Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Inspectie kritisch over grootbereiders

Mankementen betreffen vooral papierwerk

PW magazine 27 / 28, jaar 2011 - 05-07-2011
Slechts drie van de twintig collegiaal bereidende apotheken die de Inspectie voor de Gezondheidszorg bezocht, voldoen volledig aan de eisen. Dat blijkt uit een rapport van de IGZ dat vorige week verscheen. “De meeste getoetste apotheken voldoen niet op de onderdelen productdossiers en GMP.”
Inspectie kritisch over grootbereiders

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) bezocht in de periode van september 2010 tot januari 2011 twintig apotheken die bereidingen doorleveren aan collega’s. Ze bekeek of apothekers voor uitvoering van een bereiding onderzochten of er een geregistreerd alternatief voorhanden is en of bereidingen rationeel onderbouwd waren. Verder keek de Inspectie naar de aanwezigheid van productdossiers en de naleving van de GMP-eisen. Slechts drie van de onderzochte apotheken bleken op deze vier onderdelen een voldoende te scoren.

“Een tegenvallend resultaat”, vindt apotheker Mireille Visser, werkzaam bij ApotheekZorg in Sittard. Deze apotheek startte een nieuwe productielocatie nadat bleek dat haar productiefaciliteiten op de oude locatie niet aan de eisen voldeden. Ze juicht toe dat de IGZ de situatie bij Nederlandse grootbereiders in kaart brengt. “Zeer goed dat de Inspectie één lijn trekt voor alle apotheken.”

Gedogen

De aanleiding voor het IGZ-onderzoek dateert uit 2007, toen de Geneesmiddelenwet in werking trad die collegiaal doorleveren van bereidingen niet toestaat. Als van een noodzakelijk middel geen geregistreerd preparaat in de handel is, wordt bereiden echter noodzaak. Daarom besloot de Inspectie collegiaal doorleveren te gedogen, onder voorwaarde dat bereidende apotheken aan een aantal eisen voldoen. De IGZ informeerde in 2007 alle apotheken hierover middels een circulaire.

In de periode van 2008 tot 2009 onderzocht de Inspectie acht grootbereidende apotheken. Geen van deze acht apotheken voldeed aan de circulaire-eisen.

De Inspectie besloot daarom onderzoek te doen bij een grotere groep collegiaal bereidende apotheken. De uitkomst daarvan ligt nu op tafel. “Bij goed lezen van het rapport valt op dat de meeste van de bezochte apotheken goed op weg zijn aan de eisen te voldoen”, stelt Paul Le Brun, ziekenhuisapotheker en bestuurslid van de NVZA. “Dit rapport maakt duidelijk dat geneesmiddelen die niet in de handel zijn, op doelmatige en kwalitatief verantwoorde wijze kunnen worden bereid. “De meeste ziekenhuisapotheken voldoen niet op het onderdeel productdossiers. Deze onderdelen kosten de meeste inspanning.”

Tempo

De IGZ schrijft in het rapport dat veel apotheken dicht bij een voldoende resultaat zitten. Met relatief weinig inspanningen kunnen zij dat bereiken. Daarvoor krijgen ze nog een jaar de tijd. Voldoen ze dan nog niet, dan riskeren ze een boete.

Yvonne Bouwman, apotheker bij het Laboratorium der Nederlandse Apothekers van de KNMP in Den Haag, verwacht niet dat dit lot veel apotheken zal treffen. “Drie apotheken voldoen en we verwachten dat binnen een jaar ook veel van de andere apotheken voldoen. Wij raden niet-bereidende apothekers aan het rapport van ‘hun’ doorleveraar te bestuderen en in gesprek te gaan over de voortgang van de verbeteringen.”

Document acties

Reacties

Anoniem
05-07-2011 12:13
zegt:

De IGZ lapt de parlementaire behandeling aan haar laars!

“Indien echter alle bereidingen structureel niet rechtstreeks
worden afgeleverd, en ook niet aan eigen patiënten, is geen sprake meer
van eigen bereidingen.”

Immers blijkt dat de wetgever anders kijkt.

“Dan blijkt in
de Memorie van Antwoord aan de Eerste
Kamer van 19 december 2006 (29359F) de
invalshoek van de wetgever niet de bereiding
maar de bereider te zijn.”

De IGZ controleert bereidingen van “eigen bereiders””
die zich niet zo mogen noemen.

