Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

GGZ verbetert de medicatieveiligheid

PW Magazine 20, jaar 2013 - 07-05-2013
De medicatieveiligheid in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg is volgens de Inspectie verbeterd. De instellingen besteden meer aandacht aan de beheersing van risico’s, maar de opslag van geneesmiddelen en de medicatieoverdracht blijven aandacht vragen.
GGZ verbetert de medicatieveiligheid

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) onderzocht in de periode 2011 tot maart 2013 de medicatieveiligheid bij 41 locaties van instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en 33 apotheken. De GGZ-instellingen hebben de medicatieveiligheid op een hoger plan gebracht, maar moeten zich wel blijven inspannen om de ingezette verbeteringen voort te zetten en vast te houden.

De medicatieoverdracht bij opname, ontslag en overplaatsing wordt steeds vanzelfsprekender, maar is nog wel kwetsbaar. De Richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten werd bij de eerste bezoeken van de IGZ in 2011 nog onvoldoende in praktijk gebracht. Bij iets meer dan de helft van de bezochte GGZ-instellingen was dit bij het vervolgonderzoek operationeel. Maar op dit onderdeel is nog verbetering nodig.

Vrijwel alle bezochte instellingen hebben, in ieder geval op werkdagen, van elke patiënt een actueel medicatieoverzicht. Dat is ook beschikbaar voor artsen en verpleegkundigen.

Een elektronisch voorschrijfsysteem met medicatiebewaking was in de GGZ nog geen gemeengoed, maar eind 2012 maakte ten minste de helft van de instellingen hier inmiddels wel gebruik van. De Inspectie verwacht dat in de loop van dit jaar alle bezochte instellingen beschikken over een dergelijk systeem.

Lege apotheken

Ook is op de afdelingen veel verbeterd bij de opslag van geneesmiddelen. Bij de eerste bezoekronde kreeg 68% van de instellingen op het onderdeel 'opslaan en toedienen van geneesmiddelen' de beoordeling hoog tot zeer hoog risico. De Inspectie trof op de afdelingen onder andere aan: grote en niet-controleerbare voorraden geneesmiddelen, foutief uitgezette medicatie en vervuilde apparatuur voor het malen van medicatie. Inmiddels zijn de grote en niet-controleerbare voorraden teruggebracht tot beperkte voorraden die nauwkeurig zijn omschreven. Maar de IGZ vindt dat het verantwoord opslaan en toedienen van geneesmiddelen blijvend aandacht nodig heeft in de vorm van interne en externe audits.

Verder constateert de toezichthouder dat alle ‘lege’ apotheken zijn verdwenen. Vooral in de al lang bestaande GGZ-instellingen was het niet ongebruikelijk dat een (ziekenhuis)apotheker als toezichthoudend apotheker optrad voor een geneesmiddelenvoorraad op een of meer locaties in de GGZ-instelling. De Inspectie trof bij tien instellingen nog een of meer ‘lege’ apotheken aan vanwaaruit geneesmiddelen ter hand werden gesteld aan de afdelingen.

Eind 2012 zijn deze ‘lege’ apotheken ontruimd of is op het adres van de apotheek een apotheker ingeschreven in het register van gevestigde apothekers.

De IGZ heeft alle instellingen verzocht interne en externe audits te blijven uitvoeren. Tijdens de jaargesprekken van de Inspectie met de GGZ-instellingen is medicatieveiligheid voortaan een vast onderdeel op de agenda.

Document acties

Back to top