Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Invullen Kwaliteitsmonitor gestart

PW Magazine 07, jaar 2011 - 18-02-2011
De Kwaliteitsindicatoren Basisset 2010 is tot 1 april 2011 voor invullen beschikbaar.

Zodra alle gegevens verwerkt zijn, kunnen apothekers hun eigen resultaten vergelijken met het landelijk beeld. Verbetering van de kwaliteit van zorgverlening staat hierbij voorop.

Ga naar knmp.nl/kwaliteitsmonitor. In mei 2011 kunnen apothekers op deze plek hun resultaten terug zien. Heeft u vragen over de Kwaliteitsindicatoren Basisset? Mail naar

kwaliteitsmonitor@knmp.nl. Lees ook [PW 2011;146(5):36].

Document acties

Reacties

Anoniem
18-02-2011 10:41
zegt:

Publicatie en openbaarmaking van gegevens (vanaf de KNMP-site)

- De IGZ beoogt om een groot deel van de verzamelde gegevens uit de basisset kwaliteitsindicatoren rapportagejaar 2010, voorzien van een toelichting, op apotheekniveau publiekelij toegankelijk te maken via de website van KiesBeter.nl. Voorwaarde is dat de gegevens een voldoende mate van validiteit hebben. De beoordeling van de validiteit vindt plaats per indicator en in samenwerking met de KNMP, volgens algemeen geldende
wetenschappelijke criteria. De beslissing over publicatie ligt bij IGZ, waarbij de visie van de KNMP nadrukkelijk wordt meegewogen.


- Voorafgaand aan publicatie zal de gevestigde apotheker in staat gesteld
worden een zienswijze naar voren te brengen. In de IGZ webpublicatie zal
een mogelijkheid zijn voor de gevestigde apotheker om commentaar toe te voegen dan wel een hyperlink naar dat commentaar, zodat de lezer zich
gemakkelijk en volledig kan laten informeren.

- De IGZ gebruikt de gegevens van individuele apotheken voor haar
toezichtactiviteiten. IGZ behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om, in
voorkomende gevallen, de informatie die uit deze toezichtactiviteiten voortkomt, te publiceren conform het vigerende IGZ openbaarmakingsbeleid.

Onderdeel van openbaarmaking kan zijn het publiceren van de NAW gegevens
van apotheken die bij herhaling geen kwaliteitsindicatoren aanleveren.

Uit het rapport van 2009 van de IGZ

“Receptcontrole kan nog sneller en vollediger.
De indicator vraagt naar het aantal dagen dat de receptcontrole door de apotheker niet op dezelfde dag van terhandstelling heeft plaatsgevonden. De NAN noemt als norm: binnen 24 uur. Hier gaat de indicatorvraag uit van een strengere veiligheidsnorm dan de NAN”

De navolger van de NAN zal door de tuchtrechter uit haar ambt worden gezet. Voor 24 uur dezelfde dag is strenger dan binnen 24 uur. Tuchtrecht gaat boven de NAN. Primperan-casus 1996. Bestaande jurisprudentie gaat boven een NAN-norm. Conclusie is dat 70% van de apotheken dicht moet op grond van deze tuchtnorm.

“Apotheken die geen gegevens hebben aangeleverd en die daarvoor geen steekhoudende argumenten hebben gegeven, zullen intensiever toezicht en eventueel handhavende acties door de inspectie ondervinden. De handhavende acties zijn afhankelijk van de specifieke individuele situatie en bestaan uit het publiceren van de naam en adresgegevens van de apotheek in een lijst met non-responders of het afleggen van een inspectiebezoek gevolgd door in het uiterste geval aangifte bij het Openbaar Ministerie”

Blaming and shaming is hier direct vereist. Anders geeft meedoen een concurrentienadeel. Azivo apotheek staat niet op de lijst van verzekeraars-apotheken. De zes apotheken van zorgverzekeraars zijn alle DSW-apotheken.

“1.11 Aantal patiënten aan wie tenminste eenmaal een receptgeneesmiddel ter hand is gesteld
Alle apotheken hebben ingevuld wat het aantal patiënten was aan wie zij in het verslagjaar tenminste eenmaal een receptgeneesmiddel ter hand hebben gesteld.
In totaal werd door 1845 openbare apotheken aan 14,8 miljoen patiënten tenminste een¬maal een receptgeneesmiddel ter hand gesteld. Het aantal varieerde van 0 (n = 7) tot 60.000 patiënten, gemiddeld werd per apotheek aan 8008 patiënten (mediaan 7328) tenminste eenmaal een receptgeneesmiddel ter hand gesteld (figuur 1.4).”

Een apotheek, die niet aan patiënten levert dient gesloten te worden. Het zijn fabrikanten die de status van apotheek misbruiken. Zie het standpunt van de minister van VWS in zijn nadere Memorie van antwoord aan de Eerste Kamer.

“” Vaststelling van een nieuwe Geneesmiddelenwet
29359 NADERE MEMORIE VAN ANTWO Ontvangen 19 december 2006

.........Indien echter
alle bereidingen als hoofdactiviteit structureel niet rechtstreeks wordt
afgeleverd, en ook niet aan eigen patiënten, is geen sprake meer van
eigen bereidingen. Dan verschilt de situatie bij de bereidende apotheek
materieel niet van die bij een fabrikant of groothandelaar en is dus sprake
van vergunningplicht.

“Opvallend is dat een aantal apotheken aangeeft minder dan 1 fte apotheker te hebben terwijl het ingeschreven zijn als gevestigde apotheker een fulltime verantwoordelijkheid veronderstelt.”

Wederom constateert de IGZ een overtreding en doet geen onderzoek. (Wir haben es gewusst)

“Alle apotheken behoren een regeling voor bereikbaarheid in avond-, nacht- en weekend¬diensten te hebben. 85 procent van de apotheken is aangesloten bij een dienstapotheek, dit is een stijging ten opzicht van vorig jaar (80,4%). In 2009 waren 13 apotheken buiten openingstijden niet bereikbaar en ook niet aangesloten bij een dienstregeling, dit waren er 7 minder dan in het vorige jaar. Dit betreft vooral apotheken met een bijzondere functie. Opvallend is dat de andere apotheken met een bijzondere functie wel een regeling voor bereikbaarheid in avond-, nacht- en weekenddiensten hebben.”

Wederom constateert de IGZ een misstand en doet geen onderzoek. (Wir haben es gewusst) Niet meedoen is wel de lusten en niet de lasten!

“Gastrointestinale bloedingen behoren tot de ernstigste bijwerkingen van NSAID’s. Jaarlijks komen minstens 3000 mensen in het ziekenhuis terecht ten gevolge van een maagbloeding door NSAID’s. NSAID’s staan in de top 3 van geneesmiddelen die bijdragen aan geneesmiddelgerelateerde ziekenhuisopnames. Leeftijd is de belangrijkste risicofactor voor het optreden van maagulcera bij gebruik van NSAID’s. De CBO-consensus stelt dat alle patiënten ouder dan 70 jaar die klassieke NSAID’s gebruiken gastroprotectie moeten krijgen.”

Het antwoord van Bert Leufkens, voorzitter van het CBG hierop is : Wir haben es gewusst, maar ik neem vaak beslissingen waar ik het niet mee eens ben.
We leggen de ibuprofen bij supermarkt en drogist zonder bewaking op naam. Alleen apotheker JC Kortekaas ging naar de Raad van State. De Koepel vond het goed bij mo

Back to top