Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Sturen op kwaliteit

PW Magazine 38, jaar 2010 - 24-09-2010 | door pw
Met de SFK-webrapportage KISS kunnen apothekers patiënten opsporen die mogelijk meer farmaceutische zorg nodig hebben. Een actief beleid kan leiden tot betere scores op de toekomstige kwaliteitsindicatoren.

sfk logo

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) vraagt apotheken om de resultaten van de geleverde farmacotherapeutische zorg zichtbaar te maken door middel van 42 kwaliteitsindicatoren; de IGZ-kwaliteitsindicatoren Basisset. De SFK ondersteunt apothekers bij 24 van deze 42 indicatoren met de webrapportage KISS. Concreet houdt dit in dat voor 12 indicatoren de gevraagde gegevens kant-en-klaar worden gepresenteerd. Voor de 12 overige indicatoren levert de SFK de noemer van een breuk, die samen met de door de apotheker te bepalen teller, de score op de betreffende indicator oplevert. Op deze manier leveren alle apotheken resultaten die zoveel mogelijk op dezelfde manier zijn bepaald.

KISS-matrix: patiënten

De IGZ-kwaliteitsindicatoren Basisset die apothekers in het eerste kwartaal van het jaar moeten aanleveren, gaan over de geleverde farmaceutische zorg in het daaraan voorafgaande gehele kalenderjaar. Om te kunnen sturen op verbetering van resultaten, heeft de SFK de webrapportage KISS uitgebreid met de KISS-matrix. Dit is een variant waarin de ontwikkeling van de kwaliteitsindicatoren uit de Basisset maandelijks kan worden gevolgd. Tevens worden voor iedere indicator de patiënten getoond die blijkens de KISS-matrix mogelijk suboptimaal behandeld zijn. Voor deze patiënten kan de apotheker de farmaceutische zorg optimaliseren. Bovendien kunnen deze inspanningen leiden tot betere scores op de betreffende indicator in de toekomst.

KISS-matrix: diepgang

De KISS-matrix biedt apothekers de mogelijkheid om resultaten te vergelijken met landelijke percentielscores. Aan de hand van de KISS-matrix kan de apotheker beoordelen of zijn score voor de betreffende indicator behoort tot de 10% best scorende apotheken (90% percentiel), tot de beste helft (50% percentiel) of slechts tot de 10% laagst scorende apotheken (10% percentiel). In grafieken wordt voor het betreffende aandachtspunt de ontwikkeling in de tijd getoond van het aantal potentiële risicopatiënten (population at risk, de noemer van de indicator).Ook wordt het aantal patiënten getoond dat de teller van de indicator vormt.In andere grafieken wordt de population at risk in de laatste rapportagemaand getoond, uitgesplitst naar geslacht en leeftijd. Op basis van deze gegevens kan de apotheker bepalen of er specifieke patiëntengroepen zijn waaraan hij in de apotheek meer aandacht moet besteden.

Zorgverzekeraars

Hoewel deze kwaliteitsindicatoren niet met dat doel zijn ontwikkeld, blijken ze ook voor zorgverzekeraars interessant. Ter waardering van de kwaliteit in de gecontracteerde apotheken gebruiken zorgverzekeraars indicatoren om de best scorende apotheken in aanmerking te laten komen voor een extra vergoeding. Dit kan aanleiding zijn voor apotheken om op deze indicatoren te sturen. Bij zorgverzekeraar Achmea/Agis maakt een tweetal Basissetindicatoren onderdeel uit van de beoordeling of met apotheken al dan niet een intensieve contractuele relatie wordt aangegaan, waardoor ze een hoger tarief mogen declareren.Ook zorgverzekeraar Menzis gebruikt een deel van de Basisset kwaliteitsindicatoren voor dat doel. De verwachting is dat meer verzekeraars indicatoren opnemen in contracten met apotheken.

2010pw38p11sfk

Document acties

Back to top