Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Patiënten in de kou gezet door Reclame Code Commissie

PW Magazine 13, jaar 2011 - 23-03-2011
De Thuisapotheek mag reclame maken met de gratis bezorging van geneesmiddelen. Dat heeft de Reclame Code Commissie beslist. De KNMP had een klacht ingediend tegen de Thuisapotheek over deze vorm van reclame.
Patiënten in de kou gezet door Reclame Code Commissie

De KNMP heeft er moeite mee dat De Thuisapotheek reclame maakt met gratis thuisbezorging van geneesmiddelen. “Dat doen apothekers massaal en is niet iets wat alleen De Thuisapotheek doet. Gratis thuisbezorgen zit in het tarief”, zegt KNMP-woordvoerder Rob Sebes.

De Reclame Code Commissie vindt desondanks dat De Thuisapotheek gratis thuisbezorging toch in haar advertenties mag gebruiken. Sebes: “Een duidelijke uitspraak. We gaan hier waarschijnlijk niet tegen in hoger beroep.”

Wel blijft de KNMP het principieel oneens met de werkwijze van De Thuisapotheek. “Hier moet gewoon een eind aan komen. De Thuisapotheek blijft klanten op een manier benaderen alsof ze de eigen apotheek van de patiënt is. We krijgen aanhoudend klachten van patiënten en apothekers over hoe De Thuisapotheek omgaat met de privacy van patiënten. Dat blijkt ook uit een recente uitzending van Tros Radar. Een teken dat De Thuisapotheek haar leven nog niet betert. We hopen dat patiënten deze klachten melden bij het College Bescherming Persoonsgegevens”, zegt Sebes.

Ook vindt de apothekersorganisatie dat De Thuisapotheek de medicatieveiligheid in gevaar brengt. “Reguliere apotheken hebben niet de beschikking over de medicatiegegevens van De Thuisapotheek. Want op een of andere manier wil deze apotheek niet meedoen met ons medicatiebewakingssysteem. Dat kan met name in de weekenden voor onveilige situaties zorgen als de dienstdoende apotheker geen inzage heeft in de medicatiegegevens van patiënten die in De Thuisapotheek staan ingeschreven. De IGZ heeft aangegeven internetapotheken in de gaten te houden", zegt Sebes.

Document acties

Reacties

Anoniem
23-03-2011 14:43
zegt:

Zou Rabobank ING voor de reclamecommissie sleuren als ING adverteert met gratis pinnen?

Het verstrekken van te hoge hypotheken door ING moet niet bij de reclamewaakhond , maar bij de AFM worden aangekaart.

Zo zal onveilige medicatiebewaking op het bordje van de IGZ moeten worden gedeponeerd.

Maar de KNMP heeft al haar recht verspeeld.

Tijdens het Congres Medicatieveiligheid (sic) liet vorig jaar maart professor Peter de Smet de NSAID's en acetosal vrij aan de drogisten en supermarkt.
Zij de handel, wij de gratis zorg.
Een ibuprofen niet in het acetosal dossier, dat is HARM.

Maar Peter heeft zo zijn eigen rapporten Harm en Harm-wrestling gedumpt.

Medicatiebewaking wordt gratis gedaan door apotheekhoudenden. Ook de medicatie via thuisapotheek, drogisten en supermarkt.

Omdat de Koepel het zo wil.

Juridisch kader overdracht medicatiegegevens voor
zorgverleners.
Samenvatting in 57 vragen en antwoorden
Behorende bij de richtlijn overdracht van medicatiegegevens in de keten
Versie oktober 2010. Vastgesteld in de landelijke stuurgroep overdracht van
medicatiegegevens in de keten op 3 november 2010.
Aangesloten partijen:
ActiZ, GGZ Nederland, KNMG, KNMP, LEVV, LHV, NFU, NHG, NICTIZ, NPCF, NVZ, NVZA, Orde,
V&VN, Verenso en ZN. IGZ en VWS zijn initiatiefnemers en aanjagers van de richtlijn. De FNT,
NMT, en VGN zijn later aangesloten.
Auteur: mr. J.A. Rendering
Juridische expertgroep Overdracht van Medicatiegegevens in de keten:
Mevrouw mr. A.M. Buijse, LEVV
mr. A. Ekker, Nictiz
mr. R.Ph. Gerzon, GGZ Nederland
mr. D.Y.A. van Meersbergen, KNMG
Mevrouw mr. J.A. Rendering, KNMP
Mevrouw mr. J.M. van der Ven, NMT
Juridisch kader ‘overdracht van medicatiegegevens in de keten’ voor zorgverleners, versie 5, oktober 2010 pagina 2 van 32

3.1 Onderzoeksplicht
VRAAG 16

Een zorgverlener heeft een onderzoeksplicht. Wat houdt dat in?
Iedere zorgverlener die handelingen verricht op basis van de medicatiegegevens dient
zich ervan te vergewissen of hij beschikt over de meest recente medicatiegegevens. Deze
verplichting noemen we de onderzoeksplicht.
De omvang van de onderzoeksplicht is niet voor iedere zorgverlener gelijk, maar reikt
zover als mogelijk is binnen de grenzen van de eigen bevoegdheid en deskundigheid.

Anoniem
23-03-2011 20:19
zegt:

De KNMP kan haar borst natmaken.

Thuisapotheek geeft het goede voorbeeld denken nu ook de poli-apotheken.

Vandaag krijgen wij een fax van het LUMC Poli-apotheek met het verzoek om alle gegevens van een verzekerde over te dragen, de verzekerde op inactief te zetten omdat verzekerde is ingegaan op het aanbod van de LUMC Poli-apotheek voor de levering van alle medicatie, behoudens de spoed, eigen bereidingen en de koelkast. Identiek aan de Thuisapotheek.

De poli-apotheek als Thuisapotheek. Landelijk dekkend. Toegevoegde waarde van een poli-apotheek wordt zo wel duidelijk.

Academische ziekenhuizen zitten aan het staatsinfuus. Aparte financiering. We moeten nu concurreren met staatsapotheken.

Kan de KNMP geen proefproces starten om deze vorm van staatssteun aan te vechten?

De betrokken verzekerde is 75 jaar en lijdend aan meerdere chronische aandoeningen. Of zij heeft begrepen wat zij heeft getekend mag worden betwijfeld. Tekent wel hoever deze poli-apotheek, Academisch en wel, gaat in het werven van cliënten. Mag allemaal in kader van concurrentie en marktwerking.

Samenwerken is het devies van de KNMP. Dat gaat op deze manier niet lukken.

Medisch Specialisten sturen nu al patiënten gericht naar de poli-apotheek. Concurreren of samenwerken?

2012 vrije prijzen. Gezien beleid van LUMC (en andere poli-apotheken) zijn de ziekenhuizen er helemaal klaar voor.

De KNMP heeft afgelopen week vergaderd met ZN over de vrije prijzen en verwonderd zich over de vrolijkheid van de zorgverzekeraars in deze. ZN ziet het helemaal zitten.

EVRM, 1 artikel, 1 protocol. Die rechtsgang moet de KNMP inslaan. Gegarandeerd succes. Per 2012 is die kans verkeken, tenzij de NZa ook dan met een kortingstarief komt bij budget overschrijding.

De "mist" in de polder zou heilzaam moeten werken; een polderoplossing voor de spagaat tussen concurreren en samenwerken. Daar is nog weinig van de merken. Is de KNMP in de "mist" de weg kwijt geraakt?

Anoniem
31-03-2011 18:03
zegt:

Antwoord op kamervragen van Gerven tav klantenwerving Thuisapotheek:

Vraag en Antwoord:
4
Vindt u het een wenselijke ontwikkeling dat de Thuisapotheek zich specialiseert op simpele medicijnen? Welke gevolgen heeft dit voor gewone apotheken? Komt hierdoor de beschikbaarheid van specialistische apotheekproducten onder druk te staan?
4
Over de wenselijkheid of onwenselijkheid van deze ontwikkeling neem ik geen standpunt in. De Thuisapotheek en andere landelijk werkende apotheken die zich toeleggen op herhaalmedicatie voorzien in een behoefte van de klant. De klant kiest hiervoor. Met de introductie van vrije tarieven wordt het veel gemakkelijker dan nu mogelijk om differentiatie aan te brengen in de bedragen die voor verschillende prestaties worden betaald. Nu is het nog gebruikelijk dat het door de NZa vastgestelde maximale receptregeltarief in rekening wordt gebracht voor diensten van zeer verschillende zwaarte. Straks zullen diensten met een geringe toegevoegde waarde minder beloond worden dan diensten met een hoge toegevoegde waarde. De beschikbaarheid van de diensten komt daarmee niet onder druk te staan. Uitgangspunt van vrije tarieven is immers dat de beloning is afgestemd op de toegevoegde waarde van de dienst. Dat zal ongetwijfeld betekenen dat de minder bewerkelijke en planbare diensten zoals het terhandstellen van herhaalreceptuur naar verhouding minder en de meer bewerkelijke diensten meer zullen worden beloond.

====

Dit gaat dus niet werken. Alle andere EU landen hebben gekozen voor een vestigingsbeleid voor zorgaanbieders ten einde de toegang tot bijvoorbeeld apotheken te borgen. De "vrije' markt kan daar niet in voorzien. Dat is al eerder gebleken met postkantoren, supermarkten, bakkers, kappers e.d.

De zorgverzekeraars gaan zeker niet betalen voor de vestiging van een "apotheek" die uitsluitend de spoed en acute zorg moet verzorgen en moet voldoen aan de NAN en IGZ normen.

Zorgverzekeraars hebben een zorgplicht en onderzoeken nu al de "reisbereidheid" en "wachtbereidheid" en goedgelovigheid van de verplicht verzekerden.

Het BKZ is en blijft van kracht in de tijd van de "vrije' prijzen. De NZa komt met referentie prijzen voor de verschillende prestaties. Het CvZ heeft al een duiding afgegeven.

In het beleid van het Ministerie is het "het zal wel" gehalte heel hoog.

De toekomstige Minister van VWS kan nu al bij Hans Hillen terecht voor advies hoe zich uit de voorzienbaar onstane situatie te redden.

Back to top