Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Medicijnuitgaven West-Europa nivelleren

PW Magazine 23, jaar 2012 - 08-06-2012 | door SFK
In Nederland kwamen de uitgaven aan geneesmiddelen per inwoner in 2010 uit op € 347. Dit is 14% onder het West-Europees gemiddelde. In West-Europa nivelleren de bestedingen aan geneesmiddelen per hoofd van de bevolking. Naar verhouding dure landen kennen een lagere uitgaventoename, terwijl het goedkope Engeland een sterke groei liet zien.

sfk logo

Het bedrag dat gemiddeld per inwoner van Nederland aan geneesmiddelen wordt besteed, is in 2010 met 1,8% gestegen tot € 347. In landen om ons heen liggen de uitgaven aan geneesmiddelen 13% (België) tot 60% (Zwitserland) hoger. In België is in 2010 gemiddeld € 393 per hoofd van de bevolking besteed aan geneesmiddelen, in Duitsland € 487. In Frankrijk bedroegen de uitgaven € 556 per persoon. Zwitserland gaf – net als in 2009 – per inwoner gemiddeld het meeste geld uit aan geneesmiddelen: € 579. Aan de andere kant van het uitgavenspectrum ligt Engeland, waar de uitgaven per hoofd van de bevolking nog steeds het laagst zijn, maar in 2010 met 17% zijn gestegen van € 209 naar € 244. Een belangrijke reden voor dit lage bedrag is dat de verstrekking van dure geneesmiddelen in Engeland is voorbehouden aan ziekenhuizen. Die uitgaven vallen daarmee buiten de extramurale scope. Bij de gemiddelde uitgaven per Nederlander zijn wél die van de levering van dure geneesmiddelen inbegrepen (gemiddeld € 66 per persoon in 2010).

Nivellering

In vergelijking met het lage niveau in Denemarken liggen de uitgaven per hoofd van de bevolking in ons land zo’n 32% hoger. Zuid-Europese landen hebben ook lage geneesmiddeluitgaven per inwoner. Nederland bevond zich in 2010 boven het niveau van Portugal (€ 309), Italië (€ 322) en Spanje (€ 344). Uit de cijfers van de West-Europese landen blijkt dat landen met de hoogste uitgaven per hoofd van de bevolking (Zwitserland en Frankrijk) in 2010 een daling laten zien. In Engeland, dat de laagste geneesmiddeluitgaven per inwoner kent, namen die uitgaven sterk toe (+17% t.o.v. 2009). Bovenstaande heeft een nivellerend effect, waardoor de dure en goedkope West-Europese landen meer naar elkaar toe schuiven. Het West-Europees gemiddelde ligt in 2010 (€ 401) op vrijwel hetzelfde niveau als in 2009 (€ 402).

Verklaringen

De verschillen in uitgaven aan geneesmiddelen zijn deels te verklaren door de vergrijzing. In Nederland is slechts 15,5% van de bevolking 65 jaar en ouder. In Frankrijk, België en Duitsland ligt het aandeel 65-plussers respectievelijk 16,6%, 17,2% en 20,7% hoger. Een persoon van 65 jaar of ouder gebruikt in ons land driemaal zo veel geneesmiddelen als gemiddeld. Een andere reden voor de relatief lage uitgaven in ons land is het gebruik van generieke geneesmiddelen. De Nederlandse apotheken leverden in 2010 in 61% van de gevallen een generiek middel. Dit is vergelijkbaar met landen als Duitsland (63%) en Groot-Brittannië (67%). In andere landen, zoals Spanje, België en Italië ligt dit aandeel veel lager, in de range van 25% tot 35%. Daarnaast dragen een terughoudend voorschrijfbeleid en slikgedrag, typerend voor Nederlandse, bij aan de relatief lage uitgaven aan geneesmiddelen per hoofd van de bevolking in ons land.

Aandeel in zorgkosten

Als de uitgaven aan farmaceutische hulp worden gerelateerd aan de totale kosten van de gezondheidszorg, neemt Nederland traditiegetrouw een bescheiden positie in te midden van de West-Europese landen. In 2010 had 9,7% van de totale zorgkosten in Nederland betrekking op geneesmiddelenuitgaven (pakket en niet-pakket) via apotheekhoudenden. Hiermee blijft ons land op hetzelfde, in verhouding met andere West-Europese landen, lage, niveau van 2009. Koploper is Frankrijk, waar de uitgaven aan geneesmiddelen 15,8% uitmaken van de totale uitgaven aan gezondheidszorg in 2010. In Denemarken is dit aandeel met 7,3% het laagst.

2012pw23p09

Document acties

Back to top