Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Apothekersland bereidt zich voor op 2012

De KNMP heeft een ambitieus jaarplan 2011 opgesteld

PW Magazine 51 / 52, jaar 2010 - 24-12-2010 | door KNMP
De KNMP richt zich in 2011 vooral op de overgang naar een nieuw bekostigingsmodel, gericht op de versterking van de zorgtaken van de apotheker. De patiënt zal hier veel van gaan merken. Directeur KNMP Léon Tinke: “Samengevat blijft de focus echter op medicatiebegeleiding en medicatiebewaking, waarbij de patiënt centraal staat. Het is noodzakelijk dat wij met onze leden belangrijke stappen zetten.”

2010pw51p27Het beleidsplan 2011-2014 en het jaarplan 2011 zijn in de Algemene Vergadering van 7 december goedgekeurd. De uitvoering hiervan is al in volle gang. Afgelopen juli vertelde Tinke in PW 29-30 dat het vooral draait om medicatiebegeleiding en medicatieveiligheid. “In 2011 gaan we in samenwerking met onze leden en diverse geledingen binnen de achterban hiermee door”, benadrukt hij weer. “Met het doel ons goed voor te bereiden op 2012 en de patiënt betere zorg te kunnen verlenen.” 

Transitie

Vanaf 1 januari 2012 wordt de door de NZa vastgestelde receptregelvergoeding vervangen door vrije tarieven. Prestatiebeschrijvingen zullen de basis vormen voor deze vrije tarieven. Voor de onderbouwing en uitvoering van deze zorgprestaties stellen we nieuwe richtlijnen op, in samenwerking met de verschillende Speciale Interesse Groepen van de Wetenschappelijke Sectie Openbaar apothekers. Deze zijn er al voor diabetes en COPD. Voor CVRM is deze in ontwikkeling, net als de richtlijnen voor de NZa-prestaties. In aansluiting op de richtlijnen ontwikkelt ORIA gebruikersspecificaties voor de apotheekinformatiesystemen om zo de zorgprocessen optimaal en eenduidig te faciliteren. Zo werkt de KNMP aan de verdere ontwikkeling van medicatiebegeleiding.

Het werken volgens deze richtlijnen gaat echter niet over één nacht ijs, weet Tinke. “De KNMP ondersteunt de apotheker waar mogelijk bij de implementatie van deze richtlijnen. Hiervoor werken verschillende partijen samen in Het Implementatie Platform. We zullen de leden frequent informeren via het Pharmaceutisch Weekblad. Daarnaast zoekt de KNMP ook actief de dialoog met de leden, bijvoorbeeld in de districtsbijeenkomsten.” 

Veiligheid

Een tweede groep samenhangende activiteiten is gericht op de verhoging van de medicatieveiligheid voor de patiënt. Zo geldt de richtlijn medicatieoverdracht al per 1 januari 2011. De KNMP ondersteunt de implementatie hiervan met een toolkit en het monitoren van de gerealiseerde verbetering. Tinke: “De landelijke uitrol van de bewaking op nierfunctiestoornis en ook de opname van medisch farmaceutische beslisregels in de G-Standaard moeten het aantal vermijdbare medicatiegerelateerde ziekenhuisopnames verlagen. Dossierbeheer is een randvoorwaarde voor effectieve medicatiebewaking. Daarom werkt de KNMP mee aan de realisatie van het Landelijk Schakelpunt.” 

Uitdaging

Het ministerie van VWS heeft aangegeven dat met ingang van 2012 de ‘markt’ van de farmaceutische patiëntenzorg wordt ‘vrijgegeven’. Voordat het 2012 is, geldt eerst nog het onlangs vastgestelde NZa-tarief. “Of dit tarief nog veel effect heeft? Jazeker, het tarief en de financiële effecten van het nieuwe inkoopbeleid van de zorgverzekeraars hebben grote invloed op of we het gaan halen”, verwacht Tinke. “Hoe ga je als apotheek in 2011 de overgang naar 2012 realiseren? Dat betekent flink investeren, naast de dagelijkse werkzaamheden. Daar moet wel financiële ruimte voor zijn, zonder dat de patiënt er last van heeft door bezuinigingen op personeel.”

Apothekers mogen veel verwachten van de KNMP, vindt de directeur. “We staan voor een stevige uitdaging. Allemaal. Beschouw het als een kans om erkenning te krijgen voor een meer zorggerichte manier van werken.” 

Maatschappelijke verankering

Naast deze twee hoofdlijnen noemt Tinke enkele andere doelstellingen: “Zo werkt de KNMP aan het behoud van de academische titel apotheker voor alle apothekers en krijgt de publiekscampagne ‘Vraag het de apotheker!’ ook in 2011 een vervolg. Al deze doelstellingen passen in een groter geheel, de maatschappelijke verankering van de apotheker. Hiertoe zoeken we ook draagvlak voor het Witboek Farmacie. En zo zijn er tal van activiteiten die de KNMP ontplooit. Net als de apotheker wordt er immers op ons ook een beroep gedaan om meer met minder te doen. Uiteindelijk hangen deze onderwerpen samen en draait het toch vooral om medicatiebegeleiding en -veiligheid”, legt hij uit.

“Het is bijna onmogelijk om in één keer goed uit te leggen en te vertellen wat we allemaal gaan doen in 2011”, besluit Tinke. “Daarom kom ik er volgend jaar in PW graag op terug.”

 

Doelstellingen

De KNMP formuleerde de volgende vijf doelstellingen voor 2011:

• het verankeren van de maatschappelijke positie van het beroep;

• het definiëren en ontwikkelen van farmaceutische zorg;

• het individualiseren van farmacotherapie met het oog op patiëntveiligheid en doelmatigheid;

• het versterken van de relatie met patiënten en cliënten;

• het organiseren van de beroepsgroep.

Deze doelstellingen zijn elk verder uitgewerkt in het jaarplan 2011. Het beleidsplan laat vervolgens zien waar de KNMP tot en met 2014 naar toe werkt en wat het wil bereiken. KNMP-leden kunnen deze plannen inzien op www.knmp.nl. Kijk onder ‘Over de KNMP’, ‘KNMP-vereniging’ en ‘Algemene Vergadering (AV)’. Wel dienen zij eerst in te loggen.

 

Lees ook het artikel op pagina 10.

Document acties

Back to top