Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Private doorstart LSP nu definitief

‘Geruisloze overgang van Ozis naar LSP’

PW Magazine 44, jaar 2012 - 29-10-2012
Verdere ontwikkeling en financiering van de infrastructuur van het landelijk schakelpunt (LSP) zijn definitief veiliggesteld tot 2016. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders hebben hierover vorige week afspraken vastgelegd. Apothekers die dit jaar hebben betaald voor een LSP-aansluiting krijgen die vergoed.
Private doorstart LSP nu definitief

Met het akkoord is voor apothekers de uitwisseling van medische gegevens met huisartsen en medisch specialisten definitief veiliggesteld. Een lange periode van onzekerheid komt ten einde, nadat de Eerste Kamer in 2011 de stekker uit het LSP had getrokken. Onder andere de volgende partijen bereikten vorige week overeenstemming: Zorgverzekeraars Nederland, patiëntenfederatie NPCF, de KNMP, Napco, ASKA en VKAN, de Landelijke Huisartsenvereniging, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en de Stichting Ozis.

De diverse ICT-leveranciers van Ozis, ook ondertekenaars van het convenant, garanderen een geruisloze overgang van Ozis naar het LSP. Zij zorgen ervoor dat onder andere de functionaliteit ‘medicatiebegeleidend apotheker’ – de signaalfunctie – medio juli is ingebouwd.

Zorgverzekeraars hebben toegezegd dat de financiering van het LSP, € 75 miljoen voor de komende drie jaar, buiten de contractering valt. De door de koepels van zorgaanbieders opgerichte Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) ontvangt deze financiering direct van de zorgverzekeraars en keert deze uit aan de zorgaanbieders. Voorwaarde voor de continuering van deze financiering is dat het LSP door zorgaanbieders ook daadwerkelijk in gebruik genomen wordt.

Campagne

Voor de kosten van een aansluiting – zoals de aanvraag van UZI-passen en de opt-in-registratie – is een vergoeding beschikbaar op basis van een vooraf vastgesteld normbedrag. Dit bedrag is nog niet bekend. De structurele kosten, onder andere de inzet van UZI-passen, worden vergoed op basis van daadwerkelijk gebruik. Voor de implementatie- en beheerskosten die groepen samenwerkende apothekers moeten maken voor het LSP is ook budget beschikbaar. Apotheken die in 2012 aansluitkosten hebben betaald voor het LSP krijgen deze vergoed.

De partijen gaan het succes van het LSP jaarlijks evalueren. In september 2014 besluiten zij of het LSP voldoet aan de verwachtingen en of het ook na 2015 in gebruik blijft. Zorgverzekeraars zijn voornemens de financiering volgens het huidige model te continueren.

Met het bereikte akkoord is tevens het startschot gegeven voor een landelijke campagne voor de opt-in-registratie. Vanaf 1 januari 2013 mogen via het LSP alleen medische gegevens worden uitgewisseld met uitdrukkelijke toestemming van de patiënt.

Document acties

Reacties

29-10-2012 15:49
D.T. Hendriksz zegt:

Zorgverzekeraars krijgen geen toegang tot deze data? Nou, daar denkt de Overheid toch anders over: Werkprogramma Raad voor de Volksgezondheid en Zorg en Centrum voor Ethiek en Gezondheid 2013 Werkprogramma Raad voor de Volksgezondheid en Zorg en Centrum voor Ethiek en Gezondheid 2013 PDF document | 7 pagina's | 480 KB Rapport | 29-10-2012 | VWS

"Dit is de aanleiding voor een advies van de RVZ over het gebruik van data in de zorg. De centrale vraag in dit advies zal zijn: hoe kunnen wij het gebruik van data in de zorg ten behoeve van sturing en besturing optimaliseren? Deze vraag impliceert de transformatie van data in beleidsrelevante kennis (op micro-, meso- en macroniveau). Beantwoording van deze vraag vereist dat de RVZ de doelen van sturing en besturing formuleert. Van deze doelen moet de Raad beoogde resultaten in termen van gezondheid afleiden. Van transformatie van data in kennis voor beleid is op dit moment onvoldoende sprake.

De Raad zal gebruik maken van casuïstiek, bijvoorbeeld het gebruik van data in de diabeteszorg. Interprofessionele communicatie staat daarbij centraal, maar het gebruik van data door zorgverzekeraars en andere zorginkopers zal ook aandacht krijgen. In de andere adviezen in dit werkprogramma (Gemeente en zorg, Corporate governance, Scenario?s) zullen voorstellen worden gedaan over het gebruik van data in de zorg.

De Raad neemt zich voor deze voorstellen een plaats te geven in het advies over data. Het advies verschijnt in het najaar van 2013. De RVZ zal samenwerken met onder meer DBC Onderhoud, IGZ, RIVM, NZa, het Kwaliteitsinstituut/CVZ, Gezondheidsraad, ZonMw en Nictiz. Ook dataleveranciers en –verwerkers zal hij bij de voorbereiding van het advies betrekken.

Back to top