Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Therapietrouw zichtbaar

Webrapportage ondersteunt apotheken bij medicatiebegeleiding

PW Magazine 08, jaar 2014 - 18-02-2014 | door SFK
De SFK lanceert de therapietrouwrapportage, waarin patiënten worden getoond die hun medicatie mogelijk niet trouw innemen. Landelijke cijfers geven apothekers inzicht in de verbeterpotentie van apotheekscores.

sfk logo

In samenwerking met de KNMP introduceert de SFK de therapietrouwrapportage. Hierin wordt voor twaalf groepen geneesmiddelen per patiënt, aan de hand van de per keer verstrekte hoeveelheden en de bijbehorende doseringsadviezen, de mate van therapietrouw berekend. Als de patiënt de volgende portie van het geneesmiddel vaker later afhaalt dan de berekende datum, sluit het gebruik van de verstrekte hoeveelheden mogelijk niet op elkaar aan en is de patiënt potentieel niet therapietrouw. Hoe meer tijd er tussen de berekende datum en de werkelijke verstrekkingsdatum ligt, hoe lager de therapietrouw.

Patiënten opsporen

Om apothekers te ondersteunen bij het verbeteren van de therapietrouw van hun patiënten bevat de webrapportage een lijst met de potentiële therapie-ontrouwe patiënten. Daarin staan de patiënten bovenaan van wie recent de therapie-ontrouw is gebleken. Van patiënten die al geruime tijd geen geneesmiddelen van de apotheek hebben betrokken, wordt geen therapietrouw bepaald. Omdat niet uit te sluiten is dat ze toch therapie-ontrouw zijn, staan ze op een aparte lijst. Speciale aandacht is er voor de therapietrouw van patiënten die mogelijk gestopt zijn met het gebruik van het geneesmiddel.

Apotheekscore

De therapietrouw wordt per geneesmiddel(groep) per patiënt uitgedrukt in een percentage. Het gemiddelde van deze percentages van alle patiënten van een apotheek is een maat voor de apotheekscore op therapietrouw. De landelijke cijfers in de webrapportage geven de apothekers inzicht in welke mate verbetering van de apotheekscore van therapietrouw redelijkerwijs mogelijk is. Vergelijkbare therapietrouwscores voor verschillende geneesmiddelgroepen blijken in de praktijk niet dezelfde verbeterpotentie te hebben (zie de tabel).

Therapietrouwcijfers zijn ongeschikt om apotheken te beoordelen. Dit komt vooral omdat de SFK nog niet kan signaleren of patiënten hun geneesmiddelen van verschillende apotheken betrekken. De therapietrouw van een patiënt kan door de SFK dan ook niet daarop worden gebaseerd. Bovendien heeft de apotheker beperkte invloed op de apotheektrouw van patiënten.

Score per groep

Therapietrouwcijfers van trombocytenaggregatieremmers (TAR’s) zijn landelijk met gemiddeld 89% het hoogst, terwijl de middelen bij osteoporose met 68% de laagste therapietrouw laten zien. Ook de lisdiuretica scoren met gemiddeld 73% laag.

In vergelijking met eerdere berekeningen van therapietrouw, bijvoorbeeld die al onderdeel uitmaken van SFK-webrapportages per geneesmiddelgroep of aandoening, heeft de KNMP de onderliggende algoritmes verbeterd. Zo worden náást elkaar gebruikte geneesmiddelen onderscheiden van elkaar opvolgende of vervangende middelen.

De definities van de gebruikte algoritmes en nadere informatie over de webrapportage therapietrouw zijn te vinden op www.sfk.nl.

 

Apotheekscore zegt alleen iets in relatie tot referentiecijfers

Apotheekscores op therapietrouw (gefingeerd) voor twee geneesmiddelgroepen

geneesmiddelgroep

apotheekscore

landelijke percentielen

10%

50%

90%

middelen bij osteoporose (M05B + G03XC01)

82,9%

20

78

84

trombocytenaggregatieremmers (TAR’s) (B01AC)

82,8%

86

91

93

De verbeterpotentie bij de osteoporosemiddelen is minder omdat de apotheek daar al bijna tot de 10% hoogst scorende apotheken hoort en bij de TAR’s tot de 10% laagst scorende apotheken.

Document acties

Back to top