Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Rem op overheveling door praktijkfouten

Minister Schippers uit zorgen over medicatieoverdracht

PW Magazine 23, jaar 2013 - 04-06-2013
Bij de overheveling van TNF-alfaremmers naar het ziekenhuis gaat nog te veel mis. De informatie-uitwisseling tussen ziekenhuis en openbare apotheek verloopt niet optimaal. VWS-ministers Edith Schippers spreekt van een ‘zorgwekkend signaal’ en stelt de geplande overheveling voor 2014 grotendeels uit.

Naast een gebrekkige medicatieoverdracht zijn er ook aanwijzingen dat patiënten om financiële redenen worden overgezet op andere geneesmiddelen binnen dezelfde groep. Verder zijn er mogelijke gebreken in de bekostiging van off-labelgebruik en hebben patiënten niet altijd voldoende voorraad in huis.

Deze knelpunten komen naar voren uit een evaluatie van de overheveling van TNF-alfaremmers door de Stichting Eerlijke Geneesmiddelenvoorziening (EGV). In opdracht van VWS-minister Edith Schippers onderzocht de stichting de gevolgen voor patiënten. Bijna vijfduizend van de in totaal dertigduizend patiënten die sinds 1 januari 2012 hun TNF-alfaremmers ontvangen via het ziekenhuis, hebben een vragenlijst ingevuld.

De zorgwekkende signalen zijn voor de minister aanleiding om de geplande overheveling grotendeels uit te stellen. Per 1 januari 2014 verhuizen alleen de fertiliteitshormonen naar de ziekenhuisbekostiging. Onder meer weesgeneesmiddelen, immunoglobulinen en hematopoëtische groeifactoren komen pas in 2015 in aanmerking. De hiv-middelen verhuizen naar verwachting in 2016.

Inkoopkorting

Met het uitstel komt de minister naar eigen zeggen tegemoet aan de wens van veldpartijen om terughoudend te zijn. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) zouden Schippers hebben geadviseerd meer rust in te bouwen.

De KNMP daarentegen maakt nog steeds bezwaar tegen de overheveling omdat die de patiëntveiligheid niet bevordert. Bovendien zou deze maatregel haaks staan op het streven de zorg in de buurt te organiseren.

De NVZ en de NFU hebben in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers ook de overheveling geëvalueerd. Uit deze door zeventig ziekenhuizen en apotheken ingevulde enquête blijkt volgens de minister dat ziekenhuizen in staat zijn patiënten van overgehevelde medicatie te voorzien. Signalen over patiënten die om niet-medische redenen zijn omgezet of klachten over een gebrekkige medicatieoverdracht zijn in deze enquête niet naar voren gekomen.

Volgens de minister laat de evaluatie ‘voorzichtig positieve resultaten’ zien bij het bedingen van inkoopkortingen bij fabrikanten. Maar de taakstelling van 10% bij de TNF-alfaremmers is volgens deze enquête in 2012 nog niet gerealiseerd.

De Stichting EVG adviseert Schippers de knelpunten samen met betrokken partijen op te lossen. De eerste gesprekken hierover zouden al zijn gevoerd.

Document acties

Reacties

05-06-2013 11:43
D.T. Hendriksz zegt:

Erger is het niet volgens eigen richtlijnen en standaarden voorschrijven en afleveren van TNF alfa blokkers. Men houdt om financiële redenen vast aan de klassieke step up methode en benadeelt zo een grote groep jonge reuma patiënten die onherstelbare schade oplopen voor de rest van hun leven.

Waar blijft de reactie van de beroepsvereniging, Orde, NVZ, NFU, KNMP in deze?

En de 10% korting? Centrale inkoop is de les voor deze middelen. Duitsland, UK en USA doen niet anders. Versnipperde inkoop biedt juist de verkopende partij kansen op prijsmaximalisatie.
Starre budgettering, politieke en ambtelijke onwil en foutieve ramingen mbt kortingen zijn slecht voor de patiënten. Dat heeft Nederland weer eens bewezen.

