Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Beleidsplan 2011–2014 geeft duidelijkheid

Wat mag u van de KNMP verwachten?

PW Magazine 09 / 10, jaar 2011 - 03-03-2011 | door KNMP
Het Beleidsplan KNMP 2011-2014 treft u aan bij dit nummer van PW. Dit beleidsplan en het KNMP jaarplan 2011 zijn op de Algemene Vergadering afgelopen december vastgesteld. Het geeft aan waar we staan en wat u van de KNMP mag verwachten.

KNMP_09_2.jpgDe KNMP-leden stellen ieder jaar het beleid voor de komende drie tot vier jaar vast. Voorzitter KNMP Jan Smits legt in het voorwoord van het beleidsplan uit waarom: “Deze jaarlijkse herijking en aanscherping is nodig om goed op recente ontwikkelingen te kunnen inspelen. Immers de politiek-maatschappelijke context waarin de beroepsgroep functioneert verandert bijna dagelijks.”

De missie en visie van de KNMP zijn daarnaast door het Hoofdbestuur opnieuw geformuleerd. Smits: “Op basis van deze missie en visie zijn vijf strategische acties voor de langere termijn gekozen. Deze geven richting aan het beleid en de activiteiten van de KNMP in de komende jaren. Te beginnen in het cruciale jaar 2011.”

Gedeelde verantwoordelijkheid

In het voorwoord gaat Smits ook in op de samenhang tussen het recent gepresenteerde Witboek Farmacie (kort samengevat in het beleidsplan), het Nationaal Route­plan Farmacie, het Beleidsplan KNMP 2011-2014 en het KNMP jaarplan 2011. “Belangrijk is het verankeren van de maatschappelijke positie van het beroep. Met name voor de openbare farmacie is daarom het Witboek Farmacie uitgebracht. Het is een momentopname van de zorg en de diensten die apothekers nu al verlenen en het werpt een blik vooruit op datgene wat we gáán doen. De realisatie daarvan is een verantwoordelijkheid die wij delen met zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties, politiek en overheid. Met het Nationaal Routeplan Farmacie geeft de KNMP invulling aan die gedeelde verantwoordelijkheid en bouwt het voort op wat in het afgelopen jaar met Innovatieve Apotheken in gang is gezet.”

Document acties

Back to top