Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Stand van zaken Specialistenregister

Specialistenregister openbaar

PW Magazine 41, jaar 2012 - 12-10-2012 | door Marcelle Groothand
Per 1 januari 2012 is het Specialistenregister openbaar apothekers opengesteld. Het Specialistenregister is openbaar, dat wil zeggen dat aan een ieder die daarnaar vraagt, door de Specialisten Registratie Commissie (SRC) wordt meegedeeld of een persoon in het register is ingeschreven.

2012pw41p21De SRC krijgt een toenemend aantal verzoeken om informatie met betrekking tot het al dan niet ingeschreven staan van openbaar apothekers in het register. Om die reden heeft de Commissie besloten om periodiek (vooralsnog elke vier maanden) een overzicht van geregistreerd openbaar apothekers te plaatsen op de website van de KNMP. Om conform de daartoe opgestelde regelgeving alle registratie- en herregistratieaanvragen te kunnen afhandelen, zal publicatie plaatsvinden van het register met vier maanden terugwerkende kracht. Het overzicht is te vinden onder www.knmp.nl/opleiding-registratie/openbaar-apothekers/registratie.

Aangepaste vervolgopleiding

Meer dan 90 procent van alle apothekers werkzaam in de openbare farmacie is al ingeschreven in het specialistenregister. Voor ervaren, nog niet geregistreerde apothekers wordt momenteel een eenmalige aangepaste vervolgopleiding ontwikkeld. Op de oproep van de SRC om interesse in de inschrijving in het register kenbaar te maken hebben meer dan honderd apothekers positief gereageerd. Zij ontvangen in november van de SRC het te volgen opleidingsprogramma, dat is ontwikkeld door de Opleidingsdirecteur en is goedgekeurd en vastgesteld door het Centraal College en de SRC. Voor apothekers die ooit eerder geregistreerd waren, geldt een afwijkend programma. Na ontvangst van het programma, kan de apotheker zich aanmelden bij de SRC.

Bij de organisatie en opzet van de aangepaste vervolgopleiding willen de WSO, het Centraal College en de SRC voorkomen dat er (qua benodigde tijd, inspanning en kosten) een grote rechtsongelijkheid ontstaat tussen apothekers die de reguliere vervolgopleiding (registratieopleiding) volg(d)en en apothekers die dit eenmalige traject gaan doorlopen. Voor de aangepaste opleiding wordt voor een aantal inhoudelijke invalshoeken gekozen. In de eerste plaats wordt er aandacht geschonken aan reflectie op het eigen functioneren. Het gaat immers om apothekers met vaak al een redelijk lange staat van dienst. De tweede insteek is het aanbrengen of opfrissen van kennis. Verder komt een moderne vaardigheid van openbaar apothekers aan bod: de medicatiebeoordeling. Tot slot komt alles samen in een vierde blok met de integratie van farmaceutische kennis en vaardigheden in een ‘real life’ omgeving (‘gaming’).

Toetsing is een prominent onderdeel van dit inhaalprogramma. Daartoe behoort onder andere presentie, voldoende uitgevoerde huiswerkopdrachten, kennistoetsen en vaardigheidstoetsen.

Het plan is om het onderwijs uit te voeren in de periode februari tot november 2013. In principe doen apothekers die zich na ontvangst van het programma aanmelden bij de SRC aan het volledige programma mee.

Meer informatie? inforegistratie@knmp.nl

Document acties

Back to top