Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

€ 400 miljoen meer aan eigen risico

PW Magazine 45, jaar 2012 - 09-11-2012 | door SFK
Verhoging van het eigen risico leidt volgend jaar, alleen al op basis van de uitgaven aan geneesmiddelen, tot een lastenverzwaring van € 400 miljoen via het eigen risico. Het aandeel van de verzekerden van 18 jaar en ouder dat volgend jaar het eigen risico vol maakt, daalt van 32% dit jaar naar 24% in 2013.

sfk logo

Dit jaar bedraagt het eigen risico voor de basisverzekering nog € 220 per verzekerde. In 2013 komen de eerste € 350 voor rekening van de patiënt zelf. De verhoging bestaat uit de jaarlijkse indexatie en een extra verhoging van € 115. Het eigen risico geldt voor verzekerden van 18 jaar en ouder en heeft betrekking op alle zorgkosten, behalve die van de huisarts, van verloskundige zorg en kraamzorg, van de griepprik bij risicopatiënten en van nationale bevolkingsonderzoeken zoals het borstkankeronderzoek. In sommige gevallen tellen de zorgkosten niet mee als gebruik wordt gemaakt van door de zorgverzekeraar aangewezen preferente zorg.

Compensatie

Er geldt een compensatieregeling voor het eigen risico voor chronisch zieken met hoge zorgkosten. Een voorwaarde voor deze compensatie is het gebruik van bepaalde geneesmiddelen. Het gaat om driehonderd werkzame stoffen die voorkomen op een lijst van het ministerie van VWS. Declaraties van apotheekhoudenden vormen de basis voor de uitvoering van deze regeling. De hoogte van de compensatie bedraagt dit jaar € 85. Voor 2013 is dat bedrag nog niet bekend.

Als compensatie voor de kosten van de zorgverzekering heeft de overheid voor mensen met een laag inkomen een inkomensafhankelijke zorgtoeslag ingevoerd. Deze kan oplopen tot ruim € 800 voor alleenstaanden en tot ruim € 1700 voor meerpersoonshuishoudens. De maximumbedragen worden in 2013 met € 115 per persoon verhoogd. In 2013 wordt de zorgtoeslag ook afhankelijk van het vermogen. Overigens vervalt vanaf 2014 volgens het regeerakkoord van VVD en PvdA de zorgtoeslag en wordt het eigen risico evenals de zorgpremie inkomensafhankelijk.

Verhoging doorgerekend

De SFK heeft op basis van de verstrekkingen van geneesmiddelen uit het basispakket door openbare apotheken de gevolgen berekend van de verhoging van het eigen risico. We beperken ons daarbij (vanzelfsprekend) tot de uitgaven aan geneesmiddelen en laten andere zorgkosten die ten laste van het eigen risico kunnen komen buiten beschouwing. Evenmin is rekening gehouden met het feit dat sommige zorgverzekeraars zorgkosten niet of slechts deels ten laste brengen van het eigen risico indien preferente zorg wordt gebruikt.

Ook kan de SFK met de huidige gegevens geen geneesmiddeluitgaven combineren van mensen die geneesmiddelen van verschillende apotheken betrekken. Daardoor kent binnen de berekening van de SFK het percentage mensen dat hun eigen risico vol maken een onderschatting. De berekeningen zijn uitgevoerd met gegevens over de periode september 2011 tot en met augustus 2012.

Voor eigen rekening

Aan verzekerden die jonger zijn dan 18 jaar wordt geen eigen risico in rekening gebracht. Deze groep maakt 20,8% uit van de Nederlandse bevolking en is verantwoordelijk voor 5,7% (€ 250 miljoen) van de totale geneesmiddeluitgaven.

Van de bevolking van 18 jaar of ouder maakt 32% van de mensen op basis van de geneesmiddeluitgaven het eigen risico vol als het maximum € 220 bedraagt. Van de geneesmiddeluitgaven aan deze groep komt 67% voor rekening van de zorgverzekering en wordt de rest, 33% (€ 1,35 miljard), ten laste gebracht van het eigen risico. Als het eigen risico stijgt naar € 350 dan daalt het percentage 18-plussers dat het eigen risico volmaakt tot 24% en komt 43% (€ 1,75 miljard) van de uitgaven ten laste van het eigen risico. De verhoging van het eigen risico leidt daarmee tot een toename van het totaalbedrag dat ten laste van het eigen risico komt van € 400 miljoen.

2012pw45p15

Document acties

Back to top