Drie van de 20 voldoen aan criteria die niet mogen worden toegepast!


----
Memorie van
antwoord
Collegiale bereiding in de gevarenzone [Pharm
Weekbl. 2007;142(33)32-5]; Collegiale levering

[Pharm Weekbl. 2007;(34):8].

Nu KNMPsecretaris
Jos van Dalen verwijst naar de
parlementaire behandeling, is het een goed moment deze teksten te lezen. Dan blijkt inde Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer van 19 december 2006 (29359F) de invalshoek van de wetgever niet de bereiding maar de bereider te zijn.

Te lezen valt op pagina 6 naar aanleiding van vragen van de PvdA-fractie, dat gevreesd wordt voor een
situatie waarin er maar geproduceerd wordt voor en door apothekers, omdat dit immers zou betekenen dat er geen vergunningplicht is. De minister antwoordt dan onomwonden dat apothekers zijn vrijgesteld van vergunningplicht
mits ze leveren aan eigen patiënten.

Ze mogen zelfs geen eigen bereidingen
leveren aan patiënten van een andere apotheek.

“Incidenteel kan een apotheek een medicijn wel eens collegiaal bereiden. Indien echter alle bereidingen structureel niet rechtstreeks worden afgeleverd, en ook niet aan eigen
patiënten, is geen sprake meer van eigen
bereidingen. Dan verschilt de situatie bij de bereidende apotheek materieel niet van die bij een fabrikant of groothandelaar en is dus sprake van vergunningplicht. De zinsnede
op kleine schaal is ontleend aan artikel 40,tweede lid, tweede alinea van richtlijn 2001/83/EG.”

De wetgever kijkt in eerste instantie naar debereider, niet naar de bereiding. Instituten als
Fagron en de Collegiale Bereider leveren niet aan eigen patiënten en zijn dus zonder meer buiten de wet. De niet-bereidende apotheken zullen uiteindelijk ook in commercieel en
juridisch zwaarder weer komen.

J.C. Kortekaas
Leidschendam, 25 augustus 2007

Anoniem
06-07-2011 12:31
zegt:

De wet spreekt over:

"Eigen bereidingen"

Doorgeleverde eigen bereidingen heten nu collegiale bereidingen en zijn daarom per definitie GEEN

"Eigen Bereidingen".

De IGZ controleert Collegiale Bereidingen, die de Geneesmiddelenwet niet kent.

Want Collegiale Bereidingen zijn immers per definitie geen eigen bereidingen.

"Je gaat het pas zien als je het door hebt" (JC)

Anoniem
06-07-2011 13:32
zegt:

Grootbereiders zijn destijds gered door de KNMP/NVZA.

--

24 augustus
Pharmaceutisch Weekblad
2007
8
Reacties
Een reactie telt maximaal 250 woorden. De redactie heeft
het recht reacties te redigeren, in te korten en te weigeren.
Reacties die voor 9 uur op maandag in digitale vorm zijn
ontvangen worden zo mogelijk dezelfde week geplaatst.

Collegiale levering

Collegiale bereiding in de gevarenzone [Pharm
Weekbl. 2007;142(33):32-5].

De auteurs concluderen
op grond van de Geneesmiddelenwet en
hetgeen tijdens de parlementaire behandeling hierover is gezegd, dat er slechts plaats lijkt te zijn voor de eigen bereiding in de eigen apotheek ten behoeve van eigen patiënten.

De KNMP en de NVZA constateren dat het collegiaal leveren van eigen bereidingen onmisbaar is in de zorg en tevens onder voorwaarden is toegestaan Het belang van de patiënt staat
centraal. Als er geen industrieel bereid geneesmiddel op de markt is of er anderszins goede redenen zijn in het belang van de patiënt, kan de apotheker een – farmacotherapeutisch
verantwoorde – apotheekbereiding maken.
Voor de eigen patiënt, maar onder voorwaarden ook op verzoek van en voor een andere apotheek. Ter hand stellen door de bereidende apotheek kan via de bestellende apotheek.

Van belang is dat beide apothekers goed
samenwerken bij de medicatiebewaking.
De KNMP en de NVZA hebben de Inspectie
inmiddels laten weten dat zij het noodzakelijk achten dat ter hand stellen via de huisapotheek
dan wel de ziekenhuisapotheek is
toegestaan. De apotheker heeft zich behalve aan de Geneesmiddelwetgeving immers ook te houden aan het leveren van kwaliteit (Kwaliteitswet zorginstellingen) en aan goed
hulpverlenerschap (geneeskundige behandelingsovereenkomst).

