Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Tien leveranciers met predicaat betrouwbaar

Betrouwbare leveranciers

PW Magazine 44, jaar 2011 - 04-11-2011 | door Oscar Smeets
In 2011 zijn door de NVZA-werkgroep Beoordeling Toeleveranciers vier audits uitgevoerd bij toeleveranciers van grondstoffen, verpakkingsmaterialen en medische bulkgassen. Alle leveranciers hebben hun certificaat behouden en de groep is uitgebreid met de Nederlandse Technische Gasmaatschappij.

Sinds 2001 worden audits gehouden bij leveranciers die producten leveren die in geneesmiddelen worden verwerkt. De basis hiervoor is artikel 2 van het Besluit Geneesmiddelenwet. Hierin staat dat voor geneesmiddelen die in de apotheek worden bereid ‘deugdelijke bestanddelen’ moeten worden gebruikt. Een audit is samen met de ingangskeuring een middel om informatie over deze deugdelijkheid te vergaren. Essentieel is dat de apotheker zelf, op basis van de informatie van de werkgroep, conclusies trekt over zijn toeleverancier, deze vastlegt en zijn inkoop- of keuringsbeleid daarop afstemt. Auditrapporten zijn te raadplegen via www.knmp.nl of via het Kennisplein van de NVZA. In beide gevallen is inloggen vereist.

Medische gassen

Sinds 2008 toetst de werkgroep ook leveranciers van medische gassen in bulk. In september jongstleden is de Nederlandse Technische Gasmaatschappij (NTG) de derde leverancier van deze gassen die het certificaat heeft ontvangen.

Medische gassen zoals zuurstof worden in cilinder of in bulk geleverd aan ziekenhuizen. Cilindergassen zijn al jaren geleden geregistreerd, waardoor onafhankelijke beoordeling van de kwaliteit door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft plaatsgevonden. Cilindergassen vallen daardoor buiten het werkterrein van de werkgroep.

Medische gassen in bulk hadden tot voor kort geen registratieplicht en waren te beschouwen als grondstoffen. Controle en vrijgifte van dergelijke gassen zijn de verantwoordelijkheid van de ziekenhuisapotheker. De auditrapporten zijn hierbij een hulpmiddel om deze verantwoordelijkheid goed te kunnen invullen.

Registratieplicht

Het CBG heeft begin 2010 het registratiebeleid van medicinale gassen echter gewijzigd. De belangrijkste wijziging houdt in dat medicinale gassen die in bulk geleverd worden aan zorginstellingen en homecare-bedrijven, geregistreerd moeten worden. Inmiddels zijn de eerste registraties van medicinale zuurstof in bulk gerealiseerd. Voor andere bulkgassen, zoals lachgas en stikstof, zijn geen registraties in voorbereiding vanwege het feit dat deze geen farmacologische werking hebben of te weinig omzet hebben. De werkgroep richt nu haar aandacht met name op de gassen waarvoor geen registratie in voorbereiding is.

2011pw44p49tabel

Document acties

Back to top