Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Gemiddelde prijsdaling oktober bedraagt 0,5%

Grootste besparingseffect door daling van lijstprijzen bij ivacaftor

PW42 - 20-10-2023 | door SFK
De prijzen van receptplichtige pakketgeneesmiddelen daalden in oktober 2023 met gemiddeld 0,5% in vergelijking met de maand ervoor. Op jaarbasis levert dit een geschatte besparing op van € 17 miljloen. Het grootste deel hiervan – € 15 mln – komt van geneesmiddelen met een maximumprijs. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

Bij de vaststelling van geneesmiddelprijzen zijn fabrikanten gebonden aan maximumprijzen. Uit de Wet GeneesmiddelenPrijzen (WGP) volgt dat deze zijn gebaseerd op het gemiddelde van de prijzen van vergelijkbare geneesmiddelen in België, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen. Tweemaal per jaar – in april en oktober – kunnen de maximumprijzen worden herzien.

In september 2023 telde de SFK 15 miljoen verstrekkingen van 11.000 verschillende artikelverpakkingen. Van 89% van deze verpakkingen bleef de apotheekinkoopprijs (AIP) in oktober gelijk, bij 7% daalde deze en bij 4% steeg de prijs. De gemiddelde prijsdaling kwam uit op 0,5%. De SFK berekende dit aan de hand van het verstrekte volume in september vermenigvuldigd met de prijzen van september en oktober. Daarmee hebben wijzigingen in aantal en aard van de verstrekte geneesmiddelen geen invloed.

De overheid stelt niet voor alle artikelen een maximumprijs vast. Zo moet in ten minste twee van de referentielanden een prijs kunnen worden bepaald. De WGP-herijkingsmomenten hebben dus ook niet voor alle artikelen gevolgen. Van de 11.000 verstrekte artikelen werd voor 42% in oktober een maximumprijs vastgesteld.

De gemiddelde prijsdaling van 0,5% leidt op jaarbasis tot een geschatte besparing van € 17 miljoen aan inkoopwaarde. Van dit effect komt het grootste deel – € 15 mln – van geneesmiddelen waarvoor in oktober een maximumprijs gold.

Ivacaftor

De maximumprijs is echter niet altijd bepalend voor de hoogte – of in dit geval de daling – van de AIP. Zo kwam de prijsdaling met het grootste besparingseffect – € 7,5 miljoen – voor rekening van ivacaftor, gebruikt bij taaislijmziekte. Voor dit product daalde weliswaar de maximumprijs met 1%, maar de AIP daalde met 10% harder, en lag zowel voor als na de verandering al onder de maximumprijs. Overigens valt dit middel onder een prijsarrangement van de overheid, waardoor de werkelijke maatschappelijke prijs onbekend is.

 

Stichting Farmaceutische Kengetallen: info@sfk.nl

Document acties

Back to top