Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Het medicatieoverzicht uit het AIS van alle apotheken

PW Magazine 10, jaar 2012 - 09-03-2012 | door Ka-Chun Cheung
In de richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten is de verplichting opgenomen dat medicatiegegevens van een patiënt beschikbaar moeten worden gesteld aan andere zorgverleners. Het medicatieoverzicht uit het AIS is een hulpmiddel om medicatiegegevens over te dragen aan andere zorgverleners.

2012pw10p25Aan de hand van de richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten hebben KNMP, NVZA en ORIA het initiatief genomen een landelijke standaard op te stellen voor het medicatieoverzicht. ORIA is de regieorganisatie voor de informatiehuishouding van de apotheken en heeft dit proces gefaciliteerd. Sinds 1 september 2011 kunnen apotheken uit het AIS een medicatieoverzicht genereren en printen.

Inhoud medicatieoverzicht

Het medicatieoverzicht dat nu kan worden gegenereerd, is een eerste versie. Het overzicht bevat de volgende informatie: een overzicht van patiëntgegevens, gebruikte en gestopte medicatie, klinische informatie over indicaties en contra-indicaties en informatie over labwaarden. Standaard omvat een medicatieoverzicht een periode van zes maanden van daadwerkelijk afgeleverde medicatie.

Het medicatieoverzicht is geen statische standaard. Het is juist de bedoeling dat het medicatieoverzicht zich aanpast aan de wensen uit de praktijk. Ieders inbreng wordt gewaardeerd, dus aanbevelingen of suggesties zijn van harte welkom! Apothekers kunnen vragen en suggesties sturen naar evaluatieMO@oria.nl. Het medicatieoverzicht wordt periodiek geëvalueerd en waar nodig aangepast in overleg met softwarehuizen.

De rol van de patiënt

Het is essentieel om het medicatieoverzicht te verifiëren met de patiënt. In zo’n gesprek kan de apotheker het actuele medicatiegebruik, het gebruik van zelfzorgmiddelen, therapietrouw, allergieën en contra-indicaties bespreken met de patiënt. Zorgverleners en patiënt moeten gezamenlijk het medicatieoverzicht actueel houden en gezamenlijk zorgen dat het actuele medicatieoverzicht beschikbaar is bij een volgende zorgverlener. In hetzelfde gesprek kan de patiënt tevens worden geïnformeerd over het belang van een actueel medicatieoverzicht en toestemming voor het verwerken en overdragen van deze medicatiegegevens (zie PW 9 ‘Privacy bij overdracht van medicatiegegevens’).

Geef een medicatieoverzicht mee

Op dit moment ontbreekt een landelijk platform waarop alle gegevens digitaal kunnen en mogen worden uitgewisseld. Apothekers hebben alleen een papieren medicatieoverzicht als mogelijkheid om medicatiegegevens over te dragen. De patiënt speelt hierin een belangrijke rol. Het meegeven van een medicatieoverzicht kan op verzoek van de patiënt, maar de apotheker kan ook een medicatieoverzicht meegeven wanneer het medicatiegebruik is gewijzigd, zoals bij een eerste uitgifte.

Een papieren medicatieoverzicht meegeven, ondersteunt de bewustwording van de patiënt over het nut en de noodzaak van een actueel medicatieoverzicht. Het is tastbaar en leesbaar. De patiënt kan alvast wennen aan de vormgeving van het medicatieoverzicht. Tot slot is de patiënt zelf eerder gemotiveerd om wijzigingen of ontbrekende informatie door te geven.

Document acties

Back to top