Inmiddels is op
www.knmp.nl een LNA-mededeling Apotheekbereiding en wet
geplaatst over de voorwaarden
voor de samenwerking tussen bereidende
apotheek en terhandstellende apotheek. Daar is ook de brief aan de Inspectie te vinden.

Jos van Dalen, secretaris KNMP
Peter Lerk, secretaris NVZA
Den Haag, 17 augustus 2007

In dit PW is de onwettelijke "collegiale bereiding" uitgevonden.

De Geneesmiddelenwet kent slechts de
eigen bereiding.

Anoniem
06-07-2011 13:36
zegt:

Collegiale bereiding in de gevarenzone. Inspectie stopt met gedogen van huidige werkwijze .(oorspronkelijke artikel)

http://www.pw.nl/archief/2007/2007-33/2007pw33p32.pdf/at_download/file

Anoniem
06-07-2011 21:19
zegt:

De IGZ aan het woord:

"De huidige wetgeving staat collegiaal leveren echter niet toe. Als Inspectie voor de
Gezondheidszorg heb je dan twee opties. Eén optie is het strikt handhaven van de
Geneesmiddelenwet waardoor zowel de beschikbaarheid van voor de patiënt noodzakelijke
geneesmiddelen als de kwaliteitsverbetering door een meer gecentraliseerde
productie, in de knel kunnen komen. De andere optie is om een gedoogconstructie
op te zetten. Daaraan is in 2007 vorm gegeven middels de circulaire
grootschalig bereiden. Hierin wordt voor patiënten waarvoor dit een duidelijke
meerwaarde heeft, het collegiaal doorleveren onder strikte voorwaarden toegestaan.
Met het in dit rapport beschreven onderzoek heeft de inspectie bij apothekers die
aan veel collega’s doorleveren, getoetst of zij aan de eisen uit de circulaire voldoen.
In de praktijk blijkt dit nog een minderheid te zijn. De meerderheid van deze
apothekers is wel, onder druk van de inspectie, bezig om een kwaliteitssysteem op
te zetten, gericht op implementatie van de eisen uit de circulaire. Met een dergelijk
kwaliteitssysteem zal de apotheker moeten borgen dat alle geneesmiddelen die
collegiaal worden geleverd aan de eisen van de circulaire voldoen.
Voor zover dit niet haalbaar is, is het nodig om het assortiment te rationaliseren en
te beperken tot die geneesmiddelen die noodzakelijk zijn voor de patiënt.
Het feit dat met de inwerkingtreding van de Geneesmiddelenwet op 1 juli 2007,
direct daarop de circulaire op 22 augustus van datzelfde jaar werd gepubliceerd,
geeft aan hoe nijpend de problematiek voor de patiëntenzorg was om geneesmiddelen
beschikbaar te hebben die niet als handelsproduct te verkrijgen zijn."

Prof. dr. G. van der Wal,
Inspecteur-generaal voor de Gezondheidszorg

====

Die Geneesmiddelenwet kwam natuurlijk geheel uit de lucht vallen. Alle betrokken partijen waren totaal verrast door de publicatie in de Staatscourant.

Wat een onzin. Natuurlijk wisten KNMP en IGZ dat de EU wet en regelgeving die aan de basis stond van de Geneesmiddelenwet de gezellige toestand in de polder zou doorkruisen. Natuurlijk hebben KNMP en IGZ dit stil gehouden. En natuurlijk kwam de gedoogcirculaire niet uit de lucht vallen. Was allemaal in de achterkamertjes gefikst en geregeld.

"Tussen de apotheek waar de patiënt zijn recept inlevert mag geen tweede apotheek tussen komen."

Zie de praktijk van alledag en stel vast dat aan dit artikel uit de Geneesmiddelenwet, en de EU wet en regelgeving, in de praktijk geen inhoud wordt gegeven.

De IGZ heeft de circulaire uit 2007 recent ingetrokken en volgens mij niet vervangen door een nieuwe.

Fatale datum van 2008 is gepasseerd en in 2011 komt de IGZ met een treurig stemmend rapport. Het gedogen gaat voort, met steun van de KNMP.

