Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Zichtbare verantwoordelijkheid

PW Magazine 32, jaar 2012 - 10-08-2012 | door Martina Teichert
In de maanden april en mei van dit jaar heeft 95% van de openbare apotheken de Kwaliteitsindicatoren Farmacie over 2011 ingevuld. Eind juli zijn hun resultaten in een benchmarkverslag teruggekoppeld. Een expertgroep van praktijkapothekers heeft de indicatoren beoordeeld op validiteit. De uitkomsten van de valide bevonden indicatoren worden in september herleidbaar tot apotheekniveau gepubliceerd.

Gezamenlijk

Dit jaar zijn de kwaliteitsindicatoren voor het eerst in verband met Zichtbare Zorg (ZiZo) uitgevraagd. In de project- en stuurgroep zijn naast apothekers en apotheekhoudende huisartsen ook zorgverzekeraars, de Inspectie, patiëntenorganisaties en het ministerie van volksgezondheid vertegenwoordigd. Het doel is om uiteindelijk met één vragenlijst kwaliteitsinformatie te verzamelen, die voor alle partijen het gewenste inzicht in de kwaliteit van de geleverde zorg van de apotheker biedt. Dit betreft informatie ten behoeve van de interne kwaliteitsborging en verbetering door de zorgaanbieder, maar ook keuze-informatie voor de patiënt, informatie voor toezicht door de inspectie en inkoopinformatie voor de zorgverzekeraar.

Gespiegeld

Alle apothekers die de Kwaliteitsindicatoren Farmacie over 2011 hebben ingevuld, kunnen hun scores gespiegeld aan het landelijke beeld inzien. Deze benchmarkverslagen zijn voor hen beschikbaar gesteld op www.knmp.nl/kwaliteitsmonitor en toegankelijk middels de eerder - voor het invullen van de enquête per mail - verstrekte toegangscodes. Zoals in de voorafgaande jaren zorgen grafieken voor een overzichtelijke weergave. Informatie bij interpreteren van de benchmarkverslagen is ook op deze website te vinden.

Gekleurd

De in totaal 54 indicatoren uit de set voor de openbare farmacie zijn door een expertgroep van 6 praktijkapothekers beoordeeld. Hierbij is gebruik gemaakt van de Indicatorstandaard, die recent in opdracht van Zichtbare Zorg (ZiZo) is ontwikkeld. Onder begeleiding van een extern onderzoeksbureau hebben de experts middels het toekennen van een signaalvlagkleur (groen, geel, rood) voor ieder indicator bepaald in welke mate:

• het met de indicator benoemde aspect relevante informatie over de kwaliteit van het handelen van de apotheker benoemt; daarnaast werd de hele set getoetst op de mate van volledigheid van informatie over de zorgverlening van de apotheek (inhoudsvaliditeit);

• berekende indicatorwaarden daadwerkelijke verschillen in de kwaliteit van de geleverde zorg weergeven en niet de verschillen in de cliëntenpopulaties van de zorgaanbieders (populatievergelijkbaarheid);

• de vergelijkbaarheid van indicatoren wordt aangetast door verschillen tussen de werkelijke en de geregistreerde waarden (registratievergelijkbaarheid).

De overige drie branches hebben dezelfde exercitie voor hun sets uitgevoerd. De vierde ‘zeef’, die het statistisch betrouwbaar onderscheidend vermogen van de indicatoren weergeeft, wordt door een extern onderzoeksbureau toegepast.

Kaf en koren

De expertgroep kende aan 14 indicatoren voor alle drie de getoetste aspecten groene vlaggen toe. Het betreffen hier bijna allemaal structuurindicatoren die de aanwezigheid van bepaalde randvoorwaarden weergeven, zoals het beschikken over een certificaat of het hebben van vastgelegde werkafspraken. Met betrekking tot deze indicatoren zijn de experts het erover eens dat zij betekenisvolle informatie voor publicatie per apotheek leveren.

Ook kregen 32 indicatoren ten minste één rode vlag, hetgeen betekent dat er gerede twijfel is aan de validiteit op een van de hierboven genoemde aspecten, en er dus ook twijfel is aan de waarde van de uitkomsten. Het uiteindelijke besluit om op basis hiervan af te zien van publicatie, is aan de Stuurgroep Zichtbare Zorg Farmacie.

Document acties

Back to top