Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Geen diclofenac bij cardiovasculair risico

PW Magazine 30/31, jaar 2013 - 23-07-2013
Het Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) concludeert dat diclofenac een vergelijkbaar risico op cardiovasculaire bijwerkingen heeft als selectieve COX-2-remmers.

Om het risico te verminderen is het advies om voor diclofenac dezelfde maatregelen toe te passen als opgenomen in de productinformatie van de COX-2-remmers. Dit betekent dat patiënten met ernstige onderliggende cardiovasculaire problemen diclofenac niet mogen gebruiken. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) zal nog evalueren of de afleverstatus van diclofenac moet worden aangepast.

Document acties

Reacties

23-07-2013 18:15
J.C. Kortekaas zegt:

Apothekers worden volgens de KNMP geacht hun patiënten uit te vragen over hun diclofenac aankopen bij de drogist.

Het KNMP standpunt wordt vertolkt door professor de Smet.

http://www.pw.nl/nieuws/nieuwsberichten/2010/2018ua-status-nsaid2019s2019

05-08-2013 14:37
D.H. Siem zegt:

Een aantal jaar geleden is met veel media ophef het NSAID Vioxx door MSD uit de handel genomen wegens een verhoogd cardiotoxisch effect. MSD vreesde voor miljoenenclaims omdat zij de enige patenthouder was. Als onafhankelijk apotheker heb ik altijd al mijn verontrustheid uitgesproken mbt de overige NSAID's wegens een mogelijk vergelijkbaar te verwachten groepseffect. Maar vanwege het feit dat de bekende NSAID's als diclofenac, ibuprofen, naxproxen e.d. al lang uit patent zijn en reeds jaren worden gefabriceerd door extreem veel fabrikanten van merkloze geneesmiddelen is er voor de producent geen risico op grote scadeclaims te verwachten omdat er niet slechts 1 patenthouder is zoals bij Vioxx. Nu blijkt inderdaad uit dit onafhankelijke onderzoek dat de kans op cardiovasculaire risico's voor Diclofenac vergelijkbaar is als bij de selectieve COX-2-remmers.
Normaliter zou een merkfabrikant de Diclofenac onherroepelijk uit de handel halen uit vrees voor claims.
Diclofenac zal echter gewoon in de handel blijven omdat er met het vervallen van het patent inmiddels wereldwijd honderden fabrikant zijn die diclofenac in de handel brengen. Het gevolg is dat artsen Diclofenac gewoon door blijven voorschrijven en zoals te verwachten ook bij de risico patienten....

11-08-2013 15:25
H.R. Eleveld zegt:

Het tweede geneesmiddel dat in juni door de PRAC beoordeeld is, is ook voor apothekers van belang, maar wordt helaas niet genoemd in dit stuk!

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Referrals_document/Codeine_containing_medicinal_products/Recommendation_provided_by_Pharmacovigilance_Risk_Assessment_Committee/WC500144445.pdf

12-08-2013 22:11
D.T. Hendriksz zegt:

The PRAC recommendation will now be considered by the Coordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures
–Human (CMDh)at its meeting on 24
-
26 June 2013
.
Patients who have any questions should speak to their doctor or pharmacis.

--En hoe moet dat dan gaan na de nieuwste vondst van de verzekeraars om de zorguitgaven nog verder te verlagen? De herschikking van de EU door de NZa (onder druk van de verzekeraars) heeft gevolgen voor de inkomsten van de apotheken. EU zal fors omlaag gaan en de TU voorziet niet in informatie voorziening over nieuwe medicatie en helemaal niet in oude medicatie; die is al verstrekt. Dit komt de therapietrouw, het juiste gebruik van medicatie niet ten goede. Het aantal informatie vragen per dag aan de balie en telefoon is niet te tellen. Worden allemaal netjes beantwoord en betaald uit de algemene inkomsten, oa de EU. Zo werkt het immers. Verzekeraars menen dat apothekers meer EU declareren en dat in hun zak steken. De waard en zijn gasten ten voeten uit. Het is geen 'overwinst'!

EU mag nu alleen worden gedeclareerd als objectief vast wordt gesteld dat het ook de eerste keer is dat een patiënt een middel krijgt voorgeschreven en de patiënt moet instemmen met de declaratie en daarmee met het gesprek. De informatie voorziening is tevens gekoppeld aan de THS, eerste uitgifte.

Hoe zien de verzekeraars dat voor zich?

Pssst, wilt u een gesprek? Kost 5.50 en ik mag niet zeggen waarover, maar het komt voor uw eigen risico en het is uitleg over geneesmiddel in het algemeen en dit nieuwe geneesmiddel in het bijzonder. Goed luisteren want het wordt 1x verteld.

Nu al zijn patiënten achteraf boos omdat zij de inhalatie instructie moeten betalen.

Dit krijg je als je als verzekeraar denkt de zorg tot in detail en tot 1 cent achter de komma te kunnen registreren, te voorspellen en te controleren.

