Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Geen patiëntenzorg zonder productzorg

Productzorg 2012

PW Magazine 51 / 52, jaar 2011 - 23-12-2011 | door Doerine Postma
Met productzorg hebben alle apothekers dagelijks te maken, bereidend én niet-bereidend, uit eerste én tweede lijn. Het is het zorgen voor een goed geneesmiddel tot aan het moment van toedienen. Wat staat in 2012 op stapel op het gebied van productzorg?

Richtlijn Ter hand stellen

2011pw51p33Per 1 januari 2012 worden apothekers beloond naar prestatie. Een van de belangrijkste gedefinieerde prestaties is het ter hand stellen. Deze prestatie is volgens artikel 61 van de Geneesmiddelenwet uitsluitend voorbehouden aan de apotheker. Wat ter hand stellen inhoudt is uitgewerkt in de KNMP Richtlijn Ter hand stellen. De Richtlijn geeft aan wàt de apotheker moet doen bij het ter hand stellen van een geneesmiddel, maar niet hóe hij dit moet doen. Ter ondersteuning van het veld is daarom sinds eind 2011 een set van veertien LNA-procedures verschenen op de KNMP Kennisbank. Deze kunnen dienen als hulpmiddel om de Richtlijn in 2012 verder te implementeren in de apotheek. In de loop van volgend jaar zal de Richtlijn ter hand stellen worden geautoriseerd.

Richtlijn Productzorg

In de Richtlijn Ter hand stellen komen veel aspecten over productzorg aan bod. Een aantal van deze aspecten wordt momenteel uitgewerkt in een nieuwe KNMP Richtlijn Productzorg. Begin 2012 wordt het eerste concept ter commentaar voorgelegd aan de leden van de SIG Productzorg en Bereiden en vervolgens aan de gehele vereniging.

De Richtlijn Productzorg beschrijft de randvoorwaarden die vervuld moeten zijn, opdat de openbaar apotheker de patiënt een passend farmaceutisch product ter hand kan stellen. De Richtlijn Productzorg is een voorwaardelijke richtlijn, die eisen stelt aan onder meer de interne organisatie, uitrusting en logistiek van de apotheek. Net als bij de Richtlijn Ter hand stellen worden door het LNA procedures ontwikkeld die concreet aangeven hoe aan de Richtlijn Productzorg kan worden voldaan. Deze procedures zullen in de tweede helft van 2012 worden gepubliceerd.

Productzorg in de keten

De apotheker is als zorgverlener uniek in zijn kennis van het product. Bijvoorbeeld vragen over het fijnmaken van tabletten en capsules horen thuis bij de apotheker. In Oralia VTGM op de KNMP Kennisbank is hierover informatie terug te vinden, vooral gericht op het apotheekteam. In het eerste kwartaal van 2012 komt ook een verpleegkundige versie beschikbaar.

Als een tablet moet worden vermalen of een capsule moet worden geleegd, wordt degene die de bewerking uitvoert, blootgesteld aan de werkzame stof en de hulpstoffen. Het Risico Instrument Farmaceutische Stoffen (RiFaS) (www.rifas.nl) geeft advies over de te nemen maatregelen, zodat het gezondheidsrisico acceptabel wordt. In 2012 zal de verdere ontwikkeling van RiFaS vooral betrekking hebben op het VTGM proces, omdat het proces van apotheekbereiding al goed ondersteund wordt.

Document acties

Back to top