Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Meer invloed leden op het beleid van de KNMP

Laat uw stem horen!

PW Magazine 45, jaar 2013 - 08-11-2013 | door KNMP
De bestuurlijke vernieuwing van de KNMP is in volle gang. Zo kunnen de leden binnenkort de bestuursleden kiezen van de nieuw te vormen secties voor apotheekeigenaren en voor wetenschappelijke ontwikkeling.

2013pw45p29De KNMP bevindt zich middenin een traject van bestuurlijke vernieuwing. De belangrijkste verandering is de herstructurering van de vereniging in secties: de Landelijk Openbare Apotheken (LOA) en de Wetenschappelijke Sectie Openbaar Apothekers (WSO), de BO3 (beleid, onderzoek, onderwijs en overheid), een sectie voor ziekenhuisapothekers, een sectie voor de industrieapothekers en mogelijk nog andere secties als daaraan behoefte is.

Deze secties krijgen een zelfstandige bevoegdheid binnen de vereniging, met een eigen bestuur en ledenvergadering. Het uitgangspunt van de bestuurlijke vernieuwing is om alle subgroepen van apothekers binnen de vereniging plaats en ruimte te bieden om het beleid mee te bepalen. “Daardoor zal de KNMP sterker en daadkrachtiger naar buiten kunnen treden”, stelt KNMP-voorzitter Rik van der Meer.

Gebruik uw stem

Hoe kunt u invloed uitoefenen op de ontwikkelingen en het beleid in de farmacie? Allereerst zijn voor de herinrichting enkele statutaire wijzigingen nodig. Tijdens de aankomende districtsbijeenkomsten in november wordt de leden gevraagd daarmee akkoord te gaan. Op de ALV van 18 december wordt aan de leden gevraagd om in te stemmen met het uitgewerkte voorstel middels de nieuwe statuten.

Vervolgens zijn er, in ieder geval voor besturen van de nieuwe secties LOA en WSO, verkiezingen. “We hebben goede ervaringen met verkiezingen. Ze geven dynamiek, en dat wil de KNMP graag zo houden”, zegt Rik van der Meer. “Ik wil apothekers met bestuurlijke capaciteiten aanmoedigen zich aan te melden om zich kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie.”

Voor het bestuur van de sectie LOA is de KNMP op zoek naar eigenaren van apotheken of vertegenwoordigers van apotheekeigenaren. Voor het bestuur van de WSO zoekt de KNMP geregistreerde apothekers die in de openbare farmacie werkzaam zijn. De procedure start eind dit jaar met als doel begin 2014 nieuwe bestuurders te kiezen.

Vier mensen

Door de statutaire wijziging kunnen ook niet-apothekers lid worden van het hoofdbestuur, dat in de toekomst ‘bestuur KNMP’ gaat heten. Dit bestuur zal uit vier mensen bestaan: voorzitter Rik van der Meer, beoogd vicevoorzitter Marleen Barth en twee apothekers.

Niet alleen de naam verandert. “We gaan naar een slagvaardiger wijze van besturen”, vertelt Rik van der Meer. “Wij willen dat besluitvorming meer decentraal plaatsvindt. Gaat het over een vakinhoudelijke ontwikkeling, dan neemt het bestuur van de WSO daarover een beslissing.”

“Het nieuwe bestuur bewaakt de samenhang in de vereniging. En vertegenwoordigt de KNMP, samen met de secties, naar buiten toe.”

 

Iedereen een plek

De bestuurlijke vernieuwing moet alle groeperingen van apothekers weer een plek geven binnen het huis van de KNMP, zegt voorzitter Rik van der Meer. Van de LOA, gericht op de belangbehartiging van apotheekeigenaren, kunnen alleen eigenaren van apotheken lid worden. De WSO, met als leden de in de openbare farmacie werkzame apothekers, zorgt voor de beroepsinhoudelijke ontwikkeling. Ook voor de BO3-apothekers, ziekenhuisapothekers en industrieapothekers wordt een aparte sectie ingericht.

Document acties

Back to top