Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Specialistenregister van openbaar apothekers

Veel vraag naar Specialistenregister

PW Magazine 34, jaar 2012 - 24-08-2012 | door Marcelle Groothand
Per 1 januari 2012 is het Specialistenregister openbaar apothekers opengesteld en daarmee in de plaats gekomen van het bestaande KNMP-register. Alle in het KNMP-register opgenomen apothekers zijn conform een overgangsregeling overgegaan naar het nieuwe Specialistenregister.

2012pw34p25De KNMP hecht er belang aan, dat alle geregistreerde openbaar apothekers blijvend aan de eisen voldoen die inschrijving in het specialistenregister vereist. Dat betekent dat zij na de vervolgopleiding tot openbaar apotheker voldoende werkzaam zijn in hun vakgebied en hun kennis en kunde door middel van bij- en nascholing continu bijhouden volgens daartoe opgestelde eisen.

Op het moment is al meer dan 90 procent van alle apothekers werkzaam in de openbare farmacie, ingeschreven in het specialistenregister. Binnenkort zal een overzicht van ingeschrevenen in het (openbare) specialistenregister worden gepubliceerd op de website van de KNMP.

De Specialisten Registratie Commissie, die besluit over toelating tot de vervolgopleiding tot openbaar apotheker specialist en, na afronding daarvan, over inschrijving in het register, constateert dat steeds meer niet geregistreerde, ervaren apothekers zich tot de Commissie wenden met de vraag of en hoe inschrijving in het nieuwe specialistenregister voor hen alsnog mogelijk is. De KNMP is blij met deze ontwikkeling, die illustreert dat aan de registratie tot specialist steeds meer belang wordt gehecht.

Apothekers die nooit eerder zijn geregistreerd, moeten in principe de vervolgopleiding tot openbaar apotheker specialist doen. Deze vernieuwde vervolgopleiding is echter opgezet voor recent afgestudeerde apothekers, die gedurende twee jaar onder begeleiding van een erkend opleider in de praktijk als tweede apotheker werkzaam zijn, en sluit daarmee niet aan op de werksituatie en praktijkervaring van apothekers die al jaren werkzaam zijn in de openbare farmacie, als beherend of als tweede apotheker. De Wetenschappelijke Sectie Openbaar Apothekers (WSO), de SRC en de Opleidingsdirecteur hebben gezamenlijk het initiatief genomen voor de ontwikkeling van een eenmalige aangepaste vervolgopleiding voor ervaren praktijkapothekers. Hierin worden begeleiding en toetsing anders geregeld dan bij de reguliere vervolgopleiding en is de inhoud toegespitst op apothekers met jarenlange werkervaring in de openbare farmacie. Momenteel wordt deze aangepaste opleiding nader uitgewerkt wat betreft inhoud, toetsing, doorlooptijd, exacte aanvang (naar verwachting begin 2013) en deelnamekosten. De regeling is opgenomen in de Overgangsregeling Openbare Farmacie van het Centraal College.

Voor apothekers die eerder waren geregistreerd maar hun registratie hebben laten verlopen, geldt een andere regeling. Nadere informatie is te vinden in het Uitvoeringsreglement Herregistratieregeling van de SRC (zie www.knmp.nl).

Meer informatie? inforegistratie@knmp.nl.

Document acties

Reacties

11-10-2012 20:29
A. Veenendaal-Sanhaj zegt:

Voor de volledigheid SRC herregistratie en BIG herregistratie zijn niet onlosmakelijk aan elkaar verbonden.

http://www.bigregister.nl/herregistratie/apotheker/default.aspx

Sterker nog BIG herregistratie zorgt voor behouden van titel apotheker en stelt geen eisen in termen van hoeveelheid gevolgde nascholingen en respecteert ook bijvoorbeeld ouderschapsverlof.

Back to top