Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Apotheekpensioenen in beweging

KNMP neemt voortouw voor toekomstbestendig pensioen

PW Magazine 16, jaar 2013 - 19-04-2013 | door KNMP
De financiële crisis heeft ook huisgehouden bij de apotheekpensioenen, die toch al onder druk staan. Reden voor de KNMP om samen met alle betrokken partijen een visie op pensioenen voor de sector openbare apotheken te ontwikkelen.

2013pw16p25De samenstelling van de sector verandert en dat heeft effect op de beleidsontwikkeling. De KNMP-werkgroep Pensioenvisie openbare apotheek adviseert om hierbij de arbeidsrechtelijke relatie als basis te nemen: apotheker-eigenaar of werknemer. Met alle partijen gezamenlijk optrekken heeft de voorkeur om een zeker, stabiel en betaalbaar pensioen te realiseren.

Langer leven

Niet alleen de financiële crisis, ook het feit dat we langer leven maakt maatregelen nodig om het pensioensysteem overeind te houden. Voor openbaar apothekers speelt nog mee dat de goodwill van hun apotheek grotendeels is verdampt en daarmee ook een deel van de oudedagsvoorziening waarop werd gerekend. Verder is nog een verschuiving te constateren in de verhouding tussen het aantal apotheekeigenaren en apothekers in loondienst.

“Het pensioen is de op één na belangrijkste arbeidsvoorwaarde. Het is feitelijk uitgesteld loon. Dat geld wil je ook weer terugzien. Pensioen is niet alleen een zaak van werknemers. Ook van werkgevers, want zij dragen er veel aan bij”, zegt Remco Velasquez, voorzitter van de werkgroep.

Hij legt uit: “De KNMP vervult sinds enkele jaren geen formele rol meer in het geheel van arbeidsvoorwaarden of bij pensioenfondsen. Daarom kunnen wij een faciliterende en stimulerende rol invullen die uitstijgt boven de partijen die over de arbeidsvoorwaarden en/of het pensioen gaan. We zijn in gesprek gegaan met alle betrokken vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en pensioenfondsen. Dat heeft geleid tot een heldere en realistische visie op de oudedagsvoorziening voor ieder die werkzaam is in de openbare apotheek. Als werkgroep pleiten wij er wel voor om het onderscheid tussen apothekers en overige apotheekmedewerkers te vervangen door een inrichting op basis van apotheker/eigenaars enerzijds en alle loondienstmedewerkers anderzijds. Dit sluit veel beter aan op de achtergrond en aanpak van de huidige en toekomstige problemen.”

Impuls

“Met dit initiatief wil de KNMP een krachtige impuls geven aan het arbeidsvoorwaardenoverleg waarin de pensioenregeling voor alle leden van het apotheekteam bepaald wordt. Dus niet alleen die van apothekers, maar ook de andere leden van het apotheekteam. Een knelpunt hierin is dat apothekers in loondienst op dit moment niet verenigd zijn en dus hun arbeidsvoorwaarden niet collectief behartigd worden. De KNMP en het LAD zijn momenteel bezig dit probleem op te lossen.”

“Afsluitend is vast te stellen dat een herziening van het huidige pensioenstelsel hard nodig is. Dit erkennen en herkennen alle betrokken partijen. Het is nu aan hen om vanuit de visie die er ligt een toekomstbestendig beleid te formuleren. Als werkgroep bieden wij graag onze ervaring aan”, besluit Velasquez.

Het visiedocument is te downloaden vanaf knmp.nl. Voor vragen kunt u terecht bij de afdeling Arbeidszaken van de KNMP via arbeidszaken@knmp.nl.

Document acties

Back to top