Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Werkvloer nauw betrokken bij opstellen kwaliteitsindicatoren

Goede meting levert goede resultaten

PW Magazine 30/31, jaar 2013 - 26-07-2013 | door KNMP
Om de kwaliteit van dienstverlening inzichtelijk te maken, werken apothekers al jaren met indicatoren. Het afgelopen jaar is veel kennis opgedaan die heeft geleid tot concrete verbeteringen. Dankzij de input van openbaar apothekers ligt er nu een op de praktijk toegesneden vragenlijst die inzicht geeft in de geleverde farmaceutische zorg.

Een voorbeeld van beter aansluiten bij de praktijk is de verandering in indicator 3.1 over het percentage patiënten met eerste uitgifte inhalatiemedicatie aan wie inhalatie-instructie is gegeven. Dit kan gedaan worden door voorschrijver of apotheker. Vorig jaar kon alleen ‘ja’ of ‘nee’ ingevuld worden. Dit jaar kan de apotheker ook aangeven dat de instructie al is geregeld samen met de arts.

Ook indicator 5.3 is aangepast: de vraagstelling en toelichting over het gebruik van (charge)bereidingsvoorschriften bij (voorraad)bereidingen en het volgen van procedures bij niet-gestandaardiseerde bereidingen sluit nu beter aan bij de richtlijn en IGZ-circulaire.

Daarnaast is ook aandacht gegeven aan gemak. Zo zijn alle waarden op indicatoren die betrekking hebben op de HKZ-certificeringen al vooraf ingevuld. Er is slechts controle nodig van de waarden.

Met deze en andere aanpassingen worden nu vragen gesteld die gebaseerd zijn op het meten van de werkelijkheid van alledag in de openbare apotheek.

De uitvoering van de kwaliteitsindicatoren ligt in handen van de Stichting Kwaliteitsindicatoren Farmacie (SKIF)*.

Praktijkapothekers

“Het invullen van de vragenlijst blijft een behoorlijke opgave voor apothekers”, weten apothekers Arnoud de Vries en Lee Tjioe, beiden lid van de projectgroep Zichtbare Zorg Farmacie. “Als apothekers zijn we inmiddels gewend aan deze administratie. Belanghebbenden en het publiek mogen van ons verwachten dat wij verantwoording afleggen over de geleverde zorg. Het is daarom goed dat we de zorgkwaliteit meten en laten zien met deze kwaliteitsindicatoren. Maar bij het opstellen van de vragenlijst zijn we scherp op de aansluiting met de dagelijkse praktijk in de apotheek”, besluit De Vries.

Ter zake

De kwaliteitsindicatoren zijn niet alleen van belang voor apothekers. Ook partijen om apothekers heen willen graag inzicht in de kwaliteitsinformatie. Denk hierbij aan zorgverzekeraars, de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en patiëntenorganisaties (NPCF, Consumentenbond). Samen met de vier SKIF-branches farmacie vormen zij Zichtbare Zorg Farmacie. Sinds dit jaar wordt de openbare farmacie daar vertegenwoordigd door apothekers uit de praktijk.

Meer informatie over kwaliteitsindicatoren is te vinden op: www.knmp.nl, zoekterm; kwaliteitsindicatoren farmacie.

 

* In SKIF zijn de koepelorganisaties KNMP, NVZA, NVPF en LHV Apotheekhoudenden vertegenwoordigd. SKIF is in het leven geroepen om de farmaceutische data te verzamelen, te beheren en (onder strikte voorwaarden) te delen met patiënten/consumenten, zorgverleners, toezichthouder IGZ en zorgverzekeraars.

Document acties

Back to top