Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

8,1% meer uitgegeven in openbare farmacie

Stijging in 2022 met € 380 miljoen fors hoger dan in de jaren ervoor

PW33en34 - 18-08-2023 | door SFK
De uitgaven aan farmaceutische zorg binnen het basispakket via openbare apotheken stegen in 2022 met € 380 miljoen tot € 5,1 miljard. Daarmee stegen de uitgaven met 8,1% ten opzichte van 2021. De stijging is fors hoger dan in eerdere jaren. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

De uitgaven aan extramurale farmaceutische zorg omvatten de gedeclareerde geneesmiddelenkosten plus de vergoeding voor de geleverde farmaceutische zorg. De geneesmiddelenkosten maken ruim 70% van deze uitgaven uit. Het overige deel bestaat voor 98% uit tarieven die apothekers en zorgverzekeraars overeenkwamen voor de zorg die direct betrekking heeft op het verstrekken van geneesmiddelen. De andere 2% declareerden apothekers voor zorgprestaties die niet zijn gerelateerd aan een verstrekking. Het merendeel (42%) van de uitgaven aan deze zorgprestaties brachten apothekers in rekening voor farmaceutische begeleiding vanwege ontslag uit, of opname in het ziekenhuis of bezoek aan de polikliniek.

 

Trendbreuk

De gestegen uitgaven zijn hoger dan de raming van het ministerie van VWS in de begroting voor 2022. Destijds werd in 2022 een toename van 0,9% verwacht, wat in lijn ligt met de stijging van 0,9% die de SFK van 2020 op 2021 mat. De acht jaar voorafgaand aan 2022 stegen de uitgaven gemiddeld 1,8% per jaar. In vergelijking met de uitgavenontwikkeling in de afgelopen jaren, laten de uitgaven in 2022 met 8,1% dus een forse stijging zien.

De stijging is grotendeels toe te schrijven aan middelen met aanvullende voorwaarden voor de vergoeding ervan. Bijna een derde van de gestegen uitgaven (€ 115 miljoen) komt door de toelating van het combinatiepreparaat van ivacaftor, tezacaftor en elexacaftor (Kaftrio) tot het basispakket. Dit middel wordt gebruikt bij de behandeling van taaislijmziekte. Toegenomen gebruik van verschillende dure antidiabetica zorgde voor een toename van de uitgaven met ruim € 60 miljoen en toegenomen gebruik van DOAC-antistollingsmiddelen deed de uitgaven met ruim € 40 miljoen stijgen.

 

Verschillen

Zorgverzekeraars en de overheid ervaren de uitgaven lager dan de SFK berekent. Afspraken tussen verzekeraars en apothekers, fabrikanten en de overheid én fabrikanten en verzekeraars, leiden tot andere (geneesmidddel)prijzen dan de door apothekers gedeclareerde kosten. Volgens recente cijfers van het Zorginstituut Nederland verrekenden zorgverzekeraars zo achteraf ruim € 460 miljoen in 2022. Verder rekent de SFK eigen bijdragen toe aan de uitgaven, terwijl verzekeraars die tot een bedrag van € 250 per kalenderjaar bij de patiënt in rekening brengen. 

Deze feiten en andere ontwikkelingen binnen de openbare farmacie komen aan de orde in de deze week verschenen jaarlijkse publicatie van de SFK: Data en feiten. Deze publicatie is te downloaden via sfk.nl/d&f

Stichting Farmaceutische Kengetallen: info@sfk.nl

Document acties

Back to top