Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Apotheker in basisteam osteoporosezorg

Patiënt wil begeleiding door de apotheek

PW Magazine 48, jaar 2013 - 29-11-2013 | door Nicolette van Horssen
Het gebruik van medicatie is een onderdeel van de effectieve behandeling van osteoporose, maar de therapietrouw is laag. Veel vragen waar de patiënt mee zit, kunnen door de apotheek worden beantwoord.

2013pw48p33Naar schatting zijn er in Nederland meer dan 800.000 mensen met osteoporose. Er wordt een forse groei verwacht, naar ruim 1,2 miljoen in 2025. Jaarlijks breken ruim 83.000 mensen ouder dan 55 jaar een bot als gevolg van osteoporose. In de CBO-richtlijn Osteoporose en Fractuurpreventie (2011) en de NHG-standaard Fractuurpreventie (2012) ligt in de behandeling de nadruk op preventie van een (volgende) fractuur.

Effectieve behandeling van osteoporose bestaat uit leefstijladviezen (voeding, beweging), suppletie van vitamine D en zo nodig calcium, en eventueel medicatie. Bisfosfonaten zijn bewezen effectief bij langdurig gebruik, maar de therapietrouw bij bisfosfonaten is erg laag: ongeveer de helft van de patiënten is na een jaar gestopt met de medicatie. Hier ligt een uitdaging voor onder andere de apotheek, om dit samen met de patiënt op te pakken.

Visiekaart en zorg

In 2012 heeft de Osteoporosevereniging een aantal denksessies met (ervarings)deskundigen gehouden, resulterend in de Visiekaart Osteoporose. De visiekaart is een informatiekaart waarin vanuit het patiëntenperspectief beschreven wordt hoe preventie, zorg en ondersteuning voor mensen met osteoporose eruit zou moeten zien. Apothekers worden naast huisartsen en osteoporoseverpleegkundigen genoemd als onderdeel van het basisteam dat de medische zorg rond osteoporose levert.

Vanaf eind 2013 wordt door de Osteoporosevereniging en het Kwaliteitsinstituut samen met patiënten, diverse disciplines en stakeholders gewerkt aan het verder uitwerken wat passende zorg is, uiteindelijk resulterend in een zorg- en levenstandaard waarin de mens met osteoporose centraal staat.

Apotheek en osteoporose

In september 2013 heeft de Osteoporosevereniging een enquête uitgezet onder mensen met osteoporose, met onder meer vragen over hun behandelaar, medicijnen, apotheek, leefstijl. Doel van de enquête is de ervaring en de waardering van patiënten te bundelen. Op de op 9 november jl. gehouden ledendag (Wereld Osteoporose Dag, WOD) zijn de eerste resultaten van de enquête gepresenteerd, waaruit onder meer blijkt dat medicatie(gebruik) vragen oproept. Dit bleek ook tijdens de middagsessies op de WOD; er zijn rondetafelgesprekken gehouden waar patiënten op diverse thema’s in gesprek konden met professionals. De ronde tafel ‘Medicatie’ werd geleid door collega Margreet Warlé-van Herwaarden en is goed bezocht. In twee uur tijd meldden zich veel patiënten bij haar met uiteenlopende vragen. Onderwerpen die ter tafel kwamen waren de keuze van het geneesmiddel (en het preferentiebeleid), duur van de behandeling, dosering van calcium, bijwerkingen (en wat je er aan kunt doen), en de bijsluiter.

Geconcludeerd kan worden dat de patiënt behoefte heeft aan informatie van en begeleiding door de apotheek.

 

Voor de visiekaart: www.osteoporosevereniging.nl/pagina/persbericht-visiekaart-osteoporose

Document acties

Back to top