Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Instructies voor veilig verstrekken medicatie

PW Magazine 3, jaar 2015 - 15-01-2015
Om te kunnen vaststellen of een zorgmedewerker bekwaam is veilig geneesmiddelen te verstrekken, heeft de beroepsvereniging voor verpleegkundigen V&VN vorige maand de Leidraad medicatie geven in de langdurige zorg gepubliceerd. De Inspectie zal deze handleiding gebruiken bij het toezicht op medicatieveiligheid binnen de langdurige zorg.
Instructies voor veilig verstrekken medicatie

Met de handvatten in de leidraad kunnen zorgmedewerkers en zorgorganisaties ook bepalen welke scholing en training eventueel nodig zijn. Het document is te raadplegen op de website van de beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland.

V&VN krijgt veel vragen van leden over het gebrek aan kennis en vaardigheden voor de toediening van geneesmiddelen en ontwikkelde daarom een leidraad. In de richtlijn Veilige principes in de medicatieketen staat dat de zorgorganisatie verantwoordelijk is voor de bij- en nascholing van medewerkers.

De instructies in de nieuwe leidraad richten zich nadrukkelijk alleen op de risicovolle handelingen rondom medicatie en zijn bedoeld voor alle zorgmedewerkers werkzaam in de langdurige zorg en daaraan gelieerde zorgsectoren, zoals de revalidatiezorg in verpleeghuizen. Zorgmedewerkers in ziekenhuizen vallen buiten de leidraad.

Een zorgmedewerker is volgens V&VN bekwaam om medicatie te geven als hij de juiste competenties heeft. Die bestaan uit een combinatie van kennis over de werking van geneesmiddelen en vaardigheden om geneesmiddelen in verschillende toedieningsvormen te geven, zoals oogdruppelen volgens de richtlijnen. Ook moet de zorgmedewerker problemen met medicijngebruik kunnen signaleren en oplossen of overdragen.

Verder is de juiste professionele of beroepshouding vereist voor het geven van medicatie. Zo moet de zorgmedewerker oog hebben voor de belangen en behoeften van de cliënt. Dat vergt sociale en professionele vaardigheden, zoals goed kunnen signaleren en communiceren en handelen volgens algemeen aanvaarde opvattingen.

Ook wordt de zorgmedewerker geacht zijn eigen bekwaamheid op peil te houden, door te handelen conform de beroepscode van de eigen beroepsgroep, vakliteratuur bij te houden en symposia en instructiebijeenkomsten te bezoeken.

Document acties

Back to top