Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2017 PW 10

PW10 - 08-03-2017 | door Arjan Polderman, PW

In 1902 werd het Pharmaceutisch Weekblad (PW) het officieel orgaan van de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (NMP). Welke bewering is juist?

  1. a. De NMP nam de uitgave van het PW over van de commerciële uitgever, die er geen brood meer in zag.
  2. b. De NMP richtte het PW op omdat er geen tijdschrift bestond waarin farmaceutisch-maatschappelijke kwesties een plaats kregen.
  3. c. De NMP wenste regelmatiger te publiceren over zowel maatschappelijke als wetenschappelijke ontwikkelingen in de farmacie.
  4. d. Er was een wettelijke verplichting gekomen dat organisaties als de NMP een eigen orgaan moesten hebben.

Toelichting

Het juiste antwoord is: c. De NMP wenste regelmatiger te publiceren over zowel maatschappelijke als wetenschappelijke ontwikkelingen in de farmacie.

Het Pharmaceutisch Weekblad voor Nederland van 4 januari 1902 begint met een “officieele mededeeling” waarin NMP-voorzitter Jacobus Polak het voornemen verwoordt dat NMP-publicaties “als officieel orgaan, de leden der Maatschappij voortdurend op de hoogte zouden houden van de wetenschappelijke en maatschappelijke beweging op het gebied der Pharmacie in en buiten Nederland”. Voordien gaf de NMP Berichten uit maar die verschenen onregelmatig.

Een commissie rapporteerde dat zij een eigen “Wekelijksch Orgaan […] mogelijk achtte, doch dat zij, met het oog op het bijeenhouden, althans van een goed deel, der wetenschappelijke krachten der Maatschappij, den voorkeur gaf aan het sluiten eener overeenkomst, met den uitgever van het Pharmaceutisch Weekblad, die zich op haars inziens alleszins bevredigende voorwaarden, daartoe bereid had verklaard” (antwoord a onjuist; pas in 1989 nam de KNMP zelf de exploitatie in handen).

De NMP kreeg het recht de redactie te benoemen. Er is wel sprake van een “Wet” die wijst “op de mogelijkheid van de uitgave van een zoodanig Tijdschrift”, maar daarmee worden de statuten van de NMP bedoeld (antwoord d onjuist). Het PW bestond al sinds 1864 (antwoord b onjuist) en bevatte zowel maatschappelijke als wetenschappelijke bijdragen.

Document acties

Back to top