Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Kuipers: kosten terhandstelling blijven in eigen risico

PW50 - 07-12-2022
Het is niet wenselijk de kosten voor de terhandstelling uit te zonderen van het eigen risico, ook niet voor herhaalde terhandstellingen bij dezelfde patiënt. Deze uitzondering zal voor de meeste verzekerden geen financieel voordeel opleveren. Dat schrijft VWS-minister Ernst Kuipers in antwoord op vragen van GroenLinks-Kamerleden Corinne Ellemeet en Lisa Westerveld.
Kuipers: kosten terhandstelling blijven in eigen risico

Volgens de minister is op verzekerde zorg het eigen risico gewoon van toepassing, en dus ook op alle zorg die apothekers bieden. Een uitzondering voor (herhaalde) terhandstelling zal geen voordeel opleveren, omdat het eigen risico ook van toepassing is op de verstrekte geneesmiddelen zelf, en op de meeste andere zorg waar verzekerden gebruik van maken, aldus Kuipers.

Ellemeet en Westerveld vragen zich af hoe het kan dat de terhandstellingskosten de kosten van geneesmiddelen vele malen overstijgen, zeker als het gaat om medicijnen die maar in kleine hoeveelheden mogen worden geleverd. Kuipers schrijft dat terhandstellingskosten los staan van de kosten van een geneesmiddel, omdat deze kosten de vergoeding zijn voor de door de apotheek geleverde zorg. De zorg bestaat onder andere uit het nagaan of een patiënt een medicijn veilig kan gebruiken, het controleren of de sterkte juist is en het informeren van de patiënt over juist gebruik.

“Ook overlegt een apotheker regelmatig met de voorschrijvend arts of gaat op zoek naar alternatieven in het geval van een tekort”, aldus de bewindsman, die benadrukt dat de tijd die een apotheker hierin steekt ook is verwerkt in de terhandstellingskosten. “De apotheker speelt als medicatiespecialist een belangrijke rol in goed en veilig geneesmiddelengebruik.”

Vrije tarieven

Verder willen Ellemeet en Westerveld van de minister weten “hoe het kan dat de hoogte van de terhandstellingskosten zo verschillend is” en of het mogelijk is concrete landelijke afspraken te maken en bijvoorbeeld een maximum af te spreken voor de terhandstellingskosten. Volgens Kuipers moet de apotheker voor ieder afzonderlijk geneesmiddel zorgactiviteiten verrichten – zoals de eerdergenoemde controles – en daarom mag de apotheek voor elk receptgeneesmiddel een terhandstellingsprestatie in rekening brengen bij de patiënt of diens zorgverzekeraar. “Dat betekent dat de totale terhandstellingskosten voor de patiënt en de zorgverzekeraar hoger zijn wanneer meerdere geneesmiddelen ter hand worden gesteld.”

Verder geeft de minister aan dat in de apotheekzorg vrije tarieven gelden en dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) geen landelijke tarieven vaststelt; zorgverzekeraars en apothekers spreken zelf af welke tarieven gemiddeld voldoende kostendekkend zijn om kwalitatief goede zorg te kunnen leveren.

Eigen bijdragen

Om rekening te houden met de kwetsbare financiële positie van chronisch zieken, neemt het kabinet al enkele maatregelen, benadrukt Kuipers, zoals het bevriezen van het verplicht eigen risico op € 385 per jaar tot en met 2025 en het verhogen van de zorgtoeslag met € 412 in 2023. Daarnaast worden de eigen bijdragen voor extramurale geneesmiddelen in 2023 gemaximeerd op € 250 per jaar.

Document acties

Back to top