hun zorgverzekeraars meer houvast geven bij hun
onderhandelingen met de zorgaanbieders. Samen met de NZa ben ik van mening dat het
afkondigen van richtprijzen averechts werkt op het creëren van vrijheid binnen de tariefstelling.
De richtprijzen zullen gauw leidend zijn voor de marktprijs (ze zullen als minimumprijs worden
gezien) en daardoor de effecten van vrije prijsvorming belemmeren (pricesetting). Bovendien
blijft de vraag dan overeind waarop deze richtprijzen moeten zijn gebaseerd en wie deze vaststelt.
Naar mijn oordeel behoren ‘richtprijzen’ vanuit de vrije marktwerking vanzelf te ontstaan als
algemeen aanvaarde prijzen. Daarmee ontstaan vanzelf de ‘redelijke prijzen’ zoals de PvdAfractie
deze benoemt. Essentieel bij dit alles blijft mijn eerder genoemde wettelijke verplichting
om de prijzen in de wachtkamer of via de website duidelijk toonbaar te maken. Indien dit niet
gebeurt kan de NZa op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) sancties
opleggen. De vraag van de SP-fractie welke macromeerkosten ik toelaatbaar acht, kan ik niet
beantwoorden. Elke uitspraak mijnerzijds hierover beïnvloedt een zuivere uitkomst van het
experiment. Daarmee is niemand gediend.
Een ontoelaatbaar effect zou ook een vermindering van zorginhoudelijke kwaliteit kunnen zijn,
terecht dat de leden van de SP-fractie hierop wijzen. Sinds enige jaren monitort het College voor
zorgverzekeringen (CVZ) de zorginhoudelijke kwaliteit van de mondzorg en rapporteert mij
hierover in periodieke verslagen (Signalement Mondzorg). Dat zal het College ook blijven doen
tijdens het experiment met de vrije prijsvorming. Voor wat betreft de ontwikkelingen binnen het
verzekerd effect, waar de SP-fractie naar vraagt, geldt dat zorgverzekeraars een zorgplicht
hebben. Dat verandert niet met de invoering van de vrije prijsvorming. Met betrekking tot
ontwikkelingen rondom de eventuele afname van het aanvullend pakket, kan ik nu geen
uitspraken doen, omdat dit één van de elementen is waarop de NZa zal monitoren.

----Waar dit toe gaat leiden in de extramurale farmaceutische zorg hoeft niet te worden toegelicht. Toch?

Basisprestatie is voorbehouden aan de openbare apotheken. De rest niet. 5 prestaties vallen niet onder de Zvw. Echter ook daar houdt de NZa toezicht op. Het BKZ is heilig en het toegestane budget is nu zelfs geheim. Als het budget bekend zou worden gemaakt is er geen sprake meer van vrije prijzen. Zo de mondzorg, zo ook de farmacie.

En de KNMP is er helemaal voor.

Anoniem
30-06-2011 01:50
zegt:

En zie hier hoe de wens de vader van de gedachte is geworden bij de Minister.

Natuurlijk gaan de tandartsen zo goedkoop mogelijk inkopen om deze voordelen aan de klanten door te geven. Natuurlijk gaat de NZa toezicht houden om te zien of dit ook gebeurd. Het is immers een vrije markt met een onbekend budget. Zodra het geheime budget wordt overschreden grijpt de NZa in.

Zo de mondzorg, zo ook de farmacie.

Opheffen verbod verdienen inkoop tandtechniek

De VVD-fractie vraagt in hoeverre het verbod kan worden ingetrokken om te verdienen op de
inkoop van tandtechniek. Daar kan ik kort over zijn. Het gebod dat de tandarts één-op-één de
techniekkosten aan de patiënt doorberekent komt met de invoering van de vrije prijsvorming te
vervallen. De invoering van vrije prijsvorming zal eveneens de marktwerking binnen de
tandtechniek bevorderen. Tandartsen zullen prijsbewuster tandtechniek inkopen om hiermee de
kosten voor de consument te drukken. Daarmee vergroot de tandarts zijn marktpositie voor de
consument. Tandtechnische laboratoria zullen meer dan voorheen rekening gaan houden met hun
prijsstelling, waardoor de inkoopkosten van tandtechniek zullen dalen. Voorts kan de tandarts
zelf de techniek in eigen hand te nemen, hoewel dat om een uiterst beperkt aantal zal gaan.
Ik verwacht dus van de vrije prijsvorming ook een verscherping van de prijsstelling binnen de
tandtechniek.

En de KNMP is er helemaal klaar voor: zo mondzorg, zo farmacie. VVAA Martin Favie vroeg tijdens het farmacongres nog wel of de NZa gedurende het lopend jaar de stand van het budget kon doorgeven omdat anders een achteraf korting dreigde en dat werkte niet zo prettig in de bedrijfsvoering van openbare apotheken.

Back to top