Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

NZa onderzoekt zorgplicht zorgverzekeraars

PW Magazine 10, jaar 2013 - 28-02-2013
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) onderzoekt of zorgverzekeraars zich aan hun zorgplicht houden. Uit de marktscan Extramurale Farmaceutische Zorg blijkt dat zorgverzekeraars nagenoeg alleen de eerste prestatie, de terhandstelling contracteren. De NZa vindt dit 'opvallend'.

In de afgelopen jaren gingen mensen vaker naar de apotheek, maar dit is niet terug te zien in de kosten van apotheekzorg. Met het preferentiebeleid op geneesmiddelen besparen verzekeraars nu al zeker € 750 miljoen.

Consumenten geven aan dat zij tevreden zijn over de dienstverlening van hun apotheek. Bijna iedereen heeft binnen 15 minuten een apotheek tot zijn beschikking en kan er snel terecht. Consumenten zijn merendeels tevreden over de wachttijd, de werkelijke wachttijd is korter dan de acceptabel geachte wachttijd. Ook over de openingstijden en het nakomen van de gemaakte afspraken is het merendeel van de consumenten tevreden. Welke verzekeraar de consument ook kiest, de kans dat hij bij een apotheek van zijn keuze terecht kan is groot, de contracteergraad is 94%. Per apotheek zijn gemiddeld 7,4 contracten afgesloten.

Hoewel veel apothekers een contract hebben gesloten, ook in 2013, is de beroepsgroep kritisch over het contracteerproces. 95% van de apotheekhoudende respondenten is hier ontevreden of zeer ontevreden over. Zij ervaren weinig onderhandelingsruimte, zo blijkt uit de marktscan. Zorgverzekeraars zijn over het algemeen tevreden over het contracteerproces. Het is in het belang van de consument dat verzekeraars enige inkoopmacht hebben, vindt de NZa. De marktscan bevat geen beoordeling van het onderhandelingsklimaat.

Verder vindt de NZa het opvallend dat zorgverzekeraars nagenoeg alleen de eerste prestatie, de terhandstelling contracteren. De overige vier prestaties uit de basisverzekering contracteren zij nauwelijks. Hoewel er volgens de marktscan geen signalen zijn dat mensen de zorg uit de prestaties 2 tot en met 5 niet krijgen, start de NZa een onderzoek of zorgverzekeraars zich op deze manier wel aan hun zorgplicht houden. Navraag over de gecontracteerde prestaties bij zowel zorgverzekeraars als zorgaanbieders levert licht afwijkende antwoorden op. Dit geldt vooral voor de prestaties 4 en 5 - farmaceutische begeleiding bij ziekenhuisopname of -ontslag. Waar zorgverzekeraars vooral aangeven dat deze prestaties verdisconteerd zijn in een all-intarief, geeft ruim 80% van de apothekers aan dat deze prestaties niet gecontracteerd zijn.

Verzekeraars kopen namens de consument goede zorg in voor een redelijke prijs. Bij de inkoop zouden verzekeraars wel beter naar kwaliteit kunnen kijken en ervoor moeten zorgen dat alle contracten half november gesloten zijn.

Document acties

Back to top