Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Richtlijn polyfarmacie onvoldoende nageleefd

IGZ: Te weinig medicatiebeoordelingen uitgevoerd

PW Magazine 48, jaar 2014 - 24-11-2014
De kwaliteit van de farmacotherapeutische zorg voor kwetsbare ouderen met polyfarmacie moet beter. Dat concludeert de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) op basis van een nulmeting naar de naleving van de richtlijn ‘Polyfarmacie bij ouderen’.
Richtlijn polyfarmacie onvoldoende nageleefd

De multidisciplinaire richtlijn (MDR) ‘Polyfarmacie bij ouderen’ is volgens de Inspectie nog onvoldoende geïmplementeerd. Zorgverleners in ziekenhuizen, verpleeghuizen, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en openbare en ziekenhuisapotheken zijn bekend met de richtlijn, maar voeren nog te weinig medicatiebeoordelingen uit.

Volgens de in mei 2012 gepubliceerde MDR moeten patiënten ouder dan 65 jaar die vijf of meer geneesmiddelen chronisch gebruiken, één medicatiebeoordeling per jaar krijgen. In de onderzochte openbare apotheken voldeden gemiddeld 470 ouderen aan de selectiecriteria van de MDR, van wie 44 een medicatiebeoordeling hebben gehad. In de huisartsenpraktijken kwamen 176 patiënten in aanmerking en werd bij 53 een beoordeling uitgevoerd.

Volgens de Inspectie is een van problemen bij de uitvoering dat zorgverleners alleen op basis van leeftijd en medicatiegebruik geautomatiseerd kunnen selecteren. Zij moeten vervolgens handmatig op zoek naar kwetsbare patiënten.

Verder zijn de medicatieoverzichten voor verbetering vatbaar: indicatie, reden van starten en stoppen en wijzigingen van medicatie ontbreken in veel gevallen. 80% van de openbaar apothekers geeft aan de laboratoriumuitslagen vaak te missen op het medicatieoverzicht.

De uitwisseling van de informatie tussen de eerste en de tweede lijn blijkt volgens IGZ vaak niet geautomatiseerd. In veel gevallen brengt de patiënt de informatie over via een papieren medicatieoverzicht.

Selectiecriteria

De Inspectie constateert voorts dat de samenwerking tussen de eerste en de tweede lijn nauwelijks formeel is geregeld. Met name bij patiënten die onder behandeling zijn van een medisch specialist verschillen de meningen of de huisarts of de specialist de regie heeft.

Als belangrijk verbeterpunt voor de implementatie adviseert IGZ de selectiecriteria aan te scherpen, bijvoorbeeld door de leeftijdsgrens te verhogen. Op gebied van ICT zijn ook aanpassingen nodig, bijvoorbeeld door patiënteninformatie uniform vast te leggen.

Ook adviseert de Inspectie afspraken over regie, verantwoordelijkheid en samenwerking toetsbaar vast te leggen, onderbouwd door een landelijke richtlijn.

Toezicht

De KNMP vindt het onderzoek van IGZ “degelijk uitgevoerd”, maar merkt wel op dat het de situatie toont van voorgaande jaren. Ook is de nulmeting, volgens woordvoerder Rob Sebes, relatief kort na de introductie van de richtlijn uitgevoerd. “Naar aanleiding van het Bestuurlijk Overleg Farmacie hebben apothekers en huisartsen onlangs met IGZ gesproken over hoe de richtlijn beter toe te passen in de praktijk.” Volgens Sebes krijgen de zorgverleners meer vrijheid om zelf patiënten te selecteren.

IGZ start volgend jaar het toezicht op de naleving van de MDR. De toezichthouder heeft er begrip voor dat een aantal aanbevelingen meer tijd vragen, maar zorgverleners moeten er wel voor zorgen dat deze “op termijn toetsbaar zijn”.

Document acties

Reacties

24-11-2014 15:23
J.C. Kortekaas zegt:

“Verder zijn de medicatieoverzichten voor verbetering vatbaar: indicatie, reden van starten en stoppen en wijzigingen van medicatie ontbreken in veel gevallen”
Medicatiebewaking zonder dat de indicatie door de voorschrijver is vrijgegeven is Russische Roulette.
De IGZ weet dat 50% van de geneesmiddelen off-label worden voorgeschreven.
Stel die problematiek eens uitgebreid aan de orde.
Indicatie en off-label gebruik in Nederland.

25-11-2014 09:49
Kring-apotheek Swarte zegt:

Menzis neemt een voorschot:
"Voor geneesmiddelen, die een indicatievermelding op het recept moeten hebben, geldt in 2015 dat deze alleen kunnen worden gedeclareerd als de indicatie bij u bekend is. Alleen dan kunt u adequate zorg en begeleiding leveren."

Dat wordt over 3 jaar een leuke controle en terugvordering.
Bovendien is in het contract een clausule voor verrekening met de lopende rekening opgenomen. De verzekeraar kan het dus gewoon afpakken.

26-11-2014 10:00
H.R. Eleveld zegt:

Beste heer Swarte,
Menzis vordert farmacieregels nooit na 3 jaar terug. Leest u ons contract er maar op na. 1 jaar!

