Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Huisartsenstaking werkt door in apotheek

PW Magazine 48, jaar 2011 - 02-12-2011 | door SFK
Op de landelijke stakingsdag van huisartsen op donderdag 6 oktober 2011 verstrekten openbare apotheken gemiddeld zo’n 45% minder vaak een door een huisarts voorgeschreven geneesmiddel. Het aantal eerste uitgiften op basis van huisartsrecepten lag zelfs bijna 60% lager.

sfk logoDaartoe opgeroepen door de Landelijke Huisartsen Vereniging staakten en demonstreerden op donderdag 6 oktober duizenden huisartsen. De huisartsen zijn het niet eens met de plannen van het kabinet om komend jaar 132 miljoen euro te bezuinigen op de huisartsenzorg. De huisartsen betwisten niet dat zij het budget overschrijden, maar volgens de huisartsen is dat het gevolg van de realisatie van de plannen van het kabinet met betrekking tot ketenzorg. Hierbij nemen ketens van eerstelijnszorgverleners een belangrijke rol in de zorg rond chronische aandoeningen over van de ziekenhuizen. Inmiddels heeft de overheid toegegeven dat de bezuinigingen te hoog zijn en heeft het bedrag met 20 miljoen euro naar beneden bijgesteld.

Minder verstrekkingen

De SFK onderzocht de invloed van de stakingsdag in de openbare apotheek door het aantal verstrekkingen van geneesmiddelen op die dag te vergelijken met dat van een gemiddelde werkdag in de maanden september en oktober 2011. Op een doorsnee werkdag in de genoemde maanden verstrekte een openbare apotheek in Nederland gemiddeld ongeveer 385 keer een receptgeneesmiddel dat is opgenomen in het basispakket. Op de stakingsdag donderdag 6 oktober kwam dit gemiddelde uit op 310. Dit verschil van 75 is volledig toe te schrijven aan een lager aantal voorschriften dat afkomstig is van huisartsen. Het aantal huisartsvoorschriften per apotheek bedroeg op 6 oktober gemiddeld 255, terwijl dat op werkdagen in september en oktober gemiddeld 330 bedroeg. Op de stakingsdag van de huisartsen verwerkten de apotheken gemiddeld net zo veel specialistenrecepten als op andere werkdagen.

In al deze aantallen zijn de weekleveringen meegenomen. Als deze buiten beschouwing worden gelaten dan bedraagt het aantal verstrekkingen op basis van huisartsvoorschriften op 6 oktober gemiddeld zo’n 105 en op de overige werkdagen van september en oktober 195, een afname van ongeveer 45%. Het buiten beschouwing laten van weekleveringen bij deze cijfers is niet onredelijk omdat de verwerking van weekverstrekkingen plaatsvindt op initiatief van de apotheek en geautoriseerd is door langlopende recepten van de huisartsen. Een stakingsdag van huisartsen heeft op de verwerking van weekverstrekkingen waarschijnlijk geen beperkende invloed. Integendeel, op 6 oktober zijn gemiddeld per apotheek meer weekleveringen geregistreerd dan gemiddeld op werkdagen in september en oktober.

Eerste uitgiften

Het aantal voorschriften van huisartsen dat tot een eerste uitgifte in de apotheek leidt, lag op de stakingsdag met 18 bijna 60% lager dan dat op een gemiddelde werkdag. Het gemiddelde op die dagen bedroeg 43.

The day after

Onze cijfers duiden wel op enig inhaaleffect op vrijdag 7 oktober. Op deze dag lag het gemiddeld aantal verstrekkingen per apotheek op 370, terwijl dat op andere vrijdagen in september en oktober uitkomt op gemiddeld 350. Op de dag na de staking bedroeg het gemiddeld aantal verstrekkingen op basis van huisartsrecepten 185 (zonder de weekleveringen). Dit ligt 25 hoger (13%) dan op andere vrijdagen in die periode, waarop het gemiddelde aantal 160 bedraagt. Deze 25 zijn bij lange na niet voldoende om het lagere aantal verstrekkingen op de stakingsdag te compenseren.

Netto verstrekte de gemiddelde apotheek als gevolg van de staking van de huisartsen op 6 oktober gemiddeld zo’n 60 keer minder vaak een geneesmiddel. Of de zorgverzekeraars hebben geprofiteerd van de hiermee gepaard gaande verlaging van de uitgaven aan farmaceutische hulp is de vraag, omdat bij de SFK niet bekend is of er bijvoorbeeld vaker een beroep is gedaan op de afdeling spoedeisende hulp van de ziekenhuizen.

20110248p09sfk

Document acties

Back to top