Moet iedere apotheek nu bereiden? Neen. Wel hebben apotheken die wel bereiden een concurrentie voordeel boven degenen die niet bereiden. Hier worden rechtszaken over gevoerd. Niet bereidende willen forceren dat bereidende apotheken hun bereidingen gaan doen, juist wegens de concurrentie strijd.

De KNMP weet dit dondersgoed. De NMa snapt dit niet of staat het marktbederf en marktverdeling middels overtreding van de Geneesmiddelen oogluikend toe.

De Mededingingswet wordt overtreden met deze gedoogsituatie.

Per 2012 kan de IGZ de Geneesmiddelen gewoon handhaven. Vrije prijzen impliceren dat verzekeraars zorg moeten inkopen bij de verschillende soorten apotheken die er al zijn ontstaan en nog zullen ontstaan. Laat daar de vrije prijzen dan maar eens doen gelden: bereidende apotheken mogen een kostendekkend budget vragen met opslag conform vrije markt.

Wat is daar op tegen KNMP? IGZ? Laat dan de verzekeraar en de patiënt dan maar kiezen tussen de verschillende apotheken en zien bij welke men blijft: de klassieke openbare apotheek, tot 2012 de Benchmark van de NZa. (Merkwaardig genoeg niet van de KNMP)

De markt zal zorgdragen dat ad hoc geneesmiddelen conform gestelde eisen van de NAN: voor eigen patiënten, LNA, FNA, lege artis e.d., beschikbaar blijven voor de patiënt tegen een juiste prijs/kwaliteit verhouding. Daar hoeft de IGZ zich geen zorgen over te maken. Dat is immers de marktwerking die de IGZ/VWS toch beoogen? De onzichtbare hand zal zijn werk doen. De zorgplicht van de verzekeraars ziet daar op toe. Daar is de IGZ toch niet bang voor?

Anoniem
06-07-2011 21:55
zegt:

Toetsingskader

De Geneesmiddelenwet
De Geneesmiddelenwet, inwerkingtreding 1 juli 2007, bevat voorschriften voor het
product geneesmiddel en de vervaardiging en distributie ervan. Volgens de wet mag
een apotheekhoudende zelf geneesmiddelen bereiden (officinaal en magistraal) voor
patiëntenc. Deze geneesmiddelen moeten in de eigen apotheek, door of in opdracht
van een apotheekhoudende, op kleine schaal worden bereid en aan de eigen
patiënten ter hand worden gesteld. Er is geen wetsartikel dat collegiaal leveren als
zodanig verbiedt, maar uit het systeem van de wet volgt dat collegiaal leveren niet
is toegestaan.

De circulaire ‘Grootschalig bereiden door apothekers’
In de circulaire 'Grootschalig bereiden door apothekers' (2007-02-IGZ) van 22
augustus 2007 verwoordt de inspectie de strikte voorwaarden waaronder zij
collegiaal leveren toestaatd. De circulaire is ondersteund door de Minister van VWS2.

===De circulaire is ondersteund door de Minister van VWS.

De Minister heeft het laatste woord ook in handhaving van de Wet?

IGZ is een onafhankelijk orgaan van VWS en met opzet op afstand gezet van VWS om politieke besluitvorming zo veel mogelijk te beperken. Zij hoeft in het besluitvorming dan ook niet te worden ondersteund door de Minister.

De IGZ heeft geen steun nodig. De circulaire uit 2007 is dan ook recent ingetrokken zonder dat een nieuwe circulaire is uitgegeven. De chaos is nu compleet.

De IGZ lijkt zich te verschuilen achter de Minister in de wetenschap dat de Wet wordt overtreden en de IGZ eigenlijk moet handhaven. Doelmatigheid wint het hier van de kwaliteit. Dat belooft wat te worden in de toekomst.

En de KNMP gaat hier geheel in mee. Het Witboek heeft inmiddels een zwart randje gekregen.

Anoniem
06-07-2011 22:06
zegt:

Enkele van de bezochte apotheken scoorden op alle onderdelen waarop werd
beoordeeld een onvoldoende; deze apothekers zullen aanzienlijke inspanningen
moeten verrichten om binnen de toegekende termijn van twaalf maanden na het
eerste inspectiebezoek het vereiste "kwaliteitsniveau te kunnen bereiken. Bij één van
de bezochte apothekers werden risico’s geconstateerd inzake de bereiding voor
eigen patiënten hetgeen aanleiding was voor de inspectie om ‘verscherpt toezicht’e
in te stellen."