U geeft helaas geen antwoord op de vraag wat u nu met dit soort recepten doet? Hoe kunt u medicatiebewaking bij deze middelen uitvoeren als u de indicatie niet kent?
Overigens hebben we met meerdere partijen hierover gesproken en als een patiënt aan de balie u precies kan vertellen waarvoor het geneesmiddel is voorgeschreven mag u die informatie ook gebruiken. We hebben ook ziekenhuizen en artsen hierover geïnformeerd!

26-11-2014 10:07
H.R. Eleveld zegt:

IGZ vergeet een beetje dat apothekers en zorgverzekeraars ook aan de voorkant problemen proberen op te sporen via de MFB's. Het zou ook een idee zijn als de start stopp criteria in dit soort systemen zouden worden meegenomen, zodat ouderen niet meer worden blootgesteld aan medicatie waarvan bekend is dat deze tot problemen kan leiden. Alleen focussen op aantallen MBO lijkt mij een hele gekke redenering. Helaas is gewoon niet bekend bij wie een MBO effectief is en bij wie niet, Dat ziet de IGZ ook maar de oplossing is niet een MBO quotum!

26-11-2014 11:26
J.C. Kortekaas zegt:

Gisteren in de Districtsvergadering West verklaarde Steven Verhagen dat de indicatie op het recept geen principieel weigerpunt meer is bij de LHV. Het zou nu nog slechts gaan om de implementatie in de diverse computersystemen.

Waarvan akte!

26-11-2014 13:56
J.C. Kortekaas zegt:

Aan collega Henk

“U geeft helaas geen antwoord op de vraag wat u nu met dit soort recepten doet? Hoe kunt u medicatiebewaking bij deze middelen uitvoeren als u de indicatie niet kent?”

Dat is nu exact ons balieprobleem, dat echter niet de apothekers mag worden tegengeworpen.

De achtervanger moet weten wat de pitcher gooit, dat is professioneel honkbal.

Minister Hoogervorst werd in 2005 teruggefloten door de artsenkoepel.

Henk Eleveld zou zo collegiaal moeten zijn om het probleem juist te benoemen.

Als de catcher niet weet wat de werper gooit is het gevolg dat hij de rommel weer op moet ruimen op de thuisplaat. Doorgeschoten ballen, geraakt werper en stelende honklopers.

Een honkbalcoach weet wat te doen.

Het is een oud voorstel van minister Hoogervorst gedaan op 16 maart 2005 in het Algemeen Overleg met de Tweede Kamer.

Lees maar na.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29800-XVI-183.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dUitgebreid%26pst%3dTractatenblad%257CStaatsblad%257CStaatscourant%257CGemeenteblad%257CProvincieblad%257CWaterschapsblad%257CParlementaireDocumenten%26vrt%3dAO%2bHoogervorst%2b16%2bmaart%26zkd%3dInDeGeheleText%26dpr%3dAnderePeriode%26spd%3d20050316%26epd%3d20051126%26sdt%3dDatumPublicatie%26ap%3d%26pnr%3d1%26rpp%3d10&resultIndex=9&sorttype=1&sortorder=4


Een goede pitcher gooit maar 50% slag; een arts schrijft 50% off-label voor. Investeer in goede achtervangers!

26-11-2014 16:23
Kring-apotheek Swarte zegt:

Menzis reageert via de reactie-rubriek van ons vakblad wel, maar niet als ik rechtstreeks vragen stel.
Dan maar zo:
Ik citeer artikel 19, lid 4 van de Algemene Inkoopvoorwaarden Zorg 2015 van Menzis: 'Geschillen zoals genoemd in het 2-e lid (alle geschillen naar aanleiding of uitvoering van de overeenkomst) kunnen tot uiterlijk 3 jaar na het eindigen van de overeenkomst worden aangebracht bij de Commissie voor de rechtspraak.'
Nergens zie ik een artikel over het tijdstip van controle.

26-11-2014 17:22
Kring-apotheek Swarte zegt:

Geachte heer Eleveld,

Niemand heeft me iets gevraagd. Ik kan niet antwoorden op niet gestelde vragen.
U suggereert dat de vraag gesteld is. Dat is kwade wil.

Hoogachtend
JH Swarte

27-11-2014 18:33
D.T. Hendriksz zegt:

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/11/27/beantwoording-kamervragen-over-off-label-voorschrijven-medicijnen.html

Hier de visie van de Minister op het probleem van on/off label. En wie is de zwarte piet in deze discussie? Wie wordt erop aangesproken als een geneesmiddel off label wordt afgeleverd? Wie krijgt van de Minister de eindverantwoordelijkheid in de schoenen geschoven? Wie is de zwarte piet? Lees het antwoord.

We voeren strenge Wetgeving in, conform EU wet en regelgeving, maar gelijktijdig doen we het anders en spreken informele gedoogregelingen af, maar als het fout gaat leggen we de rekening wel neer bij de sluitpost; die had de Geneesmiddelenwet moeten handhaven.

Laat onze belangenbehartiger nu maar eens de handschoen oppakken en de Geneesmiddelenwet doen handhaven, op alle gebieden; en direct zorgen voor adequate financiering van de extramurale farmacie in al haar facetten, inclusief de rol van Zwarte Piet; Zwarte Piet werkt niet gratis. Ook niet in de zorg.

Back to top