Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

SFK helpt apothekers bij indicatorenuitvraag

KISS-rapportage 2020 geeft aan of apotheek met score ondergrens behaalt

PW13 - 02-04-2021 | door SKF
Bij de landelijke uitvraag van de kwaliteitsindicatoren ondersteunt de SFK haar deelnemers met voorberekende indicatoren. Apothekers krijgen zowel cijfermatig als grafisch inzage in hun indicatorscores en hun positie ten opzichte van andere apotheken. Aldus het SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

Voor de landelijke uitvraag moeten apothekers jaarlijks in april hun scores op deze indicatoren invullen in een online enquête. Van de 27 indicatoren in de set berekent de SFK in de rapportage KISS Kwaliteitsindicatoren 2020 van tien indicatoren de tellers en noemers. Van nog eens tien indicatoren kan de SFK alleen de noemer berekenen.

De SFK kijkt bij apotheken die patiënt-pseudoniemen aanleveren ook naar medicatie die suboptimaal behandelde patiënten in andere apotheken kregen. Voor deze apotheken corrigeert de SFK de indicatorscores, wat kan leiden tot een verbetering van het behaalde percentage.

 

In één oogopslag

De SFK-rapportage toont de tellers en noemers die ten grondslag liggen aan de scores van de apotheek zowel in een tabel als in een grafiek. Met de grafiek kan de apotheker in één oogopslag zien wat zijn eigen score op een indicator is en hoe hij daarmee scoort ten opzichte van anderen. Onderstaande grafiek is daarvan een voorbeeld. Op de X-as staan de eigen indicatorscores (percentages), weergegeven als bolletjes. Op de Y-as staan de percentielscores van de betreffende indicatoren. De rode, gele en groene lijnen duiden de 10-, 50- en 90-percentielen aan. Als een indicatorscore precies op de groene – 90-percentiel – lijn ligt, dan laat de apotheek bij deze indicator 90% van de andere apotheken ‘achter zich’ en behoort daarmee voor die indicator tot de 10% hoogstscorende apotheken.

Voor indicatoren waarop de meeste apotheken hoog scoren, is er weinig spreiding in uitkomsten. Daardoor is een onderlinge vergelijking van scores tussen apotheken statistisch gezien onbetrouwbaar. Als veel apotheken hoog scoren, kan bovendien de percentielscore voor een individuele apotheek alsnog laag uitvallen.

Zo liggen bij de indicator Trombocytenaggregatieremmers bij nitraten de 10-, 50- en 90-percentielen op 91%, 96% en 100%. Met een hoge score van 95% behoort een apotheek toch tot de laagst scorende helft. Daarom heeft de Stuurgroep Kwaliteitsindicatoren Farmacie voor iedere indicator afzonderlijk een ondergrens vastgesteld die in de praktijk haalbaar moet zijn. In de SFK-rapportage kan de apotheker zien of hij aan alle ondergrenzen voldoet.

De rapportage KISS Kwaliteitsindicatoren 2020 is vanaf 6 april beschikbaar via sfk.nl/kiss2020.

Stichting Farmaceutische Kengetallen: info@sfk.nl

Document acties

Back to top