Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Schippers: 'Eigen risico voor apotheekzorg blijft gehandhaafd’

PW Magazine 42, jaar 2014 - 03-10-2014
De apotheekzorg, waaronder het eerste-terhandstellingsgesprek, blijft vallen onder het eigen risico van de patiënt. Ook de bekostigingssystematiek van de apotheekzorg zal niet veranderen middels een tarief per patiënt. Dat stelt minister Edith Schippers van Volksgezondheid in reactie op Kamervragen van CDA en GroenLinks tijdens het Algemeen Overleg Geneesmiddelenbeleid van de vaste Kamercommissie voor VWS met de minister op 2 oktober jongstleden.
Schippers: 'Eigen risico voor apotheekzorg blijft gehandhaafd’

Schippers vindt nieuwe bekostiging niet opportuun omdat voor alle beroepsgroepen recentelijk nieuwe tarieven en een nieuwe bekostigingssystematiek zijn ingevoerd. “Ik wil niet te ADHD’erig door dit dossier heen gaan”, aldus Schippers in haar antwoord. “Ik wil voor het hele veld rust.” Het uit het eigen risico halen van het eerste-uitgiftegesprek vindt Schippers “niet wenselijk”. “Er valt meer belangrijke zorg binnen het eigen risico”, aldus de minister. Wel wil zij in het Bestuurlijk overleg Farmacie verdere stappen zetten richting het zorgverlenerschap van apothekers, bijvoorbeeld inzake multidisciplinaire samenwerking en therapietrouw. “Daar valt winst te behalen”, aldus Schippers. En daar hoort ook een nieuw tarief bij.

In reactie op een vraag van PVV-kamerlid Klever of het niet of onvolledig uitvoeren van het eerste-uitgiftegesprek als fraude kan worden aangemerkt wanneer wel is gedeclareerd, antwoordde de minister dat “partijen de zaak aanhangig hebben gemaakt bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)”. Dit gebeurde naar aanleiding van het onderzoek van de Consumentenbond, waaruit bleek dat apotheken het eerste-uitgiftegesprek niet altijd (volledig) uitvoeren.

Schippers gaf voorts aan dat zij nieuwe geneesmiddelen zo snel mogelijk beschikbaar wil maken voor de patiënt, middels een voorwaardelijke toelating onder strenge condities. Ook wil zij inzetten op het gezamenlijk met andere (kleine) lidstaten van de Europese Unie onderhandelen met geneesmiddelfabrikanten over de prijzen van nieuwe, dure geneesmiddelen.

In reactie op Kamervragen van de PvdA over vertrouwelijke prijsarrangementen die Schippers sloot met de farmaceutische industrie in Nederland, onder meer over de zogenoemde Directe Orale Anticoagulantia (DOAC’s) en over een aantal weesgeneesmiddelen, stelde zij dit te doen om het “marktfalen” op te heffen. “Ik wil de patiënt niet in de kou laten staan”, aldus Schippers. “Wanneer middelen te duur zijn en daardoor mogelijk niet worden toegelaten in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS), en er is maar één producent, dan faalt de markt en kan ik enkel onderhandelen op vertrouwelijke basis.” SP-kamerlid Leijten merkte op dat er voor de DOAC’s wel degelijk een alternatief voorhanden is, en er bovendien meer producenten zijn zodat het argument van het marktfalen hier niet op zou gaan.

Document acties

Reacties

03-10-2014 13:10
D.T. Hendriksz zegt:

De KNMP zal moeten lobbyen om gedaan te krijgen dat iedere zorgaanbieder binnen 1 maand na afname van een zorgproduct declareert bij de verzekeraar. Belt een patiënt naar een ziekenhuis voor een afspraak? Rekening volgende maand. Bezoekt een patiënt een ziekenhuis? Rekening volgende maand. Etc.etc. Nu is het immers zo dat ziekenhuizen eerst na 6 tot 12 maanden de factuur sturen naar de verzekeraar en eerst dan wordt dit verrekend met het verplicht eigen risico. In de tussentijd wordt wel de apotheek per maand afgetikt om afname zorg en de kosten van materialen en zorg verrekend met het eigen risico. De factuur van een ziekenhuis of ZBC loopt in de duizenden euros. Inkoppertje?
Er is geen gelijk 'speelveld' voor de zorgaanbieders en het huidige beleid zet de apotheken op een niet in te halen achterstand.
In andere landen moet de verzekerde vooraf en bij afname van zorg een bijdrage betalen. Dat is eerlijk en rechtvaardig, mits je gelooft in werking eigen risico. Fraaie taak voor voorzitter en vice voorzitter.
Op farmaactueel is hele overleg te beluisteren. Doen!

Back to top