10-06-2013 12:11
J.C. Kortekaas zegt:

Waarom horen we in deze niets over de love-baby van voorzitter Rik?

De Zuid Hollandse Apotheek Service (ZHAS), een unieke samenwerking tussen eerste en tweede lijn?

http://www.denhaagvacaturebank.nl/1406_zuid-hollandse-apotheek-service-zhas/

10-06-2013 13:57
D.T. Hendriksz zegt:

http://www.farmaactueel.nl/webcasts/extern/NVZA2013/Hurts_files/intro.htm#nopreload=1

Bijdrage Hugo Hurts op NVZA2013 dagen. 15 minuten en je weet van de hoed en de rand.

Taakstelling voor de ziekenhuizen is 50% van de prijzen af te krijgen. Gerealiseerde prijzen moeten wel geheim blijven: ziekenhuizen mogen van elkaar niet de echte prijzen weten. Uit het verschil tussen AIP en echte prijzen moeten de ziekenhuizen de zorg betalen die een spreker van een grote zorgverzekeraar op hetzelfde congres 'best wel belangrijk vond'; naast inkooprol en distributie rol.

Extramuraal was de honorering uit marge op inkoop volgens Hugo Hurts een ramp, perverse prikkel en geen zicht op wat nu werd verdiend en besteed aan zorg. Die wijze van budgetteren en honoreren is sinds 2004 stapsgewijs teruggedraaid.

Intramuraal gaat Hugo Hurts nu toch weer hetzelfde proberen. Een ezel stoot zich toch niet 2x tegen dezelfde steen?

10-06-2013 16:28
J.C. Kortekaas zegt:

Hugo Hurts heeft het vorig jaar uitgelegd bij Nefarma in een Glazen Zaal debat.

1. Convenanten zijn rampen, maar je hebt ze nodig als Overheid.
De farmacie-convenanten waren ondingen, maar na het laatste convenant wist Menzis eindelijk hoe het moest. Individueel preferentiebeleid.

2. Ziekenhuizen zullen dezelfde weg volgen. De sam-sam afspraken met Achmea.

3.Edith Schippers voegde alles samen in een commissie-debat jongstleden.

“Het komt best goed met de overheveling. Het Preferentiebeleid heeft ook jaren nodig gehad.”

10-06-2013 18:45
D.T. Hendriksz zegt:

Webcast van Hugo Hurts gaat nog wat verder: als de medicatie overdracht tussen extramuraal en intramuraal eenmaal is geborgd zal de overheveling versneld worden uitgerold voor meer 'dure' middelen. De openbare apothekers worden in essentie verzocht aan de eigen ondergang hun medewerking te verlenen om het budget sluitend te houden.

De medicatie bewaking intramuraal is onbestaand. Zelfs in Academische ziekenhuizen weten de ziekenhuisapothekers niet wat een opgenomen patient gebruikt, weten ze niet hoe de medicijnen worden klaargemaakt en zelfs niet door wie: 1.800 patiënten overlijden onnodig en 30.000 houden aan deze praktijkvoering blijvende schade over. De hygiënische omstandigheden tarten iedere verbeelden. Benchmark Mayo Clinic loopt rondjes om de NL ziekenhuizen/apotheken. Een groot schandaal en geheel onnodig. Zie de Benchmark.

De KNMP zal zich nu eens standvastig moeten tonen: geen medewerking verlenen aan de eigen ondergang van de beroepsgroep als de patiënt er zelf niet beter van wordt: eerst VMS intramuraal op orde; stoppen met de handen in onschuld wassen.

Stond de patiënt in het systeemmodel Zorgstelsel 2006 nu centraal als patiënt of als kostenpost? Lijkt er nu wel heel erg sterk op dat het Openbaar Bestuur kiest voor het laatste. Wat is dan nog de toegevoegde waarde van het ambtelijke apparaat in dit land?

Back to top