Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Accreditatie of niet?

PW Magazine 42, jaar 2011 - 21-10-2011 | door Wilma van der Spoel-de Kievit
Het behalen van accreditatie-uren voor nascholing vloeit voort uit de KNMP-regelingen voor (her)registratie. Voor apothekers in opleiding tot openbaar apotheker specialist en voor openbaar apothekers in het kader van de herregistratie wordt de nascholing geaccrediteerd. Voor deze apothekers is een dossier beschikbaar in PE-online.

Naast de nascholing die wordt aangeboden door diverse cursusaanbieders bestaat de mogelijkheid voor apothekers om een activiteit te laten accrediteren waarvoor geen accreditatie is aangevraagd door een cursusorganisatie. Door de introductie van PE- online wordt van deze mogelijkheid steeds vaker gebruik gemaakt. De Commissie van Deskundigen (CvD), die beslist over accreditatie van cursussen en andere activiteiten, wil daarom de belangrijkste zaken nogmaals onder de aandacht brengen.

Geen accreditatie

Cursussen Bedrijfshulpverlening komen niet voor accreditatie in aanmerking omdat deze niet specifiek bijdragen aan de beroepsuitoefening in de openbare farmacie. Het feit dat de apotheker verplicht is tot het volgen van een dergelijke cursus en dit jaarlijks moet herhalen komt voort uit de ARBO-wetgeving. Ook certificering van de apotheek wordt niet geaccrediteerd door de CvD omdat dit de organisatie van de apotheek betreft en niet de deskundigheid(sbevordering) van de apotheker zelf. Eventuele cursussen die zijn gevolgd voor het bereiken van de certificering kunnen wel voor accreditatie worden aangeboden.

FTO

Het FTO is geaccrediteerd met maximaal twee uur per bijeenkomst. Een apotheker kan accreditatie voor het FTO aanvragen door het FTO per bijeenkomst aan het persoonlijke dossier in PE-online toe te voegen. Hierbij is het noodzakelijk om de verslagen en getekende presentielijsten in te scannen en te uploaden. Verslagen en presentielijsten die worden opgestuurd naar Bureau Deskundigheidsbevordering kunnen helaas niet meer in behandeling worden genomen.

Commissiewerk

Deelname aan een commissie komt conform het ’Uitvoeringsbesluit beoordelingscriteria ten behoeve van Deskundigheidsbevordering in het kader van de herregistratie van openbaar apothekers’ alleen in aanmerking voor accreditatie als er concrete producten voor de beroepsuitoefening uit voortkomen, bijvoorbeeld een lokaal formularium. Aan al het overige commissiewerk zoals onder andere bestuurlijke activiteiten zal door de CvD geen accreditatie worden toegekend. Indien accreditatie wordt verleend aan werk voor een commissie geldt dit voor alle apothekers binnen betreffende commissie. Het is noodzakelijk dat de secretaris accreditatie aanvraagt voor alle leden. De secretaris dient een overzicht van de deelnemende apothekers onder vermelding van de duur en data van de vergaderingen en het concrete resultaat van de commissiewerkzaamheden aan de CvD te doen toekomen.

Maximum

Voor een aantal categorieën nascholing geldt een maximum aantal te behalen nascholingsuren, zoals maximaal honderd uur per vijf jaar voor schriftelijke nascholing en e-learning. De categorieën met het maximaal te behalen aantal uren staan per categorie vermeld in de dossiers van de apothekers in PE-online.

Document acties

Back to top