Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Uvit: ‘Geen fraude onder apothekers’

PW Magazine 01 / 02, jaar 2011 - 30-12-2010
Zorgverzekeraar Uvit kan beschuldigingen over fraude aan het adres van circa 1300 apothekers niet bewijzen. Onderzoek van 15% van de verdachte declaraties wijst uit dat er geen sprake is van malversaties. “We overwegen nu het onderzoek te staken”, zegt Uvit-woordvoerder Dennis Verschuren.
Uvit: ‘Geen fraude onder apothekers’

De kwestie rond de vermeende fraude speelt al sinds afgelopen voorjaar. Uvit-bestuurder Martin Bontje sprak in een overleg van de commissie-Alders van 'grootschalige fraude onder apothekers’. Al snel verklaarde Uvit daarop dat de uitingen van Bontje voorbarig waren geweest en dat de zaak zou worden onderzocht.

De beschuldigingen spitsten zich toe op declaraties waarop geneesmiddelen staan vermeld die op dat moment niet in Nederland verkrijgbaar waren. Apothekers zochten in die gevallen naar alternatieven die weliswaar niet preferent waren bij Uvit maar wel bij andere verzekeraars.

"We hebben duizenden declaraties onderzocht, en het blijkt tientjeswerk te zijn", erkent   Verschuren. “Slechts bij een enkeling gaat het om substantiële bedragen van een paar duizend euro. Die zullen we terugvorderen.”

De zorgverzekeraar overweegt het onderzoek stop te zetten. “Aangezien het zo lang heeft geduurd om slechts 15% van de declaraties te onderzoeken, kun je je afvragen of het nog doenlijk is de overige 85% na te gaan.”

De KNMP is blij met de uitkomst van het onderzoek. “We hadden niet anders verwacht dan dat het met een sisser zou aflopen”, aldus woordvoerder Lennart Salemink. Wel wijst de organisatie op het feit dat het nog altijd mogelijk is dat zich leveringsproblemen voordoen. “Daar is geen oplossing voor bedacht", onderstreept Salemink. Volgens Uvit is onder bepaalde voorwaarden levering van een ander middel wel mogelijk.

Uvit erkent nu dat sommige middelen niet altijd leverbaar zijn. De zorgverzekeraar heeft daarom in de contracten met fabrikanten en leveranciers voor 2011 een boetebeding opgenomen. “Als de middelen zonder gegronde redenen niet worden geleverd, moeten ze ons een boete van enkele honderden euro’s per dag betalen”, maakt Verschuren duidelijk.

Document acties

Reacties

Anoniem
30-12-2010 17:06
zegt:

UVIT rekent in navolging van DSB-bank de hoogste prijs en krijgt de hoogste provisie van de medicijnleverancier. Tot 99%. De wettelijk verplichte prijs op het apotheeketiket wordt een farce en de ministers van VWS laten het gebeuren omdat ook UVIT volgens hen op eigen wijze moet kunnen concurreren met de andere ZN-klonen. Via betaling van clawback door de apotheekhoudenden kan UVIT zelfs meer dan 100% provisie verkrijgen. Het OverheidsGezondheidsZorgCasino is voor UVIT een spel zonder nieten. Deze maffia heeft zich via overheidswetgeving legaal gepositioneerd in het Noordelijk Koninkrijk. Provisieluchtbellen bij DSB, woekerpolissen, verliespolissen, ze zijn allemaal voorbeelden van uiteindelijk zeer kostbaar overheidsingrijpen. De staat kijkt ernaar en laat het lopen. Alleen de SP stelt nog kamervragen.

Het is net alsof Dick Scheringa zijn klanten het afsluiten van te hoge hypotheken bij zijn bank verwijt. Zo beschuldigde UVIT in een vlucht naar voren de apotheekhoudenden botweg van fraude. De balk in de eigen ogen!

2602
Vragen van het lid Van Gerven (SP)
aan de minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport over het bericht dat
zorgverzekeraar UVIT bonussen eigen
apothekers in zijn zak steekt.
(Ingezonden 20 april 2009)

3
Vindt u deze methode aanvaardbaar,
waarbij UVIT uit
concurrentieoverwegingen over de
rug van de patiënt wil voorkomen dat
andere verzekeraars profiteren van
het preferentiebeleid van UVIT?

Ja, met dien verstande dat ik de
uitlating «over de rug van de patiënt»
misplaatst acht. De manier van
aanwijzen van preferente middelen
van UVIT past goed in het kader van
het nieuwe zorgstelsel waarin sprake
is van onderling (ook op kosten)
concurrerende zorgverzekeraars. Een
en ander levert voordeel op voor de
verzekerden van UVIT en spoort
andere zorgverzekeraars aan om het
beter te doen voor hun verzekerden
dan UVIT. Net zoals dat geldt voor
andere onderdelen van de zorg. Zie
verder het antwoord op de vragen 1
en 2.

4

Hoe gaat u voorkomen dat de patiënt
mogelijk teveel betaalt voor zijn
medicijnen?

Dat is ten algemene een taak voor
individuele zorgverzekeraars.
Overeenkomstig de
verantwoordelijkheidsverdeling
in het nieuwe zorgstelsel
en de Langetermijnvisie
geneesmiddelenvoorziening is het,
binnen door de overheid gestelde
randvoorwaarden, aan
zorgverzekeraars om te voorkomen
dat hun verzekerden te veel betalen
voor farmaceutische hulp (inclusief
geneesmiddelen) of voor andere
zorg. Het voordeel van individueel
preferentiebeleid moet worden
toegerekend aan de individuele
patiënt in verband met het eigen
risico. Zie het antwoord op vraag 2.

Anoniem
30-12-2010 19:25
zegt:

De verplicht verzekerden die tot de categorie "perifeer" verzekerden behoren betalen zowiezo teveel voor hun zorg, inclusief de geneesmiddelen en farmaceutische zorg. Zorgverzekeraars sluiten contracten met zorgaanbieders met op voorhand een verschil in prijs tussen de perifere en de kerngebied zorgaanbieders. Kerngebied zorgaanbieders verplichten zich, tegen een mogelijk hogere beloning, een aanvullend pakket zorg te leveren aan verzekerden van deze verzekeraars. Per verzekeraar een ander aanvullend pakket.

De verplicht verzekerden weten bij het afsluiten van de zorgpolissen niet tot welke categorie zij behoren.

Mag allemaal in dit land. NPCF en Consumentenbond maken zich druk over heel andere zaken dan de belangen van de verplicht verzekerden in dit land.

En de NZa? En de Tweede Kamer? TuutTuutTuut...., geen gehoor.

Back to top