Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Kabinet houdt vast aan korting geneesmiddelen

Miljoenennota: eerder ingezette bezuinigingen ongewijzigd

PW Magazine 39, jaar 2013 - 16-09-2013
Het kabinet-Rutte II blijft in zijn miljoenennota voor het jaar 2014 bij de eerder ingezette bezuinigingen op geneesmiddelen. Uit de rijksbegroting voor het volgend jaar blijken geen nieuwe kortingen op geneesmiddelen, hoewel apothekers de gevolgen blijven voelen van het preferentiebeleid. In deze begroting is ook de extra bezuiniging van € 6 miljard opgenomen.
Kabinet houdt vast aan korting geneesmiddelen

Het kabinet bezuinigt volgend jaar € 1,5 miljard op de zorguitgaven, maar dat is niet rechtstreeks op medicatie. De maatregelen werden twee maanden geleden al duidelijk na het akkoord van minister Edith Schippers van Volksgezondheid met de ziekenhuizen, de GGZ en de huisartsen. Kern van dat akkoord is terugdringing van de volumegroei tot 1,5%. Een half miljard moet worden bespaard in de langdurige zorg. Het schrappen van de compensatie van het eigen risico (€ 99) levert het kabinet € 0,25 miljard op.

Het besparingsbedrag in de rijksbegroting 2014 voor geneesmiddelen stijgt van € 600 miljoen naar €750 miljoen. Dat is niet het gevolg van extra bezuinigingen, maar een aanpassing van een eerdere raming: het kabinet schat dat dit jaar al €750 miljoen wordt bespaard door het jaren geleden ingezette preferentiebeleid en past daarom de raming voor 2014 aan. Dit bedrag zal volgens VWS temeer worden gehaald, omdat volgend jaar enkele patenten verlopen en daardoor de uitgaven voor geneesmiddelen door generieke alternatieven iets dalen.

Een maatregel waarvan de impact op het gebruik van geneesmiddelen niet duidelijk is, is de afschaffing van enkele financiële tegemoetkomingen voor chronisch zieken en gehandicapten. Zo verdwijnt de compensatie voor het eigen risico, schrapt het kabinet de jaarlijkse toelagen (€ 154 à € 514 netto) en vervalt de belastingaftrek voor specifieke zorgkosten. Dat werpt voor een deel van de patiënten een barrière op om aanspraak te doen op zorg en medicatie.

In de Macro-Economische Verkenningen (MEV) van het Centraal Planbureau (CPB) staat dat de begrotingsplannen van het kabinet “vooral ongunstig zijn voor de koopkracht van gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden, omdat veel chronisch zieken en gehandicapten gepensioneerd of uitkeringsgerechtigd zijn”.

In een reactie op de presentatie van de miljoenennota geeft KNMP-voorzitter Rik van der Meer aan dat hij graag met Schippers wil spreken over de gevolgen van het kabinetsbeleid op de gezondheidszorg. Van der Meer wil voorkomen dat het beleid de apotheekzorg belemmert en de toegang tot medicijnen in gevaar komt. “Daarom vragen we aandacht en steun om de hoge kwaliteit van de zorg aan de patiënt in de apotheek overeind te houden en nog beter te benutten”, aldus Van der Meer.

Document acties

Reacties

16-09-2013 17:02
D.T. Hendriksz zegt:

Weet de KNMP meer van de miljoenennota en wat verzekeraars gaan doen in 2014? Laat maar eens zien. Verzekeraars lopen 100% risico op geneesmiddelen en wat de Overheid inboekt is niet gelijk aan wat verzekeraars inboeken. Tenzij de KNMP anders weet. De KNMP onderhandelt immers namens alle apothekers, lid of geen lid, ASKA of geen ASKA. Dit is wat de Overheid inboekt:

---Uit het FD van 16 9 2013.
Verzekerden Burgers kunnen in totaal een half miljard euro tegemoet zien. Dat bedrag is met meer onzekerheden omgeven dan de meevaller voor de werkgevers, omdat de zorgverzekeraars zelf bepalen hoe hoog zij hun premies stellen. De regering gaat ervan uit dat de zorgverzekeraars de premies van de basisverzekering verlagen van gemiddeld €1250 nu naar € 1235. Daarom verlaagt de regering ook het totaalbedrag dat wordt uitgegeven aan zorgtoeslag. Druk om te verlagen Minister Schippers gaf eerder dit jaar al aan dat zij wilde dat verzekeraars de gestegen winsten over 2012 zouden inzetten voor een premieverlaging. Zorgverzekeraars zelf zeggen echter dat een lagere premie nog geen uitgemaakte zaak is.

--En de Minister zegt zelf in kamerstukken dat verzekeraars privaatrechterlijke ondernemingen zijn waarover de Overheid niets te zeggen heeft. Dat is gevolg van keuze voor een privaatrechterlijke uitvoering van het zorgstelsel in Nederland.

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/09/16/kamerbrief-over-ex-post-compensaties-in-het-risicovereveningssysteem-2014.html

"Vanuit Europeesrechtelijk perspectief is het niet mogelijk om private marktpartijen te dwingen hun prijs- of premieopbouw voor een nog komend jaar te openbaren. Hierdoor is de motie niet uitvoerbaar.
Tot slot wil ik benadrukken dat het uniform voorschrijven naar mijn overtuiging ook niet bij ons stelsel past, waarbij zorgverzekeraars met elkaar concurreren. Juist deze concurrentie is dé prikkel voor zorgverzekeraars dat zij de aan hen toevertrouwde middelen op een maatschappelijk verantwoorde wijze besteden en dat zij hierover transparant zijn."

Dus ja, hoe komt de KNMP er nu bij om te stellen dat 2014 geen verrassingen in gaat houden voor de apothekers?

16-09-2013 22:06
H.R. Eleveld zegt:

U vergeet twee dingen:
1) Neerwaarste bijstelling BKZ geneesmiddelen.
2) De overheveling van IVF geneesmiddelen naar het ziekenhuis.

17-09-2013 15:28
D.T. Hendriksz zegt:

Correct HR Eleveld en dat is nog niet alles.

Het is aan de KNMP om het de leden en niet-leden te vertellen en niet aan HR Eleveld of een andere collega uit het veld.

Dus blijft de vraag waar het HB van de KNMP de wijsheid vandaan haalt om te stellen dat openbare apothekers in 2014 worden ontzien door de Overheid. De ZN/ZN-leden slijpen hun messen alweer; dat is hun taak zoals zij dat zien. Verschil tussen raming schadelast, BKZ, en daadwerkelijk gerealiseerde schadelast is de winst van de verzekeraars en die mogen zij houden. De Overheid gaat immers niet over de bedrijfsvoering van private ondernemingen. Zegt de Overheid zelf!

Door deze intrinsieke economische prikkel in het systeemmodel is het voorzienbaar dat de rust voor extramurale farmacie nog heel lang op zich zal laten wachten; verzekeraars lopen 100% risico op 'zorg' inkoop extramurale farmacie.

17-09-2013 19:53
D.T. Hendriksz zegt:

De begroting VWS 2014 doornemend kom je uit op een ingeboekte bezuiniging per norm apotheek van rond de 100.000 euro. VWS hoopt dat Zn/ZN-leden de prijsdruk handhaven en de ingezette doelmatige zorginkoop voor hulpmiddelen nog 1 jaar voortzetten. 150 miljoen is voor de extramurale geneesmiddelen ingeboekt als bezuiniging en 50 miljoen op K&H. Deels omzet, deels marge. Het zijn vrije tarieven en vrije prijzen op zijn Nederlands; misbruik van AMM door verzekeraars zodat zorgaanbieders gedwongen onder de kostprijs moeten verkopen blijft mogelijk; VWS zet er haar kaarten op. Zolang de belangenbehartigers KNMP, NapCo en ASKA weigeren hun rol op te pakken zullen individuele apotheken hun businessplan moeten bijstellen: 100.000 euro minder inkomsten voor 2014. Maak je borst maar nat.

En de KNMP durft te stellen dat het Kabinet Rutte de apothekers ongemoeid laat. En vergeet niet. De verzekeraars gaan er nog eens dunnetje overheen. Hun activiteiten vallen onder kopje 'voorzienbaarennietonverwachtmaaronvoorspelbaarquaeffectopdebottomlinemaargegarandeerdnegatief'.

En de KNMP onderhandelt wel namens de leden en niet-leden met VWS over het BKZ en nadere invulling. Ten onrechte meet de KNMP zich een Colijn voor WO2 of W Bos voor de crisis houding aan: gaat u rustig slapen, er is niets aan de hand.

100.000 euro is er aan de hand. Vuiltje in de ogen van de KNMP?

18-09-2013 14:03
H.S. Atta zegt:

Goede vragen, ik ben zeer benieuwd naar het antwoord van onze koepel.

19-09-2013 14:45
D.T. Hendriksz zegt:

200 miljoen of 700 miljoen?

https://www.zn.nl/nieuws/zn-weblog/blog/?postId=4bc3613f-f531-410f-bbc0-b6d3681e037e

Wat valt op? Allereerst: voor zover mij bekend is het uniek dat het kabinet in de begroting een meevaller op de totale zorguitgaven presenteert. Een meevaller die vooral te danken is aan structureel lagere uitgaven – ruim 700 miljoen euro – aan genees- en hulpmiddelen, die weer een rechtstreeks gevolg zijn van het inkoopbeleid van zorgverzekeraars. Dat is een enorme prestatie.

Inhoudelijk waren er geen verrassingen. De vóór de zomer gesloten zorgakkoorden zijn keurig verwerkt in de begroting, waardoor de voorgenomen pakketbeperking – 1,2 miljard euro besparing op ‘lage ziektelast’ gelukkig achterwege kan blijven. Goed dat alle partijen in de zorg – aanbieders, beroepsbeoefenaren, patiënten en verzekeraars – zich nu verbinden aan het bevorderen van gepast gebruik en de mogelijkheid van selectieve inkoop verwelkomen, met de transparantie die daarbij hoort.

Pieter Hasekamp. ZN. Hij spreekt over 700miljoen structurele besparingen op geneesmiddelen en K&H; is dat pepernoten geld of harde echte euro's? 200 miljoen noemt VWS expliciet in haar begroting, maar verzekeraars kunnen zelf bepalen of dat meer mag worden.

En blijft staan: is dat omzet of inkomsten? Omzet is deels inkomsten. En gezien de gespreksverslagen van zorgmakelaars piekeren verzekeraars er niet over om zorg in te kopen; wel de doosjes.

En dan spreekt de KNMP over therapeutische substitutie als optie om de kosten verder te verlagen. Soms zijn sommetjes wel erg makkelijk.

Kremlin watchers hadden vroeger een dik betaalde baan. Moeten we nu KNMP/Alexanderstraat Watchers gaan invoeren? Transparantie toch?

Back to top