Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2015 PW 28/29

PW Magazine 28/29, jaar 2015 - 07-07-2015
Meneer van der Broek, 55 jaar, krijgt voor het eerst het antidepressivum agomelatine 25 mg, eenmaal daags een tablet voor de nacht. Hij gebruikt verder nog enalapril 10 mg, metoprolol 100 mg, hydrochloorthiazide 12,5 mg, acetylsalicylzuur 80 mg en simvastatine 40 mg. Recent was zijn nierfunctie eGFR 46 ml/min. U belt de voorschrijvend arts voor overleg over de keuze van dit middel; op basis van kosten en werkzaamheid heeft dit middel niet de voorkeur. Wat bespreekt u nog meer? a. Of de leverfunctie gecontroleerd wordt in verband met verhoogde kans op stijging ALAT/ASAT. b. Of de natriumspiegels gecontroleerd worden in verband met verhoogde kans op hyponatriëmie door de interactie tussen hydrochloorthiazide en agomelatine. c. Of de dosering gehalveerd kan worden in verband met een verminderde nierfunctie. d. Toevoegen van een PPI in verband met een verhoogde kans op maagbloedingen door de combinatie van acetylsalicylzuur en agomelatine.

Goede antwoord: a.

Vanwege het risico op leverfunctiestoornis moet de leverfunctie worden gecontroleerd voorafgaand aan de behandeling en 3 weken, 6 weken, 12 weken en 24 weken na aanvang van de behandeling.

Bij 1-10% van de patiënten geeft agomelatine een stijging van ALAT en/of ASAT. Bij een stijging van ALAT/ASAT van meer dan drie keer de bovengrens van de normaalwaarde en bij tekenen van mogelijke leverbeschadiging (zoals donkere urine, lichtgekleurde ontlasting, gelige huid of ogen, pijn in de rechterbovenbuik, aanhoudende en voor het eerst optredende onverklaarbare vermoeidheid) moet de behandeling worden gestaakt; na staken keren de transaminasewaarden meestal terug tot het normale niveau. Bij een stijging van ALAT/ASAT moeten de leverfunctietests binnen 48 uur worden herhaald.

Bij verhoging van de dosering moet de leverfunctie worden gecontroleerd met dezelfde frequentie als bij de start van de behandeling. De leverfunctie wordt daarna op klinische indicatie gecontroleerd [1].

Antwoord b: agomelatine heeft geen interactie met hydrochloorthiazide, in tegenstelling tot SSRI’s, venlafaxine en duloxetine.

Antwoord c: bij creatinineklaring groter dan 10 ml/min is aanpassen van de dosis of het doseerinterval van agomelatine niet nodig [2].

Antwoord d: agomelatine heeft geen interactie met acetylsalicylzuur. Er wordt wel een PPI geadviseerd bij een combinatie van acetylsalicylzuur 80 mg en SSRI, venlafaxine, duloxetine of trazodon (bij leeftijd ≥ 70 jaar) [3].

 

Bronnen:

1. KNMP Kennisbank: Informatorium Medicamentorum: agomelatine (1-5-2015)

2. KNMP Kennisbank: Medicatiebewaking: verminderde nierfunctie agomelatine (1-5-2015)

3. NHG-Standaard Maagklachten 2013.

Document acties

Back to top