En dan komen met zo'n inbreng op de site van het PW?

Lijkt mij dat het juist voor verzekeraars van belang is om zich achter de oren te krabben hoe die info hun verzekerden moet gaan bereiken. Apothekers wordt het werk onmogelijk gemaakt!

Gaat Menzis de tarieven herberekenen opdat de ingreep van de NZa budgettair neutraal wordt doorgevoerd en de informatie voorziening door apotheken in stand kan blijven?

Zullen we maar terug gaan naar het gezonde verstand en een vast uniform tarief en vastleggen wat ervoor is gedaan?

17-08-2013 10:51
H.R. Eleveld zegt:

Hoewel off topic, wil ik u graag antwoord geven op uw relaas.

EU zit nu 1:1 gekoppeld aan de door u en uw collega zo verfoeide Z-indextaxe. Ofwel er is sprake van een geautomatiseerd trekkingsrecht.
Dat leidt tot de volgende zaken:
1) dubbele EU's (ongeveer 2,5%) wordt dubbel gedeclareerd door 2 apotheken.indien een verzekerde de anticonceptiepil per jaar krijgt en één dag later is dan jaar ervoor gaat de EU toeslag er gewoon weer bij.
2) wel EU gedeclareerd, geen EU gesprek gevoerd.
http://www.skipr.nl/actueel/id11141-apotheken-controleren-weinig-op-medicijngebruik-.html

(gaat u eens in een wachtruimte van een apotheek zitten en kijk wat er gebeurt)

Wij krijgen veel klachten van verzekerden over de kosten. "Hoe kan het dat er voor 15 tabletten eerst 13 euro is gedeclareerd en daarna 7?" Vaak komt dan aan het licht dat er geen EU gesprek geweest is, hoogstens het voorlezen van de etikettekst. Dat is geen EU- gesprek!

Die twee punten zijn voor ZN reden geweest een aparte zorgregel aan de NZa te vragen en opheffing van het Z-indextrekkingsrecht.

Er verandert dus niets aan de informatievoorziening aan de klant, de declaratiemethodiek verandert. Die informatie is belangrijk en blijft belangrijk en is wettelijk geregeld in de WGBO. Wat er verandert is dat er niet een EU toeslag wordt gedeclareerd als er geen zorg verleend wordt of als de zorg al verleend is. Het is dus eerder een prikkel om in alle apotheken de juiste zorg te gaan leveren.
Voor ons is precies zoals u zegt van belang dat een klant goed wordt voorgelicht over gebruik geneesmiddel.

19-08-2013 22:07
D.T. Hendriksz zegt:

Bij de overgang van het uniforme wmg tarief naar de gedifferentieerde tarieven in kader van 'prestatie' bekostiging is er zorg voor gedragen deze operatie budgettair neutraal te laten geschieden. Dit aan de hand van SFK en Vektis cijfers. Dubbele EU regels zaten er in en werden geaccepteerd als wisselgeld voor de betaling van het niet in tarieven te vangen zorg die apotheken leveren. Denk aan de beantwoording van vragen tussendoor, telefoontjes, emails e.d. losstaand van de EU en THS verstrekking. Die kosten gemoeid met deze zorg krijgen apotheken niet vergoed en wordt nu nog betaald uit de EU inkomsten.
Veel en weinig, vaak en zelden zijn nietszeggend en voegen niets toe aan de discussie. Geen onderbouwing.
Anticonceptie zit niet in de basisverzekering en betalen 'veel' patiënten uit eigen middelen. Steeds 'minder' patiënten nemen een aanvullende verzekering. Menzis gaat dan ook niet over de EU berekening tav anticonceptie of andere niet in de basisverzekering vallende materiaal en zorgkosten.
Volgens de NZa Marktscan zorgverzekeringsmarkt 2009-2013 snappen 'veel' burgers in dit land het systeemmodel niet. 40% weet niet welke verzekering hij heeft.
WGBO is 1 ding, betaling is een andere en verzekeraars gaan over de betaling. Geen betaling, geen WGBO. De Marktscan geeft aan dat verzekeraars niet van de lucht leven. En dat kunnen apotheken ook niet. Laat dus het gezond verstand wederkeren in dit land.
En aan cherry picking doen verzekeraars toch niet? Waarom nu wel ZN volgen en in andere gevallen, denk het roemruchte Convenant 2007 - 2009, niet?
Met de aangekondigde sanering in de EU en zonder verdere verhoging van tarieven, waarom niet het laatste All inn tarief van de NZa vergoeden? Alle K&B voor de verzekeraars, geen claw back en apotheken kunnen aan alle wensen van verzekeraars tegemoet komen.
Wat is daar nu op tegen? De NZa heeft toch altijd gelijk, ook na 3 jaar extrapoleren? Of is dat een te hete "Cherry'?

Back to top