Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Toch ‘knip’ bij eerste uitgifte medicatie

Informatiekaartje voor patiënt moet discussie voorkomen

PW Magazine 01/02, jaar 2014 - 24-12-2013
De aparte farmaceutische prestatie eerste-uitgiftegesprek is op 1 januari definitief ingevoerd. Volgens de rechter is er geen reden voor schorsing, waar de KNMP, ASKA, Napco en VKAN om hadden gevraagd. De prestatie draagt volgens de rechter bij aan de inzichtelijkheid en rechtmatigheid van de declaraties van apothekers.
Toch ‘knip’ bij eerste uitgifte medicatie

KNMP, ASKA, Napco en VKAN hadden bij de rechter aangedrongen op uitstel van de invoering van aparte prestatie eerste-uitgiftegesprek tot 1 januari 2015. Volgens de apotheekorganisaties vraagt de aanpassing van de ICT-systemen en werkwijzen in de apotheek meer tijd. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter – uitgesproken op 23 december – hebben apothekers met vijf maanden voldoende tijd gehad om de wijziging te implementeren. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) maakte de invoering van deze aparte prestatie eerste-uitgiftegesprek op 31 juli bekend, tot grote verrassing van de sector.

De apothekersorganisaties hebben inmiddels een oplossing gevonden om de prestatiebeschrijving te verwerken. Het terhandstellingsgesprek komt terecht in het systeem van niet-receptgebonden prestaties, maar zonder een goede referentieverwijzing. Het zal veel tijd en moeite kosten daar weer samenhang in aan te brengen. Deze suboptimale oplossing was volgens de apothekers niet nodig geweest als de NZa een jaar had gewacht met de invoering. Toch ziet de rechter in deze ICT-poblematiek geen reden voor uitstel.

Discussies

De NZa heeft de prestatie eerste-uitgiftegesprek ingevoerd omdat bij controles van zorgverzekeraars zou blijken dat apothekers de prestatie eerste uitgifte soms onterecht declareren. Nu het eerste-uitgiftegesprek op de declaratie zichtbaar wordt gemaakt, biedt dat patiënten en zorgverzekeraars duidelijkheid of het gesprek daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Verbetering van transparantie en rechtmatigheid heeft volgens de rechter prioriteit. Bovendien heeft de patiëntenfederatie NPCF zich als vertegenwoordiger van de patiënt achter de invoering van deze aparte prestatie geschaard.

Apothekers vrezen dat patiënten door de aparte vermelding van een eerste-uitgiftegesprek op de factuur gaan bedanken voor deze zorg. Ook zien ze op tegen de naar verwachting moeizame discussies hierover met patiënten aan de balie.

Fraude

In december publiceerde de NZa de tussenrapportage Onderzoek zorgfraude, waarin onder andere de zorgdeclaraties in de extramurale farmacie op fouten zijn geïnventariseerd. De publicatie heeft geleid tot diverse berichten in de media en onrust onder apothekers.

De KNMP vraagt zich af of alle onderliggende analyses van het Fraude Detectie Expertise Centrum, dat het onderzoek verrichtte in opdracht van de NZa, wel zijn gebaseerd op juiste uitgangspunten. Zo blijkt dat voor de eerste terhandstelling een definitie wordt gehanteerd die niet overeenkomst met die van de NZa. Hierdoor staan volgens de KNMP de resultaten van het onderzoek ter discussie. De koepelorganisatie zal bij de NZa aandringen op een correcte eindrapportage in juli 2014.

Document acties

Reacties

11-02-2014 16:58
D.T. Hendriksz zegt:

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CBB:2013:342&keyword=KNMP

De samenvatting door KNMP/PW van de uitspraak is nogal selectief en geeft een foutief beeld van de reden van de uitspraak: Het probleem in de AIS was door de eisers zelf opgelost en de eisers konden ter zitting ook niet aangeven hoe hoog de extra kosten, gemoeid met de EU knip, zouden oplopen.

Dan rest ook de NL Rechter niets anders dan de eisers verder het bos in te sturen. De NL Rechter grijpt alleen in als de Overheid onmiskenbaar onrechtmatig handeld en daarvan is ook volgens de eisers zelf geen sprake. NPCF wordt overigens betaald door ZN en ZN-leden. Verwijzing door de NZa naar de NPCF als voorstander van de knip diende ter zitting te worden tegengesproken; hoe onafhankelijk is de NPCF en namens wie voert zij een belangenbehartiging? Dat ZN voorstander is van de knip is evident: alles wat een bezuiniging oplevert is daar meegenomen. En de knip levert een geweldige bezuiniging op: recht op nacalculatie, neerwaarts, ligt bij de ZN-leden! Bewijs als apotheek maar eens het tegendeel.

Je vraagt je af of de KNMP deze zaak wel wilde winnen.

Back to top