Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Meerderheid Kamer stemt voor aanpassing preferentiebeleid

PW26 - 18-06-2024
Een meerderheid van de Tweede Kamer wil kritische medicijnen uitsluiten van het preferentiebeleid. Een motie hierover van NSC-Kamerlid Daniëlle Jansen, ingediend samen met René Claassen (PVV), werd vanmiddag aangenomen. Ook de oproep van GroenLinks/PvdA, CDA en D66 om bij een dreigend tekort eerder in te grijpen in het preferentiebeleid kreeg voldoende steun.
Meerderheid Kamer stemt voor aanpassing preferentiebeleid

De Kamer wil ook dat de minister geneesmiddelen aan de onderkant van de markt met een omzet van minder dan € 1 miljoen buiten het preferentiebeleid houdt, en dat ze aangeeft wanneer een tekort dreigend is en hoe dit moet worden vastgesteld.

Een meerderheid van de Tweede Kamerleden steunde ook de motie van Julian Bushoff (GroenLinks/PvdA), Wieke Paulusma (D66) en Harmen Kruls (CDA) die de minister vragen het preferentiebeleid bij een dreigend tekort eerder dan nu het geval is te verruimen, op te schorten of aan te passen. Ook verzoeken zij de regering ervoor te zorgen dat dreigende tekorten eerder worden gemeld, zodat er tijdig een tekortenbesluit kan volgen.

Verder wil de Kamer de toelatingsperiode voor geneesmiddelen verkorten. Fabrikanten, Zorginstituut Nederland, College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de beroepsgroepen moeten voortaan eerder met elkaar in gesprek over de opzet van studies, met als doel de post-sluisperiode te verkorten.

Kamerbrief

Voorafgaand aan het Kamerdebat van 12 juni, waar deze moties werden ingediend, schreef demissionair minister Dijkstra in een Kamerbrief het eens te zijn met de parlementariërs die in een eerder debat hadden aangegeven dat het preferentiebeleid moet worden aangepast, omdat het in zijn huidige vorm kan leiden tot tekorten.

In haar brief over het ‘tijdpad verbetering preferentiebeleid’ geeft de minister drie mogelijke verbeteringen voor het preferentiebeleid, zoals het preferentiebeleid voor een product opheffen als er signalen zijn van dreigende schaarste.

Zorgverzekeraars

Ook stelt de bewindsvrouw dat zorgverzekeraars hebben afgesproken vanaf nu een aanwijsperiode te hanteren van twee jaar, zodat leveranciers meer kansen krijgen om aangewezen te worden als preferent. Verder gaat de minister onderzoeken of het mogelijk is bepaalde groepen uit te sluiten van het preferentiebeleid, zoals toedieningsvormen voor kinderen.

De minister verwacht dat de Kamer in het najaar kan worden geïnformeerd over de mogelijkheden om het preferentiebeleid te verbeteren.

 

 

Document acties

gearchiveerd onder: preferentiebeleid
Back to top