Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Afwijken preferentiebeleid vooral logistiek gedreven

Bijna vier keer zo vaak niet-preferent middel om logistieke dan medische reden

PW36 - 08-09-2023 | door SFK
Verzekeraars en apothekers maken jaarlijks afspraken over de preferentie-compliance. Dat is de mate waarin apothekers het door verzekeraars preferent aangewezen geneesmiddel afleveren. Bij afwijking van het preferentiebeleid kunnen apothekers de reden daarvoor vastleggen. De afwijking om logistieke reden verdubbelde de afgelopen anderhalf jaar. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

In beginsel hebben patiënten binnen het preferentiebeleid recht op vergoeding van het geneesmiddel van de door hun verzekeraar aangewezen fabrikant. Voorschrijvers kunnen medisch noodzakelijke redenen (MN) vaststellen waardoor apothekers van dit preferentiebeleid moeten afwijken. Bij leveringsproblemen of tekorten kunnen apothekers vastleggen dat ze vanwege logistieke noodzaak (LN) afwijken van het preferentiebeleid.

In juli dit jaar was elke zesde verstrekking binnen het preferentiebeleid (17%) een afwijking van het preferentiebeleid. Bij 3,6%-punt daarvan was dit een afwijking vanwege MN. Dit is een lichte daling ten opzichte van 2022. Daartegenover staat dat de logistieke problemen in de apotheek sinds november 2022 toenamen. Bedroeg het gemiddelde aandeel LN in 2022 tot dat moment nog 6,8%, in de maanden erna steeg dit. In juli 2023 was het aandeel LN verdubbeld tot 13,5%.

Apothekers leveren dus inmiddels ongeveer viermaal zo vaak een niet-preferent middel af om logistieke redenen, dan om medische redenen. Bij bovenstaande analyse liet de SFK zogeheten GDV-verstrekkingen en verzekeraar Zilveren Kruis buiten beschouwing. Apothekers zijn van hun GDV-leverancier afhankelijk bij de middelenkeuze en Zilveren Kruis voerde in 2022 naast preferentiebeleid nog ander inkoopbeleid.

 

Consequenties

Naast de gevolgen voor patiënten die niet over hun geneesmiddelen kunnen beschikken, heeft het toegenomen aantal leveringsproblemen bij preferent aangewezen geneesmiddelen mogelijk ook financiële gevolgen voor apothekers in 2024. Met verzekeraars afgesproken percentages preferentie-compliance zijn recent veel moeilijker te behalen dan dat partijen op grond van cijfers uit begin 2022 konden verwachten. Verzekeraars verbinden financiële consequenties aan het al dan niet halen van een bepaalde preferentiescore.

 

Als apotheker zien wat uw cijfers zijn volgens de hierboven beschreven methodiek? Ga naar sfk.nl/MNLN23. 

 

Stichting Farmaceutische Kengetallen: info@sfk.nl

Document acties

Back to top