==
Voor de eigen patiënten? Bij een apotheek die "collegiaal" doorlevert?

===

"Sommige apotheken zullen bij te weinig
progressie tot een van de alternatieve acties moeten overgaan: stoppen met
doorleveren dan wel registreren van een deel of van alle geneesmiddelen. Hoewel
het algemene beeld dus nog onbevredigend is, past een nuancering."

=====

Dat krijg je van hinken op twee gedachten. Onnavolgbaar. Fatale datum was 2008. 2011 de herkansing. En eerst na 12 maanden moeten de betreffende overtreders dan maar registreren volgens de Geneesmiddelenwet.

Waarom dan niet direct? Geneesmiddelenwet is niet opeens ontstaan en geschreven. Bedoeling van deze wet is evident en dus is handhaving vereist. Daarvoor is de IGZ in het leven geroepen. Van gedogen komt Volendam en Enschede op het netvlies.

Om een fijnmazig netwerk van apotheken in stand te houden moet de Geneesmiddelenwet worden gehandhaafd. Niet alles moet worden gemaakt, niet alles hoeft worden gemaakt en wat moet worden gemaakt kan heel goed volgens de Geneesmiddelenwet, zonder gedoog circulaires. De IGZ geeft het zelf aan.

Per 31-12-2011. Big Bang. Samen met afschaffing van de Z-index KNMP taxe.
Vrije prijzen met een centrale prijslijst kan alleen in Nederland.

Anoniem
06-07-2011 22:10
zegt:

De steun van de minister is gelogen, Dit is een ambtsmisdrijf.

De IGZ lapt de parlementaire behandeling aan haar laars!
De minister in de Eerste Kamer:

“Incidenteel kan een apotheek een medicijn wel eens collegiaal bereiden. Indien echter alle bereidingen structureel niet rechtstreeks
worden afgeleverd, en ook niet aan eigen
patiënten, is geen sprake meer van eigen
bereidingen. Dan verschilt de situatie bij de bereidende apotheek materieel niet van die bij een fabrikant of groothandelaar en is dus sprake van vergunningplicht. De zinsnede
op kleine schaal is ontleend aan artikel 40, tweede lid, tweede alinea van richtlijn 2001/83/EG.”


Immers blijkt dat de wetgever anders kijkt.

“Dan blijkt in
de Memorie van Antwoord aan de Eerste
Kamer van 19 december 2006 (29359F) de
invalshoek van de wetgever niet de bereiding maar de bereider te zijn.”

De IGZ controleert eigen bereidingen van “collegiale bereiders””
die zich niet zo mogen noemen, want collegiale bereiders bestaan niet in de Geneesmiddelenwet. Alleen eigen bereiders.


Drie van de 20 voldoen aan criteria die niet eens mogen worden toegepast!

Anoniem
06-07-2011 22:23
zegt:

Beschouwing
Ten aanzien van het collegiaal leveren van eigen bereidingen tussen apothekers
onderling is het veld de laatste jaren behoorlijk in beweging. Vroeger maakte elke
apotheek nog zelf bereidingen voor zijn eigen patiënten. Nu worden deze activiteiten
steeds meer geconcentreerd bij een beperkte groep van apotheken die zich juist op
het produceren en collegiaal leveren van eigen bereidingen toeleggen. Het voordeel
van deze concentratie is dat de bereiding van deze geneesmiddelen op grotere of
frequentere schaal plaatsvindt dan bij de individuele apotheek, waardoor er betere
waarborgen zijn voor de kwaliteit van het geneesmiddel. Een apotheker die op
kleine schaal bereidt, zal steeds moeilijker (tegen acceptabele kosten) aan de
toegenomen kwaliteitseisen kunnen voldoen.

-----

En uit de eigen onderzoeken van de IGZ zelf blijkt dat deze vermeende voordelen niet worden gehaald. Van kwaliteitsborging is geen sprake. Van de producten is geen onderbouwing, geen productdossier, geen onderzoek naar stabiliteit, houdbaarheid e.d. aanwezig. Er is geen verschil tussen de ad hoc bereiding in een apotheek voor x aantal eigen patiënten en de doorleverende "collegiale" doorlevering voor y patiënten van z apotheken.

De klassieke openbare apotheek die conform wet en regelgeving werkt en levert presteert beter dan de doorleverende apotheek en de inkopende management apotheek.

Gedoogsituatie werkt niet. Bij lange na niet: 3 op 28 voldoen aan de gedoogcirculaire uit 2007. In 2011. 4 jaar na dato. Zelfs fundamentele dossiers zijn er niet of niet op orde.
Gekker moet het niet worden in dit land. Nog even en de klassieke openbare apotheek wordt het verboden voor eigen patiënten te bereiden.

Laat de IGZ de grootindustriëlen maar hun waren conform EU wet en regelgeving registeren. Dat zal flink opschonen.

Wat niet meer te krijgen is kan de klassieke openbare apotheek voor eigen patiënten bereiden. Tegen een marktconforme prijs.

Anoniem
12-07-2011 21:54
zegt:

"Inspectie kritisch over grootbereiders

Mankementen betreffen vooral papierwerk"

Kopje klopt.
De Geneesmiddelenwet kent alleen

"Eigen Bereiders"

Het papierwerk verraadt de Grootbereiders en dus fraudeurs.

Anoniem
13-07-2011 01:42
zegt:

Het "papierwerk" was onvoldoende? Dat was volgens de KNMP niet zo'n ramp.

Wat houdt dat "papierwerk" dan eigenlijk wel niet in?

Productdossiers: onderbouwing ontwerpkwaliteit onvoldoende prioriteit
Voor nog te weinig geneesmiddelen die apotheken collegiaal leveren, waren dossiers
aanwezig die de ontwerpkwaliteit adequaat onderbouwden. In die gevallen ontbraken
bijvoorbeeld voor de houdbaarheidstermijnen die aan deze producten werden toegekend
relevante stabiliteitsgegevens en waren bereidingsprocessen en analysemethodes
niet conform de GMP-normen gevalideerd.

Productdossiers: de systematiek voor het merendeel operationeel
De derde deelvraag van dit onderzoek (zie 1.2) ging over de voorwaarde van de
inspectie dat apotheken alleen eigen bereidingen collegiaal mogen leveren waarvoor
zij dossiers hebben opgesteld waarin de onderbouwing van de ontwerpkwaliteit is
vastgelegd.
Ruim de helft van de bezochte apothekers had de systematiek voor het samenstellen
van productdossiers op orde.
De inspectie concludeert dat de meeste apothekers wel bereid en in staat zijn om
voor de bereidingen een productdossier aan te leggen, maar dat dit proces nog niet
is afgerond.


De Europese GMP-normen bevatten gedetailleerde aanwijzingen voor de kwaliteitsborging
van alle relevante aspecten van de bereiding, opslag en controles van
geneesmiddelen. In het kader van dit onderzoek beperkte de inspectie zich tot een
selectie van onderwerpen uit deze normen die zij het belangrijkst achtte voor dit
onderzoek en deze geneesmiddelen, te weten:
 Faciliteiten.
 Wegen van grondstoffen en controle van hun identiteit en kwantiteit.
 Zelfinspecties.
 Niet-steriele bereidingen.
 Steriele bereidingen.
 Voor toediening gereedmaken (VTGM).
 (Parametrische) vrijgifte.
 Documentatie.
 Kwaliteitscontrole.
 Klachten.
 Terugroepingen (‘recalls’).


De IGZ stelt verder:

Sommige apotheken zullen bij te weinig
progressie tot een van de alternatieve acties moeten overgaan: stoppen met
doorleveren dan wel registreren van een deel of van alle geneesmiddelen

Het lijkt erop dat de nVWA in dit land strenger handhaaft dan de IGZ.

Waarom zou registreren nu strenger zijn dan Doorleveringen als de IGZ zegt de EU regels nu al te handhaven voor Doorleveringen o.a. de productdossiers, onderbouwing ontwerpkwaliteit e.d.

De spagaat waarin de IGZ zich heeft laten manoevreren wordt zo langzamerhand hachelijk. En de KNMP is voorstander van het gedogen van deze misstanden wegens "doelmatigheid"? Gaat kwaliteit ten onder aan de druk van MinFin, NZa en VWS? Waar is de KNMP eigenlijk mee bezig?

Zullen we dan ook maar niet gaan certificeren? Dat is toch ook "papierwerk". Iedere certificering van een apotheek in dit land behoort te falen omdat de ingekochte Doorgeleverde Eigen Bereidingen niet blijken te voldoen aan de IGZ circulaire en helemaal niet aan de EU normen voor GMP.

Zie daar maar eens uit te komen